Negativ sosial kontroll

Offentlige myndigheter har plikt til å handle når noen blir utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold. IMDi bidrar i det forebyggende arbeidet gjennom flere tiltak.

Sist oppdatert: 16. april 2020

Handlingsplanen

Kunnskapsdepartementet koordinerer handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse "Retten til å bestemme over eget liv" (2017-2020). Planen er en helthetlig satsning som har flere operative grep for å sette flere unge i Norge fri fra negativ sosial kontroll og tvang i ulike former. Den retter seg mot alle som berøres av tematikken og da særlig ansatte i hjelpetilbudene , beslutningstakere og frivillige organisasjoner.

IMDi koordinerer direktoratsgruppen og referansegruppen tilknyttet denne handlingsplanen. Følgende departementer med underliggende direktorater har ansvar for tiltak i handlingsplanen: Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og likestillingdepartementet (BLD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Kulturdepartementet (KUD) Kunnskapsdepartementet (KD) og Utenriksdepartement (UD).

Minoritetsrådgiverordningen

IMDi har 59 minoritetsrådgivere som er utplassert på ungdoms- og videregående skoler i alle landets fylker. Minoritetsrådgiverne følger opp ungdom som er, eller står i fare for, å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold. De skal også styrke kompetansen til skoleansatte og offentlige tjenesteapparat om tematikken. NAV, flyktningtjenester og voksenopplæring er tjenester som i stor grad etterspør kompetanseheving fra MRene.

Se oversikt over hvor minoritetsrådgiverne er utplassert og les mer om ordningen

Intgreringsrådgivere ved utvalgte utenriksstasjoner

IMDis har 4 integreringsrådgivere som er utplassert ved utvalgte utenriksstasjoner i land hvor større innvandrergrupper i Norge kommer fra, og hvor negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse kan forekomme.

Integreringsrådgiverne gir bistand til personer som er utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Utenriksdepartementet har ansvar for arbeidet med enkeltpersoner som befinner seg i utlandet. IMDi har ansvaret for å koordinere kompetansehevingen av førstelinjetjenesten i Norge.

Integreringsrådgiverne er for tiden utstasjonert på ambassader i Ankara, Amman, Islamabad og Nairobi.

Mer om ordningen

Nora

IMDi utvikler, publiserer og forvalter innhold på nettportalen Nora, som er ett av flere verktøy i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Med portalen Nora skal flere lære om negativ sosial kontroll, få vite mer om rettigheter man har og hvem man kan kontakte for å få hjelp. Gjennom Nora deles også historier som ungdom kan kjenne seg igjen. 

Nettstedet Nora

Fagteamet for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er en nyopprettet veiledningstjeneste rettet mot ansatte på skoler som ikke har minoritetsrådgiver, i flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner og andre hjelpetjenester.

I tillegg til å gi kompetanseheving om avdekking og forebygging av enkeltsaker, skal fagteamet bidra til å gjøre de øvrige tjenestene på feltet mer kjent.

IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold skal også legge til rette for kompetanseoverføring mellom minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.

For å komme i kontakt med IMDis fagteam om kompetansehevingstiltak, kan henvendelser sendes til post@imdi.no eller direkte til fagteamet på fagteam@imdi.no.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

IMDi deltar med en representant i det nasjonale tverretatlige fagteamet som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (bufdir.no)

Veiledere og aktuelle nettsider

Fant du det du lette etter?