Tilsyn

Sist oppdatert: 18. januar 2021

Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) fører tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter introduksjonsloven og integreringsloven. Statsforvalteren fører både egeninitierte og nasjonale tilsyn.

Nasjonale tilsyn er tilsyn som statsforvalteren fører årlig, med utvalgte kommuner og med et tema som er fastsatt av IMDi. IMDi har ansvar for å beslutte det nasjonale tilsynstemaet, som i utgangspunktet varer for tre år av gangen.

I 2021 vil statsforvalteren få i oppdrag å gi veiledning om integreringsloven, i stedet for å føre nasjonale tilsyn.

Håndbok og maler

IMDi har utarbeidet en metodehåndbok som statsforvalterne skal bruke i sitt arbeid med tilsyn.

Metodehåndbok: Statlig tilsyn med kommunenes forvaltning av introduksjonsloven (bokmål) (PDF, 435 KB)

Statsforvalterne kan også bruke forskjellige maler når de gjennomfører tilsyn: mal for tilsynsvarsel, presentasjon i åpningsmøtet, tilsynsrapport og pålegg om retting av lovbrudd.

Maler for arbeid med tilsyn (bokmål)

Hvilke lover gjelder?

Statsforvalterens tilsyn er et lovlighetstilsyn og skal utføres i samsvar med reglene i kommuneloven kapittel 30. Statsforvalteren har rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og rett til adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Statsforvalteren kan gi kommunen pålegg om å rette forhold som er i strid med introduksjonsloven/integreringsloven og/eller tilhørende forskrifter.

Statsforvalterens tilsyn skal gjennomføres i samsvar med forvaltningsloven og prinsipper om forsvarlig saksbehandling og krav til god forvaltningsskikk.

Les mer om tilsyn

Fant du det du lette etter?