Hva må kommunen gjøre?

For at IMDi skal kunne bosette flyktninger i en kommune, må kommunen ha et vedtak om hvor mange flyktninger de skal ta imot i løpet av åretKommunen må sende vedtaket per e-post til IMDi (post@imdi.nomed kopi til KS (nina.gran@ks.no), og registrere vedtaket (antallet) i bosettingssystemet IMDinett. Les mer om kommunens vedtak herMerk at IMDi har bedt kun halvparten av kommunene om å bosette flyktninger i 2018.

Kommuner som skal bosette enslige mindreårige flyktninger må også melde inn ledig kapasitet for denne gruppen til IMDi.

Videre må kommunen regelmessig logge seg inn i IMDinett for å se om det er noen nye flyktninger IMDi ønsker kommunen skal ta imot. Dette finnes i fordelingslistene. Kommunen må godkjenne fordelingslistene for at IMDi skal kunne fatte vedtak om tildeling av bosettingskommunen. Vedtaket sendes både til flyktningen og til kommunen. Flyktningen vil i sitt vedtaksbrev få oppgitt planlagt dato for bosetting.

Kommunen får deretter tilgang til mer detaljert informasjon om den enkelte flyktning de skal bosette. Dette finner man i en personmappe som ligger i IMDinett. Mappen inneholder kartleggingsinformasjon fra mottak og personinformasjon som er relevant for bosetting og videre oppfølging.

Kommunen må avtale detaljer om flytting med mottaket. Kommunen må også sørge for at tjenestetilbudet til flyktninger er på plass. 

Kan man takke nei til bosetting?

Personer IMDi ber den enkelte kommune å bosette, skal i størst mulig grad gjenspeile alle de som venter på å bli bosatt. Det vil si at kommunen ikke kan forvente å bosette kun barnefamilier hvis flertallet av flyktninger er enslige voksne.

Hvis kommunen ikke har anledning til å ta imot en eller flere flyktninger IMDi har bedt om i en fordelingsliste, må kommunen begrunne dette. Uten begrunnelsen får kommunen heller ikke takket ja til andre flyktninger på listen.

IMDi gir flyktningen kun ett tilbud om bosettingskommune. Flyktningen kan ikke klage på dette, men står fritt til å avslå tilbudet og bosette seg andre steder på egen hånd. I så fall mister vedkommende rett til introduksjonsprogram og introduksjonsstønad, og må da klare seg på egenhånd uten økonomisk støtte fra det offentlige.

Hvordan velger IMDi bosettingskommunen?

I den grad det er mulig tar IMDi hensyn til informasjon om flyktningens:

  • slekt/familie som allerede er bosatt i en norsk kommune
  • særlige oppfølgingsbehov
  • utdannings- og karriereplaner
  • eventuelt andre behov

Det er også et mål å bosette personer fra samme nasjonale/etniske gruppe i samme område. På den måten blir det enklere for kommunen å gi alle et likeverdig tjenestetilbud.

Hvem får tilbudet først?

IMDis mål er at alle flyktninger skal få tildelt sin bosettingskommune og bli bosatt så raskt som mulig. Samtidig prioriteres noen grupper for rask bosetting:

  • enslige mindreårige flyktninger
  • familier med barn som bor på mottak i Norge
  • overføringsflyktninger som kommer direkte fra utlandet til sin bosettingskommune 

De siste årene har enslige voksne måttet vente lengst på å få tildelt bosettingskommune.