Dette gjør IMDi

IMDi skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold.

Sist oppdatert: 14. september 2023

IMDis oppdrag

IMDi er et fagdirektorat, forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet. Direktoratet skal iverksette regjeringens integreringspolitikk.

IMDi skal:

 • ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger
 • legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
 • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på integreringsfeltet
 • forvalte tilskuddsordninger rettet mot kommunene og frivillige organisasjoner
 • produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
 • bidra til en profesjonell og serviceinnstilt offentlige sektor
 • være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

IMDis strategi

IMDi jobber for like muligheter, rettigheter og plikter - i et mangfoldig og inkluderende samfunn. Norge er avhengig av at alle mennesker, uavhengig av bakgrunn, får bidratt med sine ressurser og utnyttet sitt potensial. Det er til det beste - både for den enkelte og for samfunnet. Derfor er det viktig at IMDi lykkes med oppdraget sitt.

IMDis virksomhetsstrategi skal bidra til at vi når målene våre ved å gi retning for hvordan vi skal jobbe og hva vi som virksomhet skal prioritere. Strategien peker på noen utvalgte områder hvor vi skal løfte ambisjonsnivået de neste årene.

Strategien for 2023 - 2026, er resultatet av en grundig prosess der hele organisasjonen har vært involvert.

Vi har tro på at strategien vil bidra til en ytterligere positiv endring og utvikling i direktoratet de neste fire årene.

Vårt oppdrag

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennomfører regjeringens integreringspolitikk og er et fagdirektorat og utøvende organ for integrerings- og mangfoldspolitikken. IMDI er premissleverandør for utviklingen på feltet, gir råd om politikkutvikling og samarbeider med og gir råd og veiledning til andre sektormyndigheter, kommuner, arbeidsgivere og sivilsamfunn med flere. IMDi har også en førstelinjetjeneste i minoritetsrådgivere som er utplassert på skoler i alle landets fylker. IMDis oppgaver går på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og samfunnsområder. Vi er derfor avhengig av godt samarbeid med andre aktører for å løse samfunnsoppdraget vårt.

Våre ambisjoner

Våre tjenester er treffsikre og har god kvalitet

 • Vi skal kjenne brukernes behov
 • Vi utnytter teknologiske muligheter
 • Vi er tilpasningsdyktige
 • Vi måler om våre tjenester og virkemidler gir ønskede resultater

Vi er en aktiv pådriver og samordner på integrerings- og mangfoldsfeltet

 • Vi tar i bruk og skaper arenaer for samarbeid
 • Vi er en pådriver for helhetlige tjenester på tvers av forvaltningen
 • Vi er en relevant samarbeidspartner for alle som jobber med integrering og mangfold

Vi styrker rollen som kompetansesenter på integrering og mangfold

 • Vi utvikler kunnskap for praksis, politikkutvikling og en opplyst offentlig debatt
 • Vi sørger for at kunnskap og statistikk er lett tilgjengelig og forståelig
 • Vi ser forskning i sammenheng med praksisnær kunnskap
 • Vi styrker kommuner, sektormyndigheter og andre samarbeidspartneres kompetanse om målgruppen og virkemidler

Vi er ett IMDi som leverer sammen

 • Vi skaper et godt arbeidsmiljø som fremmer samarbeid og læring
 • Vi jobber ut fra et felles kunnskapsgrunnlag
 • Vi utvikler og deler vår kompetanse og kunnskap med hverandre

Vår visjon

Like muligheter, rettigheter og plikter for alle i et mangfoldig samfunn.

Våre verdier

Tydelig, inkluderende og modig.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrev til IMDi

Årsrapport

IMDis årsrapporter finner du i vår rapportbase:

Postjournal

IMDis postjournal finner du på eInnsyn.

Fant du det du lette etter?