Tilskudd til norskopplæringsordningen 2024

Sist oppdatert: 10. april 2024

Kort om tilskuddet

 • Tilskuddsordningen skal gi et fleksibelt tilbud til innvandrere som trenger å styrke norskferdighetene sine, ved at de får et begrenset antall timer gratis norskopplæring.
 • Målet er at deltakerne oppnår nivå B1 eller høyere.
 • Ordningen skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring der frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører samarbeider. Ønsket er at ordningen skal føre til at det blir utviklet flere fleksible norsktilbud.
 • Godkjente private og offentlige tilbydere av norskopplæring for voksne innvandrere kan søke. 

Søknadsfrist: 29. januar 2024

Ramme for 2024: 47,4 mill. kroner

Hvem kan søke tilskudd?

For å kunne få tilskudd må søkeren enten være

 • godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som privat tilbyder av opplæring i norsk. Potensielle søkere kan søke om godkjenning.
 • en privat tilbyder som har avtale med en kommune om å drive norskopplæring for voksne innvandrere
 • eller et kommunalt voksenopplæringssenter

Det kan søkes om tilskudd i samarbeid med arbeidsgiver eller frivillige organisasjoner.

Hvem er norskopplæringsordningen for?

Målgruppen er voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter som trenger å lære mer norsk, uavhengig av botid i Norge og innvandringsårsak.

Personer som ikke har rett til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, er målgruppen for norskopplæringsordningen.

Personer som har brukt opp rettighetene sine til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, er også i målgruppen.

Personer som tidligere har fått opplæring gjennom norskopplæringsordningen, kan bli med i ordningen på nytt dersom målene med opplæringen ikke er nådd.

Vilkår for å få tilskudd

Opplæring som støttes, skal bidra til at deltakere oppnår nivå B1 eller høyere.

Norskopplæringsordningen skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring der frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører samarbeider.

Ordningen skal føre til at det blir utviklet flere fleksible norskopplæringstilbud.

Opplæringstilbudet skal bare omfatte norsk. Det skal være tilpasset behovet til hver av deltakerne, det skal kunne foregå på dagtid eller kveldstid, kunne ha ulik intensitet, foregå i klasserom med fysisk oppmøte eller som nettbasert opplæring eller som en kombinasjon av ulike opplæringsformer.

Innenfor målgruppen prioriteres tilbud til personer på nivå A2 eller høyere i norsk muntlig og/eller skriftlig og som har mulighet til å komme opp på nivå B1 eller høyere innenfor rammen av ordningen.

Hva kan tilskuddet dekke?


Det kan søkes om støtte til norskopplæringstimer for deltakere som er i målgruppen.

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil 10 000 kroner per deltaker, som vil tilsvare om lag 80–100 timers opplæring. Tilskuddet dekker reelle dokumenterbare utgifter til undervisningen, ikke generelle satser.

Satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen. Dette kan være kartlegging av deltakere, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering av språknivå ved gjennomført opplæring.

Opplæringstilbudet skal være gratis, lærerstyrt og bare omfatte norsk, men kan med fordel ses i sammenheng med andre kompetansehevende tiltak.

Det kan søkes om inntil tre prosjekter per tilbyder.

Hvordan vurderer IMDi søknadene?

I vurderingen av søknadene og tildeling av tilskudd vil IMDi legge vekt på

 • at målene og målgruppen for opplæringen er tydelig beskrevet, og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen
 • at forventet nytteeffekt av opplæringstilbudet er tydelig beskrevet, både språklige og andre mål for opplæringen
 • at måten opplæringstilbudet er organisert på, og måten det skal gjennomføres på, er tydelig beskrevet
 • at opplæringstilbudet er fleksibelt og tilpasset deltakernes behov, og at søknaden beskriver tydelig kartleggingsprosessen og hvordan den brukes til innplassering på tilpasset kurs
 • at opplæringstilbudet inngår som en del av et lengre kvalifiseringsløp
 • at tilbudet gjennomføres i samarbeid med andre aktører, offentlige, private eller frivillige, og at søknaden inneholder en tydelig beskrivelse av samarbeidet
 • at samarbeidsformen bidrar til å tilrettelegge for språkutvikling og kvalifisering

IMDi oppfordrer til samarbeidsformer som kommer deltakerne til gode ved at undervisningen sees i sammenheng med andre kvalifiseringsløp.

IMDi oppfordrer videre til innovative typer norskopplæring, som kan være fordelaktige for deltakernes progresjon.

Når IMDi tildeler tilskudd, legger vi også vekt på å få til geografisk spredning av opplæringstilbudene og en variasjon av typen tilbydere og opplæringstilbud.
IMDi gjør vedtak om fordeling av midler etter en skjønnsmessig og helhetlig vurdering.

Slik søker dere

Søknaden sender dere inn til IMDi via søknadsportalen. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut (pluss veiledningsskjema).

