System for bosetting og bosettingsforberedende arbeid

All samhandling om bosetting og bosettingsforberedende arbeid foregår i egne fagsystem. På denne siden kan du lese mer om hva du kan gjøre i disse systemene, og du kan laste ned brukerveiledninger.

Sist oppdatert: 2. april 2024

IMDi videreutvikler fagsystemet IMDinett Bosetting, og informasjon og veiledning om eksisterende løsninger, samt informasjon og veiledning om nye løsninger som utvikles og lanseres i løpet av 2024 og 2025, vil bli lagt ut her.

Logg inn

Les mer om hvordan du får tilgang til systemet og logger inn.

Vi oppfordrer kommunen til å oppdatere kontaktinformasjonen til kommunen.

Utvikling av nye digitale løsninger for kartlegging og bosetting

IMDi er i gang med å utvikle nye digitale løsninger for kartlegging og bosetting som skal lanseres fortløpende gjennom året som kommer. Bakgrunnen for dette arbeidet er at IMDi har fått i oppdrag å videreutvikle det bosettingsforberedende arbeidet og sikre intervjubasert kartlegging av medbrakt kompetanse, samt bedre informasjonsflyt mellom involverte instanser. Disse grepene skal bidra til at bosettingen blir mer treffsikker og legger til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnslivet. På denne siden kan du følge med på status og leveranser i prosjektet.

Leveranse 1: Kartlegging av medbragt kompetanse

En ny løsning for kartlegging av medbrakt kompetanse erstatter Kompass.

Personer som er i målgruppen for kommunens introduksjonsprogram, kan og skal ha sin medbrakte kompetanse kartlagt. Ulike grupper har ulike rettigheter. Dette kan du lese mer om i IMDis Fagressurs for introduksjonsprogrammet.

Integreringsloven gir tydelig føringer om å se medbrakt kompetanse i sammenheng med valg av bosettingskommune, og som grunnlag for et godt planlagt og tilrettelagt introduksjonsprogram. Dermed er det viktig å sikre at kompetanseopplysninger er lett tilgjengelige og informative. IMDi fikk i denne sammenheng i oppdrag å sikre at kartlegging av kompetanse for personer i målgruppen for introduksjonsprogrammet er intervjubasert. Kompass ble i sin tid utviklet som en selvregisteringsløsning, og er dermed mindre egnet til intervjubasert kartlegging.

I den nye kartleggingsløsningen blir kompetansedata strukturert, samtidig som verktøyet muliggjør registrering av tilleggsinformasjon gjennom fritekstfelt. Strukturerte kompetansedata gir verdifull informasjon som blant annet kan brukes til mer treffsikker bosetting, planlegging av kvalifiseringstiltak på gruppenivå og politikkutvikling. Fritekstfelt muliggjør registrering av nyttig tilleggsinformasjon og nyansering. Det nye verktøyet har innebygd veiledning slik at intervjuere i ulike kommuner har lik tilnærming til oppgaven, og får støtte til å gjennomføre en profesjonell kartlegging.

Etter hvert skal også IMDi benytte dette verktøyet for kartlegging av overføringsflyktninger i uttakskommisjoner. Dermed kan alle personer i målgruppen for introduksjonsprogrammet få sin kompetanse kartlagt på en tilnærmet lik måte. Mer informasjon om hvorfor IMDi har utviklet denne kartleggingsløsningen kan du få i dette webinaret.

Webinar kompetansekartlegging

I denne e-læringen vil du få en oversikt over kartleggingsskjemaet, innføring i bruk av skjemaet, samt faglige anbefalinger for hvordan gjennomføre en god kartlegging.

 

Nye leveranser i fremtiden

I året som kommer vi det stadig komme nye funksjoner i den nye digitale løsningen for kartlegging og bosetting. I den nye løsningen skal personer med tjenstlig behov etter hvert kunne lese all kartlagt informasjon om den enkelte flyktning, og løsningen vil systematisere informasjon om bosettingskommuner, i tillegg til å gi god saksbehandlingsstøtte rundt bosettingsprosessen.

I en tid fremover vil ny løsning leve side om side med IMDinett. Vi vil flytte over og forbedre funksjoner fra IMDinett til ny løsning litt etter litt, etter hvert som disse kommer på plass.

Brukerveiledning og hjelp for IMDinett Bosetting

Vi har her samlet brukerveiledninger for ansatte med ulike roller, i asylmottak og kommuner som er brukere av systemet IMDinett Bosetting

For ansatte i asylmottak og akuttinnkvartering

Det er utarbeidet to brukerveiledninger for ansatte på asylmottak/akuttinnkvartering som skal registrere opplysninger i IMDinett Bosetting i forbindelse med gjennomføringen av det bosettingsforberedende arbeidet.

