Logg inn Les mer om hvordan du får tilgang til systemet og logger inn.

Vi oppfordrer kommunen til å oppdatere kontaktinformasjonen til kommunen.

Brukerveiledning og hjelp

I brukerveiledningen for IMDinett – bosetting får du en oversikt over de ulike funksjonaliteter i systemet og hvordan du kan bruke disse. En mer detaljert veiledning finner du under de enkelte oppgavene på denne siden.

Kontakt IMDi

Hvis du opplever problemer med bruk av systemet, eller om du har spørsmål om fordeling av flyktninger og det konkrete bosettingsarbeidet, må du melde inn en sak til oss.  

For spørsmål om kvalifiserings- og integreringsarbeidet i kommunen skal du fortsatt kontakte IMDis regionkontor.

Husk arkivering

Det nye systemet er først og fremst et verktøy for samhandling om bosetting mellom IMDi og kommunen. Det er ikke et arkivsystem, og kommunen har selv ansvar for å sikre arkivering og journalføring av nødvendig dokumentasjon knyttet til behandling av anmodningsbrev, vedtaksbrev og dialog mellom mottak og kommune.

Motta og svare på fordelingslister

Kommunen får forespørsler om å ta imot konkrete personer gjennom fordelingslister i IMDinett – bosetting. Som kommunebruker må du logge deg inn for å se fordelingslistene, og du må svare på listene for at IMDi skal kunne bosette flyktninger i din kommune.

Kommunen får en e-post når fordelingslisten fra IMDi er klar for behandling. Som regel vil kommunene få fordelingslister flere ganger gjennom året, avhengig av hvor mange flyktninger kommunen har vedtatt å bosette.

Etter at kommunen har takket ja til å bosette en konkret flyktning, fatter IMDi vedtak om bosetting. Dette sendes per brev både til flyktningen og til kommunen.

Melde inn ledige plasser for enslige mindreårige

Hvis kommunen skal bosette enslige mindreårige flyktninger, må du melde inn ledig kapasitet for de over 15 år gjennom kontaktsenteret for IMDinett. E-posten bosettingem@imdi.no avvikles.

For å melde inn ledig kapasitet, må du oppgi:

  • forventet tidspunkt for bosetting (uke)
  • eventuelle særskilte forhold ved botilbudet (døgnbemannet, kun til bestemt aldersgruppe eller lignende)

Ledig kapasitet for enslige mindreårige under 15 år (fra omsorgssentre) skal kommunene melde direkte til Bufetat i regionen.

Forberede for bosetting i kommunen

Når kommunen har svart ja til å bosette konkrete personer, vil saksbehandlere i kommunen få tilgang til mer detaljert informasjon om den enkelte flyktning i en personmappe som ligger i systemet. Mappen inneholder kartleggingsinformasjon fra mottak og personinformasjon som er relevant for videre bosetting og oppfølging.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Datagrunnlaget i det nye systemet for bosetting er ikke komplett. Dette kan blant annet medføre at kommunen ikke vil få tilgang til all personinformasjon på enkeltpersoner som de har takket ja til å ta imot, eller som allerede er bosatt i kommunen. Dette vil oppdateres før sommeren, og du behøver ikke å melde inn sak om dette til IMDi.

Registrere bosettingsdato for privatboende

Kommunen skal selv registrere bosettingsdato for flyktninger som bodde privat før bosetting. Det er viktig at kommunen registrerer riktig bosettingsdato slik at IMDi kan behandle søknader om integreringstilskudd.

For flyktninger som blir bosatt fra asylmottak, vil informasjon om bosettingsdato overføres automatisk fra mottak til det nye systemet.

Vær oppmerksom på følgende:

Det er noen kjente avvik i oversikten over personer uten bosettingsdato. Det er derfor viktig at du kun registrerer bosettingsdato på personer som faktisk er bosatt i kommunen i 2016 og 2017, som kommunen har mottatt utsøkingsbrev for.

Du skal ikke registrere bosettingsdato på personer som:

  • ble bosatt før 2016
  • har et ubehandlet avvik i sin bosettingssak (dette er synlig på personinformasjonen – se veiledning for personsøk og personer)
  • bosettes fra mottak, men som på grunn av et kjent avvik er registrert som privatboende i oversikten

IMDi jobber med å løse dette.

Oversikt over anmodninger, vedtak og ledige plasser

Hvert år mottar kommunene anmodning fra IMDi om å bosette et visst antall flyktninger, og kommunen vedtar hvor mange personer de skal ta imot. I det nye bosettingssystemet skal du kunne finne historiske anmodnings- og vedtakstall for din kommune, samt en oversikt over ledige og brukte plasser.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Datagrunnlaget i det nye systemet for bosetting er ikke komplett. Dette kan blant annet medføre at tallene på anmodninger, vedtak samt ledige og brukte plasser i kommunen ikke stemmer. Dette vil oppdateres før sommeren, og du behøver ikke å melde inn sak om dette til IMDi.

Rapporter og loggføring

I det nye systemet vil kommunen blant annet kunne hente ut rapporter over anmodninger og vedtak, alle personer som er bosatt i kommunen (såkalte spesialiserte bosettingsrapporter) og bosettingsrapporter for hele landet. Alle hendelser loggføres og kan søkes enkelt opp i systemet.

Detaljert veiledning på hvordan du henter ut rapporter og søker i hendelser kommer.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Datagrunnlaget i det nye systemet for bosetting er ikke komplett. Dette kan blant annet medføre at tallene i rapporter kommunen tar ut ikke stemmer. Dette vil oppdateres før sommeren, og du behøver ikke å melde inn sak om dette til IMDi.