Tildeling av bosettingskommune

Kommuner som har vedtatt å bosette flyktninger, får forespørsel fra IMDi om å ta imot konkrete personer flere ganger gjennom året. Når kommunen har sagt ja til bosette en flyktning, fatter IMDi vedtak om bosettingskommune.

Sist oppdatert: 3. mai 2022

Hva må kommunen gjøre?

For at IMDi skal kunne bosette flyktninger i en kommune, må kommunen ha et vedtak om hvor mange flyktninger de skal ta imot i løpet av åretKommunen må sende vedtaket per e-post til IMDi (post@imdi.no) med kopi til KS (nina.gran@ks.no), og registrere vedtaket (antallet) i bosettingssystemet IMDinett. Les mer om kommunens vedtak her

Kommuner som skal bosette enslige mindreårige flyktninger må også melde inn ledig kapasitet for denne gruppen til IMDi.

Videre må kommunen regelmessig logge seg inn i IMDinett for å se om det er noen nye flyktninger IMDi ønsker kommunen skal ta imot. Dette finnes i fordelingslistene. IMDi sender ut epostvarsel ved forespørsel om å bosette flyktninger til kommuneansatte som har rolle som "bosetter-skriv" i IMDinett. Kommunen må godkjenne fordelingslistene for at IMDi skal kunne fatte vedtak om tildeling av bosettingskommunen. Vedtaket sendes både til flyktningen og til kommunen.

Kommunen får deretter tilgang til mer detaljert informasjon om den enkelte flyktning de skal bosette. Dette finner man i en personmappe som ligger i IMDinett. Mappen inneholder kartleggingsinformasjon fra mottak og personinformasjon som er relevant for bosetting og videre oppfølging.

Kommunen må avtale detaljer om flytting med mottaket. Kommunen må også sørge for at tjenestetilbudet til flyktninger er på plass. 

Hva er bosetting med offentlig hjelp?

For å ha muligheter til blant annet introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og eventuelt annen økonomisk bistand, må personer bosettes gjennom avtale mellom kommunen og IMDi. Bosetting innebærer et tilbud om å etablere seg med offentlig hjelp i en norsk kommune. Tilbudet gis i form av et vedtak om bosettingskommune fra IMDi. Det gis kun ett tilbud om bosettingskommune, og det er ikke klageadgang. Personer som klarer seg uten økonomisk støtte fra det offentlige, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg hvor som helst i landet.

Personer eller familier som bosettes med offentlig hjelp kan ikke selv velge hvilken kommune de skal bosettes i. Det er IMDi som finner en egnet kommune. I den grad det er mulig, tar IMDi hensyn til informasjon om flyktningens nære familie, særlige oppfølgingsbehov, utdannings- og karriereplaner og eventuelle andre behov i vurderingen av bosettingskommune.

Kan man takke nei til bosetting?

Personer IMDi ber den enkelte kommune å bosette, skal i størst mulig grad gjenspeile alle de som venter på å bli bosatt. Det vil si at kommunen ikke kan forvente å bosette kun barnefamilier hvis flertallet av flyktninger er enslige voksne.

Hvis kommunen ikke har anledning til å ta imot en eller flere flyktninger IMDi har bedt om i en fordelingsliste, må kommunen begrunne dette. Uten begrunnelsen får kommunen heller ikke takket ja til andre flyktninger på listen.

IMDi gir flyktningen kun ett tilbud om bosettingskommune. Flyktningen kan ikke klage på dette, men står fritt til å avslå tilbudet og bosette seg andre steder på egen hånd. I så fall mister vedkommende rett til introduksjonsprogram og introduksjonsstønad, og må da klare seg på egenhånd uten økonomisk støtte fra det offentlige.

Hvordan velger IMDi bosettingskommunen?

I den grad det er mulig tar IMDi hensyn til informasjon om flyktningens:

  • slekt/familie som allerede er bosatt i en norsk kommune
  • særlige oppfølgingsbehov
  • utdannings- og karriereplaner
  • eventuelt andre behov

Det er også et mål å bosette personer fra samme nasjonale/etniske gruppe i samme område. På den måten blir det enklere for kommunen å gi alle et likeverdig tjenestetilbud.

Hvem får tilbudet først?

IMDis mål er at alle flyktninger skal få tildelt sin bosettingskommune og bli bosatt så raskt som mulig. Samtidig prioriteres noen grupper for rask bosetting:

  • enslige mindreårige flyktninger
  • familier med barn som bor på mottak i Norge
  • overføringsflyktninger som kommer direkte fra utlandet til sin bosettingskommune 

De siste årene har enslige voksne måttet vente lengst på å få tildelt bosettingskommune.

Fant du det du lette etter?