Negativ sosial kontroll på skolen

Rapporten «Negativ sosial kontroll på skolen» omhandler negativ sosial kontroll som utøves mellom elever og jevnaldrende i skolesammenheng. Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse på oppdrag fra IMDi.

Utgitt: 7. juni 2024

Om rapporten

På oppdrag for IMDi har Proba samfunnsanalyse undersøkt hvordan negativ sosial kontroll kan utspille seg mellom elever på skolen. De har undersøkt hvordan slik kontroll utspiller seg, hvem som utøver og utsettes for slik kontroll, og hvorfor og hvordan slik kontroll utløses. Det er også sett på hvordan elever, skoleansatte og andre beskriver slik kontroll, og hvordan og hvorvidt negativ sosial kontroll skiller seg fra mobbing og andre former for uønsket adferd. Videre er det sett på hvordan skolene håndterer negativ sosial kontroll mellom elever, og hvorvidt dette sees i sammenheng med bestemmelsene i opplæringsloven §9A om retten til et trygt og godt skolemiljø.

I litteraturen som omhandler negativ sosial kontroll i Norge, samt i tidligere undersøkelser i Skandinavia, har det i hovedsak vært kontroll utført av foreldre, søsken og andre familiemedlemmer som har vært i fokus. Kun noen helt få studier handler om negativ sosial kontroll mellom elever. Samtidig er skolen en arena som slik kontroll kan utspille seg på.

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan negativ sosial kontroll kan utspille seg mellom elever, fremskaffe kunnskap om skolens innsats for forebygging og håndtering, samt å identifisere kjennetegn på godt arbeid blant skoler som lykkes i dette arbeidet.

Proba finner at negativ sosial kontroll på skolen skjer på ulike måter for ulike grupper av elever.

Rapporten trekker også frem at skolen kan være en forlengelse av andre arenaer for kontroll, eller at skolen oppleves som et fristed for mange utsatte.

Proba finner at det er behov for kompetanseheving og bevisstgjøring om negativ sosial kontroll mellom elever. I kompetansehevingsarbeidet på skolene er det viktig å legge vekt på fenomenforståelse og avdekkingskompetanse, slik at skoleansatte får et minimumsnivå av kompetanse som kan gjøre dem i stand til å gjenkjenne negativ sosial kontroll. I tillegg bør skoleansatte gjøres kjent med hvor de kan henvende seg for videre drøfting av slike saker og for hjelp og veiledning i hvordan de bør håndteres.

Proba anbefaler at mangfoldsrådgiverordningen bør styrkes. Som et ledd i dette bør det også vurderes å innføre mangfoldsrådgivere på flere ungdomsskoler, for å kunne øke innsatsen for forebygging og tidlig avdekking av saker.

Skolene bør legge vekt på et godt skole-hjem-samarbeid. Dette kan være særlig viktig for skoler der deler av elevmassen kommer fra minoritetsmiljøer som kan ha lav tillit til offentlige institusjoner eller liten systemforståelse. Større fokus på miljøer og trossamfunn i arbeidet mot negativ sosial kontroll.

Fant du det du lette etter?