Kommunene får ulike tilskudd av IMDi som skal bidra til å dekke utgiftene ved integrering. De aller fleste tilskuddene utbetales per person og er ikke øremerket.

Dette er tilskudd kommunene får fra IMDi når de bosetter flyktninger: 

Tidligere kunne kommunen også søke Bufdir om refusjon for barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger, men fra 2017 blir refusjonsordningen slått sammen med IMDis særskilte tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. 

Dette er relevante tilskudd fra andre statlige aktører:

Kommunenes utgifter ved bosetting av flyktninger

Når en flyktning flytter til en kommune, kan dette bidra til økte utgifter på flere områder som kommunen må planlegge for. Det kan for eksempel være:

  • bolig og administrasjon forbundet med å finne bolig
  • innvandrer- og flyktningkontortjenester
  • sysselsettingstiltak
  • sosialkontortjenester og sosialhjelp
  • barnevernstjenester
  • tolketjenester
  • barnehagetjenester
  • helsetjenester
  • kultur- og ungdomstiltak

Årlig kartlegging av kommunenes utgifter

Hvert år ser et beregningsutvalg på kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og deres familiegjenforente.

Kartleggingen dekker perioden kommunene mottar integreringstilskudd – det vil si fra og med det året en person bosettes og de fire påfølgende årene. Les mer i disse rapportene:

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2015

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige i 2015

Lær fra de andre kommunene:

Helse fra første bosettingsdag

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Derfor har Kristiansand kommune profesjonalisert og spesialisert arbeidet med å søke tilskudd.