Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Nye maler:

Forenklet integreringsplan for personer med kollektiv beskyttelse

Personer med kollektiv beskyttelse som deltar i introduksjonsprogram kan ha én samlet integreringsplan for deltagelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk. Kommunene kan velge mellom malen "forenklet integreringsplan med norskplan" og "forenklet integreringsplan uten norskplan". Dersom introduksjonsdeltakeren ikke skal delta i norskopplæring i introduksjonsprogrammet, kan kommunen benytte malen «Forenklet integreringsplan uten norskplan».

Ny rapport:

Kunnskapsutvikling på tolkefeltet: Samfunnets fremtidige behov for tolker

Oslo Economics har på oppdrag for IMDi gjennomført en utredning av samfunnets fremtidige behov for tolking på ulike språk, samt behovet for kvalifiseringstilbud i tolking på hvert enkelt språk. Rapporten utgjør delprosjekt 3 av et større FoU-prosjekt knyttet til kunnskapsutvikling på tolkefeltet.

Påmeldingsfrist 1. september:

Kurs for veiledere i karrierekompetanse, introduksjonsprogrammet (ekstern lenke)

Denne høsten kan veiledere som skal planlegge og gjennomføre timene i karrierekompetanse i "Livsmestring i et nytt land" delta på et kompetansehevingskurs i regi av Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Kurset består av seks digitale samlinger fra september 2022 til mars 2023 og ett fysisk seminar på Gardermoen i mai 2023.

Påmeldingsfrist 1. september:

Fagverksted 2022: Rustet for framtiden! Samarbeid om kvalifisering

Fagverksted 2022 finner sted på Gardermoen 28. og 29. september. Årets fagverksted setter søkelys på hvordan kommuner, sivilsamfunnet og arbeidsgivere samarbeider om å bygge gode kvalifiseringsløp for ulike deltakere i introduksjonsprogrammet.

Ny rapport:

Treffsikker bosetting

Hva bør og hva kan IMDi vite om kommuner som bosetter flyktninger og kan dette bidra til å øke treffsikkerheten i bosettingsarbeidet? NORCE Samfunn har på oppdrag fra IMDi levert sluttrapporten til et FoU-prosjekt som omhandler treffsikker bosetting.

Aktuelt:

IMDi på Arendalsuka 2022

IMDi har ansvar for faglige arrangementer 16. og 17. august, medvirker på flere scener og har stand hele uka. De som ikke tar turen, kan følge oss på strømming.

Rapportlansering:

Hverdagsintegrering

Hva er innvandrernes egne opplevelser av tillit og tilhørighet, deltakelse og diskriminering i det norske samfunnet? IMDi inviterer til lansering av pilotstudiet «Hverdagsintegrering» onsdag 24. august. Forskere fra Fafo presenterer ferske funn og gir ny innsikt fra en survey i innvandrerbefolkningen.

Rapportlansering:

Hvordan går det med integreringen?

IMDi utarbeider årlig en oversikt over tilgjengelig kunnskap om integrering i Norge. I en tid der innvandrerbefolkningen øker, er det avgjørende for samfunnet å lykkes med integreringen. IMDi inviterer til rapportlansering tirsdag 30. august.

Se alle oppdateringer