Tilsyn

Sist oppdatert: 18. april 2024

Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) fører tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter introduksjonsloven og integreringsloven. Statsforvalteren fører både egeninitierte og nasjonale tilsyn.

Nasjonale tilsyn er tilsyn som statsforvalteren fører årlig, med utvalgte kommuner og med et tema som er fastsatt av IMDi. IMDi har ansvar for å beslutte det nasjonale tilsynstemaet, som i utgangspunktet varer for tre år av gangen.

Tema for det statlige tilsynet med kommunene sitt arbeid etter integreringsregelverket fastsettes av IMDI for tre år av gangen. Tilsynsperioden ble i 2024 utvidet med ett år. Temaet for perioden 2022 til 2025 er «Differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk». Les mer om tilsynet.

Håndbok og maler

IMDi har utarbeidet en metodehåndbok som statsforvalterne skal bruke i sitt arbeid med tilsyn.

Metodehåndbok: Statlig tilsyn med kommunenes oppfyllelse av pliktene i integreringsloven (bokmål)

Hvilke lover gjelder?

Statsforvalterens tilsyn er et lovlighetstilsyn og skal utføres i samsvar med reglene i kommuneloven kapittel 30. Statsforvalteren har rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og rett til adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Statsforvalteren kan gi kommunen pålegg om å rette forhold som er i strid med introduksjonsloven/integreringsloven og/eller tilhørende forskrifter.

Statsforvalterens tilsyn skal gjennomføres i samsvar med forvaltningsloven og prinsipper om forsvarlig saksbehandling og krav til god forvaltningsskikk.

Les mer om tilsyn

Fant du det du lette etter?