Varighet og omfang av opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Personer som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap får opplæringen gratis. Opplæringen må gjennomføres innenfor gitte frister.

Sist oppdatert: 20. desember 2023

Retten og plikten til å delta i opplæring i norsk gjelder til deltageren har nådd et minimumsnivå i norsk, men ikke lenger enn tre år. For personer som minimum har utdanning på videregående nivå fra før gjelder retten og plikten til å delta i opplæring i 18 måneder.

Med «minimum utdanning på videregående nivå fra før» menes utdanning som kan gi generell studiekompetanse i Norge, ifølge GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere).

Godkjent permisjon skal legges til fristen.

Deltageren skal oppnå et minimumsnivå i norsk. Minimumsnivået utgjør deltagerens norskmål. Deltagerens norskmål skal settes med utgangspunkt i veiledende minimumsnivåer, som beskrives under. Ved raskere progresjon enn forventet bør minimumsnivået justeres opp. Hvis deltagerens progresjon tilsier at hen ikke klarer å nå minimumsnivået, kan nivået justeres ned. 

  • Deltagere som ikke har fullført grunnskole fra før, bør oppnå minimum nivå A2 i delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling og nivå B1 i delprøve i muntlig kommunikasjon.
  • Deltagere som har fullført grunnskole fra før, bør oppnå minimum nivå B1 i delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling og i delprøve i muntlig kommunikasjon.
  • Deltagere som har minimum utdanning på videregående nivå fra før, bør oppnå minimum nivå B1 i delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling og B2 i delprøve i muntlig kommunikasjon.
  • Deltagere som har minimum utdanning på videregående nivå fra før og som har behov for å dokumentere nivå B2 i alle delferdigheter, bør ha dette som norskmål.
  • Deltagere som får sin norskopplæring i videregående opplæring, bør oppnå standpunktkarakter 2 eller høyere i faget norsk.
  • Deltagere som får sin norskopplæring i grunnskole, bør enten oppnå standpunktkarakter 2 eller høyere i faget norsk eller oppnå minimum nivå A2 i delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling og nivå B1 i delprøve i muntlig kommunikasjon.

Les mer om hva de ulike språknivåene betyr i veilederen til integreringsforskriften kapittel 6 § 26.

For personer som kun har plikt til å gjennomføre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, opphører plikten når den enkelte oppnår et minimumsnivå i norsk eller når hen har gjennomført 300 timer opplæring.

Opplæringen i samfunnskunnskap skal gjennomføres innen ett år etter at retten og plikten eller kun plikten inntrådte. Opplæringen skal gjennomføres på et språk deltakeren forstår. Les mer om opplæring i samfunnskunnskap.

Den enkelte kan få fritak fra plikten til å delta i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.

I den juridiske veilederen til integreringsloven finner du mer informasjon om målgruppen og fristene som gjelder for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Prøver

Personer som er i målgruppen for rett og plikt til deltagelse i opplæring, skal ta avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. Plikten til å gjennomføre prøvene gjelder ikke dersom den enkelte har fått fritak fra plikt til deltagelse i norsk og samfunnskunnskap.

Den avsluttende prøven i samfunnskunnskap skal gjennomføres innen ett år etter at retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap inntrådte. Denne fristen gjelder ikke når fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen i samfunnskunnskap.

Den enkelte kan få fritak fra plikten til å ta prøvene.

Fritak

Personer som er i målgruppen for rett og plikt eller plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan søke om å få fritak fra plikten til å delta i opplæringen.

De som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap har også plikt til å gå opp til avsluttende prøver i disse fagene. Dersom en i denne målgruppa søker om fritak fra opplæring, vil det også gi fritak fra prøvene. Det er også mulig å søke om fritak fra bare prøvene.

En deltager kan få fritak fra opplæring og prøver i norsk dersom personen kan dokumentere et minimum av kunnskaper i norsk eller samisk. Fritak fra opplæring og prøver i samfunnskunnskap kan innvilges dersom deltakeren kan dokumentere et minimum av kunnskaper om det norske samfunnet. 

Det kan gis fritak fra opplæring i begge fag dersom det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gjør at personen ikke kan delta i opplæringen.

Les mer om reglene for fritak fra opplæring og prøver i veilederen til kapittel 5 og § 36 i kapittel 8 i integreringsforskriften.

 

Fant du det du lette etter?