Tilskudd til kommunene

Over 99 prosent av tilskuddsmidlene IMDi forvalter går til kommunene. Noen utbetales per person, mens andre er prosjektmidler kommunene kan søke om.

Faste overføringer:

Prosjektmidler kommunene kan søke om:

Tilskudd til frivillige organisasjoner

IMDi gir støtte til frivillige organisasjoner som kan bidra til å øke innvandreres deltakelse i samfunnet. Dette omfatter både innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet. Det kan gis støtte både til drift og til tiltak og prosjekter:

Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet er øremerket den enkelte organisasjon gjennom vedtak i Stortinget under behandlingen av statsbudsjettet. Dette betyr at det ikke lenger er en søknadsbasert ordning.

Tilskudd til virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor

Målet med denne tilskuddsordningen er at flere innvandrere får muligheten til å bruke kompetansen sin ved at flere virksomheter etablerer mentor- eller traineeordninger for denne gruppen.

Tidligere års rundskriv

Her kan du laste ned rundskriv for tilskudd i 2015 (pdf):

Tilbakebetaling

Har du spørsmål om tilbakebetaling? Ta kontakt med den som er ansvarlig for tilskuddsordningen. Opplysninger finner du i rundskrivet og i vedtaksbrevet.

Tall og statistikk

I figuren under ser du hvor mye IMDi har utbetalt i ulike tilskudd til kommunene. Trykk på tittelen for å gå til statistikkløsningen – der finner du tall for den enkelte kommune.

Henter figur...
Lær fra de andre kommunene:

Helse fra første bosettingsdag

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Derfor har Kristiansand kommune profesjonalisert og spesialisert arbeidet med å søke tilskudd.