Logg inn på søknadsportalen
Dere må godkjenne søknaden. Dette gjør dere i IMDis søknadsportal ved at organisasjonens leder eller av den med delegert myndighet godkjenner søknaden. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Dokumentasjon som må med

Dette må dere ha med i søknaden:

 • Dokumentasjon på at søkeren er godkjent tilbyder av norskopplæring gjennom HK dirs godkjenningsordning (dersom ikke søkeren er et kommunalt voksenopplæringssenter eller en tilbyder av norskopplæring etter integreringsloven gjennom avtale med en kommune)
 • Samarbeidsavtale dersom man samarbeider med andre aktører om opplæringstilbudet

Når utbetales tilskuddsmidlene?

Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrevet er sendt og vilkårene er akseptert.
Tilskuddet utbetales i to terminer.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn statusrapport, årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten skal tilskuddsmottakeren blant annet rapportere om antall deltakere på norskopplæringstilbudet, omfanget av kurset, kartleggingsmetoden for innplassering på riktig kurs og måloppnåelsen for deltakerne etter avsluttet kurs eller ved slutten av året.
 • Tilskuddsmottakere som mottar 100 000 kroner eller mer, skal sende inn et prosjektregnskap som skal være revidert av statsautorisert revisor.
 • Tilskuddet skal brukes og regnskapsføres i 2024. Blir ikke tilskuddet brukt til formålet i løpet av perioden, skal tilskuddet tilbakebetales.
 • IMDi forutsetter det reelle forbruket i vurdering av regnskap og ikke generelle satser.

Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil komme frem av tilskuddsbrevet til de som får innvilget støtte.

IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene (Stortingets bevilgningsreglement § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd).

Kontakt oss

Telefon: 400 21 005

E-post: frivillighet@imdi.no

Rundskriv

Prosjekter som har fått støtte i år

Tittel, søker og beløp

Totalt innstilt kr 47 025 000,-

 • Fleksibel norskopplæring i samarbeidsgrupper
  KURSKOLLEKTIVET LINDA FREDRIKKE MARTINUSSEN
  320 000,-
 • Tilskudd til norskopplæring A2-B1 2024
  NORSK FOR ALLE - NORSKOPPLÆRING MED MILA STIEGLER
  500 000,-
 • Norskopplæringsordningen 2024 Innlandet og Sør-Rogaland
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  500 000,-
 • Nettbasert norskopplæring med grammatikkfokus
  ANNELÉN TAKITA ASPESTRAND STENBAKKEN
  500 000,-
 • Her blir jeg! Norskopplæring og nettverksbygging med lokalt fokus.
  ARENDAL VOKSENOPPLÆRING
  500 000,-
 • Norskopplæringsordningen 2024, i samarbeid med OssKvinner, det Filippinske hjelpesamfunnet og Språkkafeen, Norsk folkehjelp, Bodø
  NORSKLÆRER HELENE J. VÅTVIK
  500 000 ,-
 • Norsk for ufaglært helsepersonell
  SKAGEN KOMPETANSE AS
  500 000 ,-
 • Norskopplæring for voksne
  innvandrere prosjekt 2 BRIGA AS
  1 390 000 ,-
 • Tilbud om norskopplæring (nivå A2) Horten kommune
  HORTEN KOMMUNE OPPVEKST - ADMINISTRASJON
  700 000 ,-
 • Norskopplæring B1-B2 i samarbeid mellom offentlige, frivillige- og private aktører
  MENNESKER I FOKUS
  1 000 000,-
 • Norskopplæringsordningen 2024
  Nord-, Midt- Norge, Drammens regionen, Vestfold og Telemark STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  500 000,-
 • På vei til B1 med Kompetansehuset Neo
  KOMPETANSEHUSET NEO AS
  1 390 000,-
 • Yrkesrettet opplæring i norsk: B1 og B2 nivå
  ALFASKOLEN AS
  500 000,-
 • Norskopplæring for deg uten jobb
  SKAGEN KOMPETANSE AS
  500 000,-
 • Yrkesrettet norskkompetanse
  LOVRA ACADEMY
  1 390 000,-
 • Kvinner og kompetanse
  LOVRA OPPLÆRINGSSENTER AS
  1 390 000 ,-
 • Tilskudd norskopplæringsordning 2024
  ØVRE EIKER KOMMUNE
  1 000 000 ,-
 • Trygge klasserom - trygge liv. Norskkurs i samarbeid mellom Skeiv Verden og Siri Språkskole.
  SIRI SKARBY SPRÅKSKOLE
  600 000,-
 • Innbyggerarena med bydelslærer 2024
  INKLUDERINGSAGENTEN SIGURD LYDERSEN
  500 000,-
 • Målretta norskopplæring
  VENNESLA KOMMUNE
  500 000,-
 • Norskkurs med mål om å oppnå minst nivå B1
  CARITAS TRONDHEIM
  500 000,-
 • B2 i skriftlig produksjon - Hero Kompetanse 2024
  HERO KOMPETANSE AS
  500 000,-
 • Helserettet B1-B2 - Hero Kompetanse 2024
  HERO KOMPETANSE AS
  1 000 000,-
 • 17829 B1 med Oslo og Bærum International Hub - Hero Kompetanse 2024
  HERO KOMPETANSE AS
  500 000,-
 • Norskopplæring til foreldre av barn ved Skagerak International school
  LILLANN HALLANGEN
  225 000,-
 • Digital norskopplæring for voksne innvandrere til B1-nivå
  PUNIES NORSKOPPLÆRING FOR VOKSNE INNVANDRERE
  200 000,-
 • Yrkesnorsk B1
  NOTE NORWEGIAN TEACHING AS
  1 000 000,-
 • Norskkurs for helsepersonell nivå B1-B2
  NOTE NORWEGIAN TEACHING AS
  1 000 000,-
 • Norskopplæringsordningen: Fysisk undervisning
  AFTENSKOLEN
  500 000,-
 • Norskopplæringsordningen: Virtuell undervisning
  AFTENSKOLEN
  500 000,-
 • Norskopplæring A2-B2 i digitalt klasserom for kvinner
  SKAGEN KOMPETANSE AS
  500 000,-
 • Norskopplæringsordning 2024 Oslo/Akershus
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  500 000,-
 • Norskkurs B1 og B2 for arbeidssøkere
  CARITAS NORGE
  1 000 000,-
 • Norskopplæring i institusjoner og hjemmebaserte tjenester
  LINDESNES KOMMUNE 200 000,-
 • Nøkler til arbeidslivet
  LINGU AS
  1 000 000 ,-
 • Simultan digital norskopplæring for innvandrere A2 + B1
  SENTER-IVI
  500 000,-
 • Norskopplæring yrkesrettet norsk
  LINDESNES KOMMUNE
  150 000,-
 • KSFA norskopplæring i Drammen (Kurs, språkkafé, fadderorning, arbeid)
  NORWEGIAN DEVELOPMENT INSTITUTE TAMER EL-BARHRI
  400 000,-
 • Karrierenorsk INTEGRERING OG KOMPETANSE AKADEMIET AS
  1 390 000,-
 • Norsk for økt sjanse i arbeidslivet
  INLEARN NORWAY AS
  1 000 000,-
 • Norskopplæring for voksne innvandrere prosjekt 1
  BRIGA AS
  1 390 000,-
 • Norsk for bedre integrering i samfunnsliv
  INLEARN NORWAY AS
  1 390 000,-
 • Norsk som felles språk
  INLEARN NORWAY AS
  1 390 000,-
 • Muntlig og skriftlig kompetanseheving mot bestått norskprøve
  ALFASKOLEN AS
  500 000,-
 • Fleksibel modulbasert norskopplæring B1 og B2
  ALFASKOLEN AS
  500 000,-
 • Norskopplæring for innvandrerkvinner A2 +B1
  KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)
  1 000 000,-
 • Norskopplæring - mot utdanning og arbeidsliv
  FØNIX AS
  1 000 000 ,-
 • Yrkesrettet Norskkurs
  K2 KOMPETANSE AS
  750 000,-
 • Muntlig B1 - for å sikre tilknytning til jobb og samfunnsliv
  FØNIX AS kr 1 000 000,-
 • Arbeidsrettet norskopplæring – i elevbedrift
  LINDESNES KOMMUNE
  120 000,-
 • Tilskudd norskopplæringsordningen, utlysning 2024
  Larvik kommune
  400 000,-
 • Helseveien videre med
  MovED MOLDE KOMMUNE
  500 000,-
 • Bransjeveien videre med
  MovED MOLDE KOMMUNE
  500 000 ,-
  Restaurant- og matfagveien videre med MovED
  MOLDE KOMMUNE
  500 000,-
 • Bonusnorsk
  BÆRUM KOMMUNE VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET
  500 000,-
  Norskopplæring for voksne innvandrere prosjekt 3
  BRIGA AS
  1 000 000 ,-
 • Modulbasert opplæring på nett
  ANNELÉN TAKITA ASPESTRAND STENBAKKEN
  500 000,-
 • Norskopplæringsordningen
  DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING
  250 000,-
 • FleksiNorsk B1 og B2
  LINGU AS
  1 000 000,-
 • Norsk i næringsliv
  INTEGRERING OG KOMPETANSE AKADEMIET AS
  1 390 000,-
 • Arbeidsnorsk i Vestnes
  VESTNES VAKSENOPPLÆRING
  500 000 ,-
 • Fleksibel norskopplæring i samarbeid med arbeidslivet
  AOF VESTLANDET - AGDER
  500 000,-
 • Fleksibel norskopplæring i samