Maler for vedtak

Her finner du ulike maler for ulike vedtak om opplæring, fritak fra opplæring mm. etter integreringsloven og introduksjonsloven.

Sist oppdatert: 23. januar 2024

Hvordan bruker jeg malene?

Velg malen du ønsker å bruke, last ned og lagre filen på egen pc. Du kan også kopiere teksten fra malen og lime den inn i kommunens brevmal. Du må tilpasse teksten i malen. All tekst som er i rødt må du lese spesielt nøye. I noen maler er det flere alternativer som du må velge mellom. Fyll inn informasjon der det er nødvendig og slett den teksten som ikke er aktuell. 

Alle malene er tilgjengelig på bokmål og nynorsk. 

Må jeg bruke IMDi sine maler?

Malene er frivillig for kommunene å bruke. Dere kan fritt velge om dere vil bruke malene eller om dere vil utarbeide egne maler. 

Hvor finner jeg malene for integreringsplan, norskplan og integreringskontrakt?

Malene for integreringsplan og norskplan finner du på siden om Integreringsplan, norskplan og integreringskontrakt etter integreringsloven. På samme side finner du også veiledere til de ulike planene.

Må jeg varsle deltakeren før jeg fatter vedtak?

Hovedregelen er at deltakeren skal ha fått et varsel og mulighet til uttale seg om saken før kommunen fatter et vedtak. Hvis det er deltakeren som har kontaktet kommunen først, for eksempel ved å søke om fritak eller permisjon er det ikke nødvendig å varsle deltakeren om at kommunen vil fatte vedtak i saken. Kommunen må uansett passe på at de har de nødvendige opplysningene for å fatte et vedtak. I de ulike malene for vedtak står det om deltakeren skal ha fått et varsel i forkant. 

Det er utarbeidet en egen mal for varsel om vedtak. 

Maler for fordrevne fra Ukraina

Introduksjonsprogram

I tabellen under finner du maler for ulike vedtak om introduksjonsprogram for fordrevne fra Ukraina etter integreringsloven kapittel 6A.

Bokmål Nynorsk
Avslag deltakelse i introduksjonsprogram Avslag deltaking i introduksjonsprogrammet
Avslag utvidet deltakelse introduksjonsprogram Avslag utvida deltaking i introduksjonsprogrammet 
Avslutning av introduksjonsprogram etter deltakerens ønske Avslutning av introduksjonsprogrammet etter ønske frå deltakaren
Deltakelse i introduksjonsprogram Deltaking i introduksjonsprogrammet
Reduksjon av introduksjonsstønad ved deltidsprogram grunnet kommunen Reduksjon i introduksjonsstønaden ved deltidsprogram på grunn av kommunen
Utvidet deltakelse i introduksjonsprogram Utvida deltaking i introduksjonsprogrammet 
Avslag permisjon introduksjonsprogram Avslag permisjon introduksjonsprogram
Bortfall av retten til å bruke egenmelding Bortfall av retten til å bruke eigenmelding
Midlertidig stans introduksjonsprogrammet Mellombels stans i introduksjonsprogrammet 
Permanent stans introduksjonsprogram Permanent stans i introduksjonsprogrammet
Permisjon introduksjonsprogram Permisjon frå introduksjonsprogrammet
Reduksjon av introduksjonsstønad ved samordning med andre offentlige ytelser Reduksjon av introduksjonsstønaden ved samordning med andre offentlege ytingar
Reduksjon introduksjonsstønad fravær Reduksjon av introduksjonsstønaden ved fråvær
Tilbakebetaling av introduksjonsstønad uriktige opplysninger Tilbakebetaling av introduksjonsstønad uriktige opplysninger
Trekk i fremtidig stønad  Trekk i framtidig stønad
Vesentlig endring integreringsplan Vesentleg endring i integreringsplanen

Opplæring i norsk

I tabellen under finner du maler for ulike vedtak om opplæring i norsk for fordrevne fra Ukraina etter integreringsloven kapittel 6A. 