 1. Generell brukerveiledning for arbeidet med bosettingsforberedende arbeid i IMDinett Mottak
  Brukerveiledningen er laget for ansatte i mottak som jobber med bosettingsforberedende arbeid. I brukerveiledningen for IMDinett Mottak får du en oversikt over de ulike funksjonaliteter i systemet og hvordan du kan bruke disse:
 2. Brukerveiledning for bosettingsforberedende arbeid av kollektiv beskyttede IMDinett Mottak
  Flyktninger med kollektiv beskyttelse har en forenklet prosess i det bosettingsforberedende arbeidet, det er derfor laget en egen brukerveiledning for det bosettingsforberedende arbeidet med denne gruppen: IMDInett Mottak - brukerveiledning - kollektiv beskyttelse.

I den generelle veilederen ligger det brukerveiledning på IMDinett som er relevant for alle som skal bruke IMDinett Mottak, som hvordan logge på, roller og tilganger, hvordan arbeidsflaten og varsler benyttes og hvordan få frem oppgavelisten og oversikt over mottaksbeboere som er klare for å gjennomføre den bosettingsforberedende samtalen.

Problemer med å logge på?

Om du ikke får logget deg på, ta kontakt med mottaksadministrator. Hvert mottak/akuttinnkvartering har en administrator som kan gi tilgang til IMDinett. Det er ofte mottaksleder som har rollen som administrator, og som tildeler tilgang og roller i IMDinett Mottak.

Dersom mottaket/akuttinnkvarteringen mangler dette, benyttes dette skjemaet.

Kontakt IMDi

Ansatte i asylmottak og akuttinnkvarteringer kan kontakte IMDi gjennom mottak@imdi.no ellerpå telefon 40 00 19 60. Telefonen er bemannet 10.00 - 15.00 mandager, og mellom 9 - 14 tirsdag til fredag.

Gjelder henvendelsen enslige mindreårige (både de med og uten følgeperson) benytt e-post bosettingem@imdi.no.

For ansatte i kommunen

Brukerveiledningen er laget for ansatte i kommunene som jobber med bosetting. I brukerveiledningen for IMDinett Bosetting får du en oversikt over de ulike funksjonaliteter i systemet og hvordan du kan bruke disse. En mer detaljert veiledning finner du under de enkelte oppgavene i systemet.

Tildele bosettingskommune (godkjenne fordelingsliste)

For å inngå en avtale med IMDi om bosetting av flyktninger din kommune, må du som kommunebruker regelmessig logge deg inn i IMDinett. Der vil du finne en oversikt over personer som IMDi ber din kommune vurdere å bosette. Dette finner du i fordelingslistene.

Kommunebruker må godkjenne fordelingslisten slik at det blir inngått en avtale om bosetting mellom kommunen og IMDi. Det vil da sendes et vedtaksbrev til både flyktningen det gjelder med kopi til kommunen.

Melde inn ledige boliger

Hvis kommunen ønsker å melde inn ledige boliger eller ledig plass i bofellesskap ber vi om at dette registreres under Innmeldinger i IMDinett.

Vi ber da om at du oppgir:

 • forventet tidspunkt for bosetting (uke)
 • gjerne utfyllende informasjon om boligen
 • eventuelle særskilte forhold ved boligen, nærområdet eller bofellesskapet.

Dersom IMDi benytter innmeldt bolig/plass i bofellesskap i en fordeling, men som kommunen mener ikke passer, ber vi om at boligen eller bofellesskapet meldes inn på nytt.

Melde inn ledige plasser for enslige mindreårige

Hvis kommunen skal bosette enslige mindreårige flyktninger, ber vi om at ledig kapasitet i botiltak for enslige mindreårige over 15 år registreres under Innmeldinger i IMDinett eller på bosettingem@imdi.no

Vi ber da om at du oppgir:

 • forventet tidspunkt for bosetting (uke)
 • Type botilbud (bofellesskap, hybel, andre)
 • eventuelle særskilte forhold ved botilbudet (døgnbemannet, kun til bestemt aldersgruppe eller lignende)

Ledig kapasitet for enslige mindreårige under 15 år (fra omsorgssentre) skal kommunene melde direkte til Bufetat.

Se mer informasjon om bosetting av enslige mindreårige

Forberede for bosetting i kommunen

Når kommunen har svart ja på fordelingen om å bosette konkrete personer, vil saksbehandlere i kommunen få tilgang til mer informasjon om den enkelte flyktning i personmappen i systemet. Der vil kommunebruker ha tilgang til kartleggingsinformasjon som er lagt inn fra det bosettingsforberedende arbeidet som gjøres i asylmottak, og personinformasjon som er relevant for bosetting, tilrettelegging og videre oppfølging.

Se brukerveiledning her: Veiledning: personsøk og personvisning i IMDinett bosetting (PDF, 2 MB)

Registrere bosettingsdato for privatboende

Kommunen må selv registrere bosettingsdato for flyktninger som bodde privat før bosetting. Det er viktig at kommunen registrerer riktig bosettingsdato slik kommunen får integreringstilskudd fra IMDi.

Se brukerveiledning: registrere bosettingsdato i IMDinett bosetting  (PDF, 959 KB)

For flyktninger som blir bosatt fra asylmottak, vil informasjon om bosettingsdato overføres automatisk i IMDinett Bosetting når personen blir registrert som flyttet ut av mottaket.

Oversikt over anmodninger, vedtak og ledige plasser

Hvert år mottar kommunene anmodning fra IMDi om å bosette et visst antall flyktninger, og kommunen vedtar hvor mange personer de skal ta imot. I IMDinett Bosetting kan du finne historiske anmodnings- og vedtakstall for din kommune, samt en oversikt over ledige og brukte plasser. Det er den faktiske bosettingsdatoen som avgjør hvilket års kvote en flyktning inngår i. Det er ikke mulig å «overføre» ubrukte vedtaksplasser fra ett år til et annet i IMDinett Bosetting

Meld inn tilbakemelding på bosettingsforberedende informasjon

Når flyktninger presenteres for bosetting i en kommune, så deles også bosettingsforberedene informasjon om den enkelte. Dette er informasjon som er fremskaffet gjennom det bosettingsforberedende arbeidet i asylmottak/akuttinnkvarteringer for mottaksbeboere, gjennom IMDis intervjuer for overføringsflyktninger, eller gjennom søknad om bosetting for privatboende. Dette er informasjon som er tilgjengelige for kommunene i IMDinett.

Hvis kommunen opplever å ha fått manglende bosettingsrelevant informasjon på flyktninger som er blitt bosatt, oppfordrer vi om at dette meldes tilbake til IMDi gjennom en egen meldingsløsning i supportportalen. Disse innmeldingene gjør at vi får mulighet til å systematisere informasjonen, og med det bidra til å kunne gjøre det bosettingsforberedende arbeidet bedre. Velg riktig kategori ut fra om den bosatte flyktningen er bosatt fra mottak, som overføringsflyktning, eller som privatboende.

IMDi er i tett dialog med UDI, som er oppdragsgiver for asylmottak og akuttmottak, og vi vil dele informasjonen med dem når det gjelder mottaksbeboere.

Supportportalen

Kontakt IMDi

Hvis du opplever problemer med bruk av systemet, eller om du har spørsmål om fordeling av flyktninger og det konkrete bosettingsarbeidet, må du melde inn en sak til oss.  

Meld inn sak om bosetting

Rapporter og loggføring

I IMDinett Bosetting vil kommunen blant annet kunne hente ut rapporter over anmodninger og vedtak, alle personer som er bosatt i kommunen (såkalte spesialiserte bosettingsrapporter) og bosettingsrapporter for hele landet. Alle hendelser loggføres og kan søkes enkelt opp i systemet.

Fra 1.1.2024 har kommunene i fylkene som har blitt delt fått nye kommunenumre. Dette kan føre til at tallene på ledige og brukte vedtaksplasser ikke stemmer.

IMDinett er ikke et arkiveringssystem

IMDinett Bosetting er først og fremst et verktøy for samhandling om bosetting mellom IMDi og kommunen. Det er ikke et arkivsystem, og kommunen har selv ansvar for å sikre arkivering og journalføring av nødvendig dokumentasjon.

Brev til kommunen om bosetting

Kommunen mottar to typer brev fra IMDi om bosetting av flyktninger: det ene hvor vi anmoder kommunen om å bosette et visst antall personer kommende år (anmodningsbrev), og det andre hver gang kommunen har sagt ja til å ta imot en konkret person (vedtak om bosetting).

Kommunen får ikke e-postvarsel eller annen skriftlig forespørsel fra IMDi om å bosette konkrete personer. Det er kun ved å regelmessig logge inn i IMDinett Bosetting, hvor en sjekker om det har kommet en ny fordelingsliste at kommunen får informasjon om forespørselen fra IMDi.

IMDI benytter KS' sin meldingstjeneste SvarUT for brev til kommunen angående bosetting av flyktninger. Kommunen mottar brevene i sin sentrale meldingsinnboks i Altinn og får varsel på e-post om mottatt melding. Varselet sendes til e-postadressen oppgitt i Altinn, fortrinnsvis kommunenes postmottak. Saksbehandler i postmottaket kan da logge seg på Altinn, hente brevet, arkivere det samt videresende til mottaker av brevet. Dersom brevet ikke åpnes i Altinn innen to dager, vil det sendes til kommunens postmottak per post.

IMDi forutsetter at kommunen har interne rutiner for å sikre at brevene kommer frem til riktig enhet og kontaktperson.

Vedtaksbrev til flyktningen om bosettingskommune sendes direkte til personens registrert adresse per post.

Fant du det du lette etter?