Tilskudd til kommuner

De aller fleste av IMDis tilskuddsordninger er rettet mot kommunene. Noen av ordningene er faste overføringer som utbetales per person, og andre er prosjektmidler kommunene kan søke om.

Faste overføringer til kommuner

TilskuddsordningSøknadsfrist
Integreringstilskudd Søknaden sendes så raskt som mulig etter bosetting.
Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger Søknaden sendes så raskt som mulig etter bosetting.
Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2017 Innen 13 måneder etter bosetting.
Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger fra institusjon eller tilrettelagt avdeling Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ingen, IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
Tilskudd til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere Kommuner som tilbyr opplæringen må bekrefte dette i NIR.
Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak 10. februar. Kommuner som har etablert integreringsmottak etter avtale med IMDi kan søke.

Prosjektmidler til kommuner

TilskuddsordningSøknadsfrist
Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn 26. januar 2017
Kommunale utviklingsmidler (KUM) 31. januar 2017
Etablereropplæring for innvandrere 7. februar 2017
Jobbsjansen – kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner 9. februar 2017
Jobbsjansen – utfasing av ungdomsprosjekter 9. februar 2017
Jobbsjansen – forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram 15. februar 2017

Tilskudd til fylkeskommuner

TilskuddsordningSøknadsfrist
Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn 26. januar 2017
Etablereropplæring for innvandrere 7. februar 2017
Jobbsjansen – mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom 15. februar 2017

Tilskudd til frivillige organisasjoner

TilskuddsordningSøknadsfrist
Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn 26. januar 2017
Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn Ordningen forvaltes av 20 kommuner som lyser ut midlene
Tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak 26. januar 2017
Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner 8. februar
Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet 20. februar

Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet er øremerket den enkelte organisasjon gjennom vedtak i Stortinget under behandlingen av statsbudsjettet.

Tilskudd til virksomheter og andre

TilskuddsordningSøknadsfrist
Etablereropplæring for innvandrere 7. februar 2017
Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn 26. januar 2017

Fjorårets tilskudd og rapportering

Her finner du rundskriv for tilskudd i 2016:

Tilbakebetaling

Har du spørsmål om tilbakebetaling? Ta kontakt med den som er ansvarlig for tilskuddsordningen. Opplysninger finner du i rundskrivet og i vedtaksbrevet.