Opplæring som gir formell kompetanse kan oppnås på ulike måter, og opplæringen er av ulik lengde.

Voksne i formell opplæring kan ha rett til stipend og lån fra Lånekassen. Man kan velge å søke om bare den delen av lånet, som senere kan gjøres om til stipend. Lånekassen har ordninger for ulike livssituasjoner, for eksempel om man må betale skolepenger, har barn, blir syk eller får barn under opplæringen, er over 30 år eller har nedsatt funksjonsevne.

Flyktninger som ikke får introduksjonsstønad, kan ha rett til flyktningstipend.

Dersom opplæringen godkjennes som arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, kan man ha rett på ytelse fra NAV under gjennomføringen.

Illustrasjon bok, formell opplæring

Godkjenne tidligere kompetanse og utdanning?

Lær mer om realkompetansevurdering, godkjenningsordninger og lovregulerte yrker.

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Disse personene kan ha rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Praksiskandidater må ha bestått en egen eksamen før de melder seg opp til fag- eller svenneprøven.

Grunnskole for voksne

Personer med lovlig opphold over opplæringspliktig alder, som ikke har fullført grunnskolen og har behov for opplæring, har rett på grunnskoleopplæring for voksne. Det kan ikke stilles krav om spesifikke norskferdigheter for inntak til opplæringen. Opplæringen er gratis og skal være tilpasset den enkeltes behov.

Voksne i grunnskole kan ha rett til stipend og lån fra Lånekassen. Flyktninger som ikke får introduksjonsstønad, kan ha rett til flyktningstipend.

Forberedende voksenopplæring (FVO) - er et forsøk med modulstrukturerte læreplaner på nivået under videregående opplæring.

Illustrasjon sykkel og hus, formell opplæring

Videregående opplæring for voksne

Voksne over 25 år, med lovlig opphold og fullført grunnskole, kan ha rett på videregående opplæring. Det kan ikke stilles krav om bestemte norskferdigheter for inntak til opplæringen. Opplæringen er gratis og skal være tilpasset den enkeltes behov. Man velger studieretning som gir generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Ordinære videregående opplæringsløp er 1-3 år på skole, og 1-3 år i bedrift. Se vilbli.no - informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring for informasjon om programmene, opptak mv.

Voksne i videregående opplæring kan ha rett til stipend og lån fra Lånekassen. Flyktninger som ikke får introduksjonsstønad, kan ha rett til flyktningstipend.

NAV kan også gi støtte til fag- og yrkesrettet opplæring på videregående skoles nivå. Man kan delta på fag- og yrkesopplæring enten i form av enkeltplass hos ordinære kursarrangører/skoler, eller i form av gruppetiltak organisert av NAV i samarbeid med ordinære kursarrangører/skoler. Noen steder samarbeider NAV med fylkeskommune og/eller kommune om fagopplæringsløp tilrettelagt for innvandrere, for eksempel med forsterket norskopplæring.

Studiekompetanse

Det er ulike måter å oppnå generell studiekompetanse.

Yrkesfagelever med ungdomsrett til videregående opplæring kan ta påbygging for å få generell studiekompetanse. For voksne kan 23/5-regelen eller realkompetansevurdering være særlig aktuelt.

Fag- og yrkesopplæring

Det er også ulike veier til yrkeskompetanse. Opplæringen avsluttes vanligvis med fag- eller svenneprøve. Noen veier som kan være særlig aktuelle for voksne er:

Full opplæring i bedrift
Man kan som et alternativ til et ordinært opplæringsløp gjennomføre hele opplæringstiden i bedrift. Fellesfagene og programfagene gjennomføres underveis i det praktiske opplæringsløpet.

Fagbrev på jobb
Personer som er i lønnet arbeid, kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Fagbrev på jobb forutsetter et samarbeid mellom arbeidsgiver, den ansatte og fylkeskommunen.

Delkompetanse/ tilrettelagt opplæring innenfor videregående opplæring

Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse, og kan være et planlagt mål, eller resultatet av et opplæringsløp med et høyere mål som måtte avbrytes eller nedjusteres. Deltakeren får et kompetansebevis som dokumenterer at hen har gjennomført deler av opplæringen, og kan eventuelt senere bygge på til full yrkes- eller studiekompetanse.

Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven. En lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis. Kompetansebeviset er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev. Kompetansen kan eventuelt senere bygges på til fag- eller svennebrev.

Praksisbrevkandidat
Målgruppen for praksisbrevordningen er elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer og høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov. Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp for de som ønsker en mer praktisk, yrkesfaglig videregående opplæring der mye av opplæringen skjer ute i en bedrift. Praksisbrevet kan eventuelt senere bygges på til fag- eller svennebrev.

Fag- og yrkesopplæring tilpasset voksne innvandrere

Det finnes en rekke ulike modeller for tilpasset fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Hvilke tilbud som eksisterer lokalt eller regionalt må undersøkes med kommunen og/eller fylkeskommunen.

Ler mer i for eksempel:

Illustrasjon kvinne og hus, formell opplæring

Tilskudd til tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

Fylkeskommunene kan søke om tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere.

Fant du det du lette etter?