IMDis ungdomspanel

November 2022 etablerte vårt første ungdomspanel. Målet for etableringen av panelet har vært å legge til rette for ungdommers medvirkning i beslutningsprosesser og deltakelse som reelle aktører i utviklingen av integreringspolitikken.

Sist oppdatert: 22. september 2023

Om panelet

Ungdomspanelet består av 13 unge i alderen 15-25 år fra ulike deler av landet. Det er mangfoldig, og skal gjenspeile ungdomspopulasjonen i Norge med hensyn til kjønn, etnisitet, lokasjon, funksjonsvariasjon, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, og religiøs og sosial bakgrunn. Alle ungdommene har erfaringer og ressurser som løftes inn i panelet. Det er ungdommer med og uten tilknytning til frivillige organisasjoner, ungdomsråd, elevråd med mer.

I tillegg til å diskutere sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeidet, skal IMDis ungdomspanel også dekke temaene negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, rasisme og diskriminering som barrierer for integrering. Ungdomspanelet kan også benyttes til andre aktuelle fora og arbeid i IMDi.

Oppdraget ble gitt til IMDi i Tildelingsbrevet for 2022, tillegg nr. 6, og er ledd i IMDis oppfølging og implementering av tiltak i strategien Hverdagsintegrering - strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021 - 20243. 

 

Informasjon og søknad om IMDis ungdomspanel for integrering 2023-2024

Ungdomspanelet skal bestå av 13 ungdommer, og vil bli koordinert av IMDi. For å få kontinuitet i arbeidet vil noen plasser tilbys til deltakere fra årets ungdomspanel.
For ungdomspanelet 2023- 2024 vil det avholdes to til fire fysiske møter, hovedsakelig i Oslo. I tillegg kan det være noen kortere møter på Teams. Møtene vil bli forsøkt avholdt på tidspunkter som passer for deltakerne, slik at fravær fra utdanning og arbeid unngås. Det forventes at medlemmene har lest gjennom sakspapirene, og stiller forberedt til møtene. Noe etterarbeid må også påberegnes. Møtedeltakelsen vil bli honorert etter statens satser, og reise og opphold vil bli dekket.

IMDis ungdomspanelet 2023-2024 velges utfra regjeringens anbefalinger for rekruttering:

 • Ungdomspanelet skal være mangfoldig, og gjenspeile ungdomspopulasjonen i Norge med hensyn til kjønn, etnisitet, lokasjon, funksjonsvariasjon, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, og religiøs og sosial bakgrunn.
 • Ungdomspanelet avgrenses til unge i alderen 15-25 år.
 • Ungdomspanelet bør bestå av unge som har ressurser og erfaringer som bør løftes frem i panelet.
 • Det er en fordel hvis ungdomspanelet består av unge med tilknytning til frivillige organisasjoner, ungdomsråd og elevråd med mer.
 • Vi ber om en kortfattet anbefaling som viser hvorfor kandidaten blir løftet frem, maksimum 300 ord.
 • Kandidaten må fylle ut egen søknad.
 • Deltakere i ungdomspanelet kan gjerne nomineres av andre unge. Det må likevel legges ved en begrunnelse fra organisasjoner/ råd de er tilknyttet.

Søknad om deltagelse i IMDis ungdomspanel 2023-2024 må inneholde:

 • Navn:
 • Alder:
 • Skole/utdanning/arbeid
 • Bosted:
 • E-post:
 • Mobil:
 • Svar på disse fire punktene:
  1. Fortell litt om deg selv og din bakgrunn, maks 300 ord
  2. Hva er motivasjonen din for å være med?
  3. Har du en sak du er spesielt interessert i/brenner for?
  4. Er du engasjert i en frivillig organisasjon/interesseorganisasjon? Hvilken?

Forslag på kandidater sammen med deres anbefalinger, samt kandidatens egen søknad.
Dette sendes samlet til IMDi v/ Ellen Sletten ems@imdi.no med Farahnaz Bahrami fba@imdi.no i kopi innen 02.10.2023

IMDi planlegger å være ferdig med rekrutteringsprosessen innen utgangen av november 2023. Oppstartsdato for det nye panelet vil være 1.12.2023

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å melde din interesse for å delta i IMDis sitt ungdomspanel, eller har andre spørsmål om panelet ber vi deg kontakte:
Ellen Sletten eller Farahnaz Bahram

 
Fant du det du lette etter?