Tilskudd til kommuner

Over 99 prosent av tilskuddsmidlene IMDi forvalter går til kommunene. Noen utbetales per person, mens andre er prosjektmidler kommunene kan søke om.

Faste overføringer:

 

Henter figur...

 

Prosjektmidler kommunene kan søke om:

Tilskudd til frivillige organisasjoner

IMDi gir støtte til frivillige organisasjoner som kan bidra til å øke innvandreres deltakelse i samfunnet. Dette omfatter både innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet. Det kan gis støtte både til drift og til tiltak og prosjekter:

Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet er øremerket den enkelte organisasjon gjennom vedtak i Stortinget under behandlingen av statsbudsjettet. Dette betyr at det ikke lenger er en søknadsbasert ordning.

Se også oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner på regjeringen.no.

Tilskudd til virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor

Målet med denne tilskuddsordningen er at flere innvandrere får muligheten til å bruke kompetansen sin ved at flere virksomheter etablerer mentor- eller traineeordninger for denne gruppen.

Tidligere års rundskriv og tilbakebetaling

Her kan du laste ned rundskriv for tilskudd i 2015 (Pdf):
Rundskriv 01/2015 – Integreringstilskudd
Rundskriv 01-2/2015 – Ekstratilskudd for bosetting
Rundskriv 02/2015 – Tilskudd ved bosetting av personer med funksjonshemminger og adferdsvansker
Rundskriv 03/2015 – Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Rundskriv 04/2015 – Norsktilskudd
Rundskriv 05/2015 – Tilskudd til Jobbsjansen
Rundskriv 05-2/2015 – Utvidelse av Jobbsjansen
Rundskriv 06/2015 – Kommunale utviklingsmidler (KUM)
Rundskriv 07-2/2015 – Tilskudd til gratis kjernetid i barnehage, første halvår 2015
Rundskriv 07-2-2/2015 – Tilskudd til gratis kjernetid i barnehage, andre halvår 2015
Rundskriv 08/2015 – Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere 
Rundskriv 09/2015 – Tilskudd til frivillige organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet
Rundskriv 10/2015 – Tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere og tiltak knyttet til intensjonsavtaler mellom IMDi og frivillige organisasjoner
Rundskriv 11/2015 – Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling
Rundskriv 12/2015 – Tilskudd til mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn
Rundskriv 13/2015 – Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

 

Tilbakebetaling

Har du spørsmål om tilbakebetaling? Ta kontakt med den som er ansvarlig for tilskuddsordningen. Opplysninger finner du i rundskrivet og i vedtaksbrevet.