Aktuelt:

Endringer for IMDis prosjekttilskudd

De som skal søke eller rapportere på IMDis prosjekttilskudd for 2018, skal ikke lenger benytte IMDinett (tilskuddsweb). Mer informasjon om hvordan man skal søke og rapportere kommer når tilskuddene er lyst ut i slutten av desember/starten av januar.

Tilskudd til kommuner

De aller fleste av IMDis tilskuddsordninger er rettet mot kommunene. Noen av ordningene er faste overføringer som utbetales per person, og andre er prosjektmidler kommunene kan søke om.

Dette er faste overføringer til kommuner:

TilskuddsordningSøknadsfrist
Integreringstilskudd Søknaden sendes så raskt som mulig etter bosetting.
Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger Søknaden sendes så raskt som mulig etter bosetting.
Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2017 Innen 13 måneder etter bosetting.
Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger fra institusjon eller tilrettelagt avdeling Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Tilskudd til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere Kommuner som tilbyr opplæringen må bekrefte dette i NIR.
Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak søknadsfristen for 2017 er gått ut

Dette er prosjekttilskudd kommuner kan søke om:

TilskuddsordningSøknadsfrist
Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn søknadsfristen for 2017 er gått ut
Kommunale utviklingsmidler (KUM) søknadsfristen for 2017 er gått ut
Etablereropplæring for innvandrere søknadsfristen for 2017 er gått ut
Jobbsjansen – kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner søknadsfristen for 2017 er gått ut
Jobbsjansen – utfasing av ungdomsprosjekter søknadsfristen for 2017 er gått ut
Jobbsjansen – forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram 15. februar 2017

Tilskudd til fylkeskommuner

TilskuddsordningSøknadsfrist
Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn søknadsfristen for 2017 er gått ut
Etablereropplæring for innvandrere søknadsfristen for 2017 er gått ut
Jobbsjansen – mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom søknadsfristen for 2017 er gått ut

Tilskudd til frivillige organisasjoner

TilskuddsordningSøknadsfrist
Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn søknadsfristen for 2017 er gått ut
Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn Ordningen forvaltes av 20 kommuner som lyser ut midlene
Tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak søknadsfristen for 2017 er gått ut
Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner søknadsfristen for 2017 er gått ut
Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet søknadsfristen for 2017 er gått ut
Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet Tilskuddet er øremerket den enkelte organisasjon gjennom vedtak i Stortinget under behandlingen av statsbudsjettet.

Tilskudd til virksomheter og andre

TilskuddsordningSøknadsfrist
Etablereropplæring for innvandrere søknadsfristen for 2017 er gått ut
Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn søknadsfristen for 2017 er gått ut

Fjorårets tilskudd, rapportering og tilbakebetaling

Her finner du rundskriv for tilskudd i 2016:

Tilbakebetaling

Har du spørsmål om tilbakebetaling? Ta kontakt med den som er ansvarlig for tilskuddsordningen. Opplysninger finner du i rundskrivet og i vedtaksbrevet.

Henter figur...