Bokmål Nynorsk
Avslag deltakelse i opplæring i norsk Avslag deltaking i norskopplæring 
Avslag permisjon opplæring i norsk Avslag permisjon norskopplæring 
Avslag utvidet opplæring i norsk  Avslag utvida opplæring i norsk 
Bortvisning annullering eller karantene prøve norsk Bortvising, annullering eller karantene prøve norsk
Midlertidig stans opplæring i norsk Mellombels stans i norskopplæringa
Permanent stans av opplæring i norsk Permanent stans i norskopplæringa
Permisjon opplæring i norsk Permisjon norskopplæring
Rett til opplæring i norsk Rett til norskopplæring 
Utvidelse av opplæring i norsk  Utvida opplæring i norsk

Maler for integreringsloven

Introduksjonsprogram

I tabellen under finner du maler for ulike vedtak om introduksjonsprogram etter integreringsloven kapittel 4. 

 
Bokmål Nynorsk
Avslag deltakelse i introduksjonsprogram Avslag deltaking i introduksjonsprogram
Avslag permisjon introduksjonsprogram Avslag permisjon i introduksjonsprogram
Avslag utvidet deltakelse i introduksjonsprogram Avslag utvida deltaking i introduksjonsprogram
Bortfall av retten til å bruke egenmelding Bortfall av retten til å bruke eigenmelding
Deltakelse i introduksjonsprogram Deltaking av introduksjonsprogram
Midlertidig stans introduksjonsprogrammet Mellombels stans i introduksjonsprogrammet
Permanent stans introduksjonsprogram Permanent stans introduksjonsprogram
Permisjon introduksjonsprogram Permisjon frå introduksjonsprogrammet
Reduksjon av introduksjonsstønad ved samordning med andre offentlige ytelser Reduksjon av introduksjonsstønad ved samordning med andre offentlege ytingar
Reduksjon introduksjonsstønad fravær Reduksjon av introduksjonsstønaden ved fåvær
Tilbakebetaling av introduksjonsstønad uriktige opplysninger Tilbakebetaling av introduksjonsstønad uriktige opplysningar
Trekk i fremtidig stønad  Trekk i framtidig stønad
Utvidet deltakelse i introduksjonsprogram Utvida deltaking i introduksjonsprogrammet
Vesentlig endring i integreringsplan Vesentleg endring i integreringsplan

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

I tabellen under finner du maler for ulike vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven kapittel 6. 

 
Bokmål Nynorsk
Avslag fritak fra opplæring/prøver i norsk og samfunnskunnskap Avslag fritak frå opplæring/prøver i norsk og samfunnskunnskap
Avslag permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap Avslag permisjon frå opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Avslag på deltakelse i norsk og samfunnskunnskap Avslag deltaking i norsk og samfunnskunnskap
Avslag utsatt oppstart av opplæring i norsk og samfunnskunnskap Avslag utsett oppstart av opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Betaling for timer opplæring i samf grunnet udokumentert fravær Betaling for timar opplæring i samf på grunn av udokumentert fråvær
Bortvisning annullering eller karantene prøver norsk og samfunnskunnskap Bortvising, annullering eller karantene prøvar norsk og samfunnskunnskap
Fritak fra plikt til opplæring/prøver i norsk og samfunnskunnskap Fritak frå plikt til opplæring-prøvar i norsk og samfunnskunnskap
Midlertidig stans opplæring i norsk og samfunnskunnskap Mellombels stans i opplæringa i norsk og samfunnskunnskap
Permanent stans opplæring i norsk og samfunnskunnskap Permanent stans i opplæringa i norsk og samfunnskunnskap
Permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap Permisjon frå opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Rett og plikt opplæring i norsk og samfunnskunnskap Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Utsatt oppstart opplæring i norsk og samfunnskunnskap Utsett oppstart opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Vesentlig endring av norskplan Vesentleg endring av norskplan 

Mal for opplæring i mottak

 
Bokmål Nynorsk
Fritak fra opplæring for asylsøkere i mottak Fritak frå opplæring for asylsøkarar i mottak
Avslag fritak fra opplæring for asylsøkere i mottak  Avslag fritak frå opplæring for asylsøkarar i mottak

Generell mal for varsel om vedtak

 
Bokmål Nynorsk
Varsel om vedtak Varsel om vedtak

Maler for introduksjonsloven

Introduksjonsprogram

I tabellen under finner du maler for ulike vedtak om introduksjonsprogram etter introduksjonsloven. 

