Tildeling av bosettingskommune

Kommuner som har vedtatt å bosette flyktninger, får forespørsel fra IMDi om å ta imot konkrete personer flere ganger gjennom året. Når kommunen har sagt ja til bosette en flyktning, fatter IMDi vedtak om bosettingskommune.

Sist oppdatert: 10. april 2024

Hva må kommunen gjøre?

For at IMDi skal kunne bosette flyktninger i en kommune, må kommunen ha et vedtak om hvor mange flyktninger de skal ta imot i løpet av åretKommunen må sende vedtaket per e-post til IMDi (post@imdi.no) med kopi til KS (nina.gran@ks.no), og registrere vedtaket (antallet) i bosettingssystemet IMDinett. Les mer om kommunens vedtak her

Kommuner som skal bosette enslige mindreårige flyktninger må også melde inn ledig kapasitet for denne gruppen til IMDi.

Videre må kommunen regelmessig logge seg inn i IMDinett for å se om det er noen nye flyktninger IMDi ønsker kommunen skal ta imot. Dette finnes i fordelingslistene. IMDi sender ut epostvarsel ved forespørsel om å bosette flyktninger til kommuneansatte som har rolle som "bosetter-skriv" i IMDinett. Kommunen må godkjenne fordelingslistene for at IMDi skal kunne fatte vedtak om tildeling av bosettingskommunen. Vedtaket sendes både til flyktningen og til kommunen.

Kommunen får deretter tilgang til mer detaljert informasjon om den enkelte flyktning de skal bosette. Dette finner man i en personmappe som ligger i IMDinett. Mappen inneholder kartleggingsinformasjon fra mottak og personinformasjon som er relevant for bosetting og videre oppfølging. 

Kommunen må avtale detaljer om flytting med mottaket. Kommunen må også sørge for at tjenestetilbudet til flyktninger er på plass.  

Hva er bosetting med offentlig hjelp?

Bosetting med offentlig hjelp er et frivillig tilbud fra staten. Det blir bare gitt ett tilbud om bosetting, og det kan være i hvilken som helst kommune i Norge.

Det betyr at for å ha muligheter til blant annet introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og eventuelt annen økonomisk bistand, så må personer bosettes gjennom avtale mellom kommunen og IMDi.

Bosetting innebærer et tilbud om å etablere seg med offentlig hjelp i en norsk kommune. Tilbudet gis i form av et vedtak om bosettingskommune fra IMDi. Det gis kun ett tilbud om bosettingskommune.. Etter integreringsloven § 46 kan ikke flyktningene klage på vedtaket om bosetting. 

Flyktninger som klarer seg uten økonomisk støtte fra det offentlige, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg hvor som helst i landet. Flyktninger eller familier som bosettes med offentlig hjelp kan ikke selv velge hvilken kommune de skal bosettes i.

Hvem er målgruppen for bosetting med offentlig hjelp?

Flyktninger må ha en oppholdstillatelse for å bli bosatt med offentlig hjelp, og tillatelsen må være gitt på bakgrunn av en søknad om beskyttelse. 

For flyktninger i asylmottak, akuttinnkvartering eller på alternativ mottaksplassering forespør IMDi kommunene om bosetting etter det er blitt gjennomført en kartlegging gjennom bosettingssamtalen. Dette gjøres av ansatte i asylmottak/akuttinnkvarteringer, og inngår i det bosettingsforberedende arbeidet. Fordrevne fra Ukraina gjennomgår en forenklet kartlegging.  

Hvis en flyktning har fått oppholdstillatelse, er i målgruppen for bosetting med offentlig hjelp og flytter ut av asylmottaket/akuttinnkvarteringen før IMDi har inngått avtale om bosetting med en kommune, blir bosettingssaken avsluttet. Flyktningen blir skrevet ut av asylmottaket eller akuttinnkvarteringen og IMDi anser personen som selvetablert i en kommune. Flyktningen får ikke tilbud om bosetting med offentlig hjelp fra IMDi og kan miste retten til introduksjonsprogram. 

Privatboende er de som tidligere har vært mottaksbeboere og som har valgt å flytte fra mottak og bor privat (før de har fått innvilget oppholdstillatelse), eller personer som aldri har bodd i mottak. Disse flyktningene må selv søke om bosetting med offentlig hjelp. Se mer informasjon om dette her: Søknad om bosetting med offentlig hjelp for privatboende | IMDi 

Se her for en visuell fremstilling av hvordan bosettingen foregår: Se visuell framstilling av hvordan bosettingen foregår | IMDi 

Kan man takke nei til bosetting?

Flyktninger IMDi ber den enkelte kommune å bosette, skal i størst mulig grad gjenspeile alle de som venter på å bli bosatt. Det vil si at kommunen ikke kan forvente å bosette kun barnefamilier hvis flertallet av flyktninger er enslige voksne. 

Hvis kommunen ikke har anledning til å ta imot en eller flere flyktninger IMDi har bedt om i en fordelingsliste, må kommunen begrunne dette. Uten begrunnelsen får kommunen heller ikke takket ja til andre flyktninger på listen. 

IMDi gir flyktningen kun ett tilbud om bosettingskommune. Flyktningen kan ikke klage på vedtak om bosetting etter integreringsloven § 46, men står fritt til å avslå tilbudet og bosette seg andre steder på egen hånd. I så fall mister vedkommende rett til introduksjonsprogram og introduksjonsstønad, og må da klare seg på egenhånd uten økonomisk støtte fra det offentlige. 

Hvordan velger IMDi bosettingskommunen?

Det er IMDi som bestemmer hvilken kommune flyktningene skal bosettes i. 

Informasjonen som innhentes i asylmottakenes bosettingsforberedende arbeid danner grunnlaget for de vurderinger som tas, eller gjennom informasjon som innhentes når privatboende søker om å bli bosatt med offentlig hjelp. I den grad det er mulig, tar vi hensyn til nær familie, utdanning og karriereplaner og eventuelle andre behov i valget av bosettingskommune.

IMDi må til enhver tid bosette de flyktningene som har fått oppholdstillatelse fra UDI, uavhengig av sammensetning og bakgrunn. Derfor vil IMDi forespørre kommunene om å bosette flyktninger med ulik bakgrunn og sammensetning utfra hvem som venter på å bli bosatt.

Fant du det du lette etter?