Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn

Illustrasjonsbilde
Siste oppdateringer:

Årets nominerte til IMDis bosettings- og integreringspris

Harstad, Molde, Ullensvang, Tønsberg, Nordre Follo og Kristiansand er kommunene som i år skal konkurrere om prisen. Bosettings- og integreringsprisen deles ut til en kommune som har gjort en spesielt god jobb for å bosette og integrere flyktninger.  Se presentasjon av de nominerte kommunene og stem på den kommunen som du mener bør få prisen!

Siste oppdateringer:

For mye bruk av ukvalifiserte tolker i det offentlige

34 prosent av tolkeoppdragene i det offentlige tildeles til ukvalifiserte tolker. Det viser en ny rapport publisert av IMDi. – Det offentliges etterlevelse av tolkeloven må bli bedre, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn. Den nye rapporten Tolkemonitor LOV måler offentlige organers etterlevelse av tolkeloven. Loven pålegger offentlige organer å bruke kvalifisert tolk, hvor dette er nødvendig.

Siste oppdateringer:

Kommunene fekk dekt utgifter til flyktninger

Rapporten frå berekningsutvalet for 2022 viser at kommunane i stor grad fekk dekt meirutgiftene til busetjing og integrering av flyktningar i dei fem åra kommunane får integreringstilskot.

Siste oppdateringer:

Kommunene har vedtatt å bosette 34.000 flyktninger hittil i år

IMDi ba norske kommuner i mai om å bosette 7000 flere flyktninger - totalt 38 000 i løpet av året. Kommunene har så langt vedtatt å ta imot over 34 000 flyktninger. IMDi venter fortsatt på svar fra halvparten av kommunene. Om trenden fortsetter, vil man totalt få 37 000 plasser i år.  

Ny IMDi-rapport:

Flere innvandrere i distriktene

Stadig færre innvandrere søker seg til sentrale strøk. Det viser Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nye rapport om integreringen i Norge. Rapporten «Hvordan går det med integreringen?» viser tendenser til en klar desentralisering de siste tjue årene: at innvandrere i stadig større grad blir værende i sin første bostedskommune, og færre flytter til sentrale strøk.

Tilleggsutlysning:

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

Søknadsfristen er 28. august 2023. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten i kommunenes kvalifiserings- og integreringsarbeid. Ordningen skal bidra til at flere innvandrere kommer i arbeid eller utdanning. Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi til andre kommuner.

Siste oppdateringer:

Årets nasjonal brukerundersøkelse er i gang fra 10. oktober

Hvilke erfaringer har deltakere med introduksjonsprogram og norskopplæring i din kommune? Hvordan opplevde de nyankomne flyktningene bosettingsprosessen? Ved å delta får din kommune svar. Meld din kommune på digitalt veiledningsmøte 10. oktober.

Siste oppdateringer:

Viktige endringer i integreringsregelverket

Det har nylig blitt vedtatt endringer i integreringsloven og integreringsforskriften. Noen av endringene har allerede trådt i kraft, mens andre trer i kraft 1. august 2023. Det er svært viktig at kommunene gjør seg kjent med disse regelendringene, slik at kommunen fatter riktige vedtak. I denne artikkelen finner du en oversikt over endringene som er vedtatt.

Siste oppdateringer:

Nøkkeltall for introduksjonsprogrammet 2022

Om lag 18 000 flyktninger deltok i introduksjonsprogram i løpet av 2022. Dette innebærer en økning på 7 000 flere deltakere enn året før. Økning i antall deltakere skyldes flyktningstrømmen fra Ukraina.

Se alle oppdateringer