 
Bokmål Nynorsk
Avslag på deltakelse i introduksjonsprogram Avslag på deltaking i introduksjonsprogram
Avslag på søknad om permisjon fra introduksjonsprogram Avslag på søknad om permisjon frå introduksjonsprogram
Avslag på søknad om utvidet deltakelse i introduksjonsprogram Avslag på søknad om utvida deltaking i introduksjonsprogram
Bortfall av rett til egenmelding Bortfall av rett til eiegenmelding 
Deltakelse i introduksjonsprogram Deltaking i introduksjonsprogram
Midleritidig stans av introduksjonsprogram Mellombels stans av introduksjonsprogram
Permanent stans av introduksjonsprogram Permanent stans av introduksjonsprogram
Permisjon fra introduksjonsprogram Permisjon frå introduksjonsprogram
Reduksjon i utbetaling av introduksjonsstønad Reduksjon i utbetaling av introduksjonsstønad
Tilbakebetaling av introduksjonsstønad pga uriktige opplysninger Attendebetaling av introduksjonsstønad pga uriktige opplysninger
Trekk i fremtidig utbetaling pga for mye utbetalt introduksjonsstønad Trekk i fremtidig utbetaling pga for mye utbetalt introduksjonsstønad
Utvidet deltakelse i introduksjonsprogram Utvida deltaking i introduksjonsprogram

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

I tabellen under finner du maler for ulike vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.
 
 
Bokmål Nynorsk
Avslag deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap Avslag på deltaking i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Avslag på søknad om behovsprøvd norskopplæring Avslag på søknad om behovsprøvd norskopplæring
Avslag på søknad om fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap Avslag på søknad om fritak frå opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Avslag på søknad om permisjon fra behovsprøvd norskopplæring Avslag på søknad om permisjon frå behovsprøvd norskopplæring
Avslag på søknad om permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap Avslag på søknad om permisjon frå opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Avslag på søknad om utsatt start av opplæring Avslag på søknad om utsett start av opplæring 
Betaling for timer grunnet udokumentert fravær Betaling for timar grunna udokumentert fråvær
Fritak fra avsluttende prøve Fritak frå avsluttande prøve
Fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap Fritak frå opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Innvilgelse av behovsprøvd norskopplæring Vedtak om innvilga behovsprøvd norskopplæring
Midlertidig stans av behovsprøvd norskopplæring Mellombels stans av behovsprøvd norskopplæring
Midlertidig stans av opplæring i norsk og samfunnskunnskap Mellombels stans av opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Permanent stans av behovsprøvd norskopplæring Permanent stans av behovsprøvd norskopplæring
Permanent stans av opplæring i norsk og samfunnskunnskap Permanent stans av opplærig i norsk og samfunnskunnskap
Permisjon fra behovsprøvd norskopplæring Permisjon frå behovsprøvd norskopplæring
Permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap Permisjon frå opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap Plikt til 300 timer opplærig i norsk og samfunnskunnskap
Rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap Rett og plikt til 300 timar opplærig i norsk og samfunnskunnskap
Rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap Rett og plikt til 600 timar opplærig i norsk og samfunnskunnskap 
Tap av rett til gratis opplæringstimer der treårsfristen er utløpt Tap av rett til gratis opplæringstimar der treårsfristen er laupt ut
Utsatt oppstart av opplæring i norsk og samfunnskunnskap Utsett oppstart av opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Fant du det du lette etter?