Bosetting av flyktninger som finner bolig på egen hånd

Ikke alle flyktninger blir bosatt ved at IMDi finner en kommune til dem. Noen bosetter seg på eget initiativ uten medvirkning fra det offentlige, mens andre finner bolig selv i en kommune og søker om å bli bosatt der.

Sist oppdatert: 2. september 2021

Avtalt selvbosetting

Denne ordningen går ut på at flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune, finner en bolig selv.

Flyktninger som finner bolig på egen hånd må ta kontakt med kommunen boligen ligger i for å avklare muligheter. Det er imidlertid ikke alle kommuner som tillater avtalt selvbosetting. Også kommuner som tillater det, har som regel bestemt hvor mange flyktninger totalt de skal bosette i løpet av året. Derfor kan det hende at kommunen ikke lenger har ledige plasser til flyktninger som finner bolig på egen hånd.

Hvis kommunen kan ta imot flyktningen, må kommunen avtale dette med IMDi. Kommunen kan deretter godkjenne husleiekontrakten.

Flyktninger som blir bosatt på denne måten inngår da i antallet flyktninger kommunen har vedtatt å bosette. De beholder også retten til introduksjonsprogram og alle andre sosiale rettigheter.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR har kartlagt hvordan avtalt selvbosetting praktiseres i kommunene. Dette er deres anbefalinger for kommunenes arbeid med ordningen: 

  • Mer formalisert praksis i kommunene, dette gjennom å utarbeide skriftlige retningslinjer som offentliggjøres. Dette vil gjøre kommunenes praksis mer forutsigbar og konsistent, og mindre personavhengig.
  • Kommuner bør ha ansatte med særlig ansvar for å følge opp avtalt selvbosetting. For mindre kommuner kan det være hensiktsmessig å bygge opp slik kapasitet gjennom interkommunale samarbeid.
  • For å redusere arbeidsbelastningen, kan kommunene fastsette målgrupper for ordningen og sette som vilkår at selvbosatte flyktninger må finne ny bolig selv dersom de ønsker å flytte.
  • Hvis kommunen er behjelpelig med depositum eller betaler tomgangsleie, er det enklere for flyktninger å benytte seg av avtalt selvbosetting.

Bosetting på eget initiativ

Flyktninger som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg på eget initiativ, uten avtale med verken IMDi eller kommunen.

Forskjellen på disse og de som bosetter seg selv etter avtale, er at de som bosetter seg på eget initiativ ikke har krav på introduksjonsprogram, men kommunen kan velge å gi dem det. De kan også miste rettigheter til andre ytelser.

Fant du det du lette etter?