Dette gjør IMDi

IMDi skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold.

Sist oppdatert: 20. februar 2023

IMDis oppdrag

IMDi er et fagdirektorat, forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet. Direktoratet skal iverksette regjeringens integreringspolitikk. IMDi skal:

 • ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger
 • legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
 • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på integreringsfeltet
 • forvalte tilskuddsordninger rettet mot kommunene og frivillige organisasjoner
 • produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
 • bidra til en profesjonell og serviceinnstilt offentlige sektor
 • være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

IMDis strategi

Viktige prioriteringer i IMDis virksomhetsstrategi 2019–2022 er å sette brukerne i sentrum, ha solid kunnskapsgrunnlag og å skape helhetlige løsninger.

Vi setter brukerne i sentrum

Brukerne opplever at tjenestene våre er pålitelige, relevante og lett tilgjengelige. Vi utvikler og forbedrer tjenester sammen med brukerne, og de får rask og god hjelp og veiledning når de henvender seg til oss. Innsatsområder:

 • Vi er tydelige på hva brukerne kan forvente av IMDi
 • Vi har gode systemer for å hente inn brukernes behov
 • Vi utvikler digitale systemer ut fra brukernes behov
 • Vi bruker riktige kanaler for å nå brukerne der de er
 • Vi er tydelige i all kommunikasjon

Vi har solid kunnskapsgrunnlag

Vi legger grunnlag for kunnskapsbasert praksis, politikkutvikling og samfunnsdebatt. Vi gir råd og veiledning på bakgrunn av det til enhver tid beste kunnskapsgrunnlaget. Innsatsområder:

 • Vi har datagrunnlag av god kvalitet
 • Vi gjennomgår systematisk hva vi anbefaler som god praksis
 • Vi gjør kunnskap om integrering lett tilgjengelig
 • Vi gir tydelige og kunnskapsbaserte råd til politikkutvikling
 • Vi utforsker nye måter å løse integreringsutfordringer på

Vi skaper helhetlige løsninger

Vi ser oppgaver i sammenheng og sikrer at tjenestene utgjør en effektiv helhet. Dette gjør vi uavhengig av hvordan forvaltningen er organisert. Innsatsområder:

 • Vi ser egne og andre etaters virkemidler og tjenester i sammenheng
 • Vi utvikler digitale løsninger ut fra helhetlige tjenestekjeder
 • Vi er en pådriver for å få løst integreringsutfordringer, også der ansvaret er uklart

Vår visjon

Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn.

Våre verdier

Verdiene som kjennetegner IMDi er: Tydelig, inkluderende, modig.

Tildelingsbrev

Årsrapport

IMDis årsrapporter finner du i vår rapportbase:

Postjournal

IMDis postjournal finner du på eInnsyn.

Fant du det du lette etter?