Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.