Målgruppe for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Sist oppdatert: 9. april 2024

Hva betyr rett og plikt til opplæring?

Rett betyr at den enkelte har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Denne retten faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen de fristene som gjelder. Etter at fristen har utløpt kan kommunen ta betalt for opplæringen.

Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen og bestå prøver på et visst nivå for å kunne få permanent opphold og statsborgerskap senere.

Disse har rett og plikt

Mange nyankomne innvandrere har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For personer som deltar i introduksjonsprogrammet, skal opplæring i norsk og samfunnskunnskap være en del av programmet.

Alder og type oppholdstillatelse avgjør om den enkelte er i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Nytt i integreringsloven er at målgruppen nå er 18 til 67 år, og det er alderen på tidspunktet for innvilgelsen av oppholdstillatelsen som er avgjør om den enkelte inngår i målgruppen. For deltakere som er omfattet av introduksjonsloven er alderskravet 16 år. Plikten opphører ved fylte 67 år for både integreringsloven og introduksjonsloven. For asylsøkere som bor i mottak gjelder det egne regler.

Introduksjonslovens regler om hvilke oppholdstillatelser som gir rett og plikt eller kun plikt til opplæring videreføres i all hovedsak i integreringsloven. Unntaket er enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet.

Personer som oppfyller alderskravet har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har fått opphold:

  • etter søknad om asyl (utlendingsloven § 28)
  • som overføringsflyktning (utlendingsloven § 35)
  • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (utlendingsloven § 38) dersom tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
  • med begrensning som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet (utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a eller b) (Denne gruppen er ikke omfattet av integreringsloven)  
  • på selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53)
  • som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor
  • som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse
  • som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere (med unntak av de som har oppholdsrett som familiemedlem etter EØS-regelverket)

Disse har plikt:

Alder og oppholdstillatelse er også avgjørende for om den enkelte har plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I integreringsloven er alderskravet 18 år, og det er alderen på tidspunktet for innvilgelsen av oppholdstillatelsen som er avgjørende for om den enkelte inngår i målgruppen. For introduksjonsloven er alderskravet 16 år. Plikten opphører ved fylte 67 år for både integreringsloven og introduksjonsloven.

Personer som oppfyller alderskravet og som har en oppholdstillatelse for å arbeide i Norge og deres familie, har plikt, men ikke rett til opplæring.

Informasjon om hvilke oppholdstillatelser som er omfattet etter integreringsloven se juridisk veileder til integreringsloven.

Informasjon om hvilke oppholdstillatelser som er omfattet etter introduksjonsloven.

Fant du det du lette etter?