Statsbudsjettet 2018:

Mer penger til kommunenes integreringsarbeid

Økte satser for integreringstilskudd og norsktilskudd, obligatorisk norskopplæring for asylsøkere og ny mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll. Det er blant forslagene til statsbudsjettet for 2018.

Tilskudd til kommuner

De aller fleste av IMDis tilskuddsordninger er rettet mot kommunene. Noen av ordningene er faste overføringer som utbetales per person, og andre er prosjektmidler kommunene kan søke om.

Dette er faste overføringer til kommuner:

TilskuddsordningSøknadsfrist
Integreringstilskudd Søknaden sendes så raskt som mulig etter bosetting.
Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger Søknaden sendes så raskt som mulig etter bosetting.
Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2017 Innen 13 måneder etter bosetting.
Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger fra institusjon eller tilrettelagt avdeling Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Tilskudd til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere Kommuner som tilbyr opplæringen må bekrefte dette i NIR.
Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak 10. februar. Kommuner som har etablert integreringsmottak etter avtale med IMDi kan søke.

Dette er prosjekttilskudd kommuner kan søke om:

Tilskudd til fylkeskommuner

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd til virksomheter og andre

Fjorårets tilskudd, rapportering og tilbakebetaling

Her finner du rundskriv for tilskudd i 2016:

Tilbakebetaling

Har du spørsmål om tilbakebetaling? Ta kontakt med den som er ansvarlig for tilskuddsordningen. Opplysninger finner du i rundskrivet og i vedtaksbrevet.

Henter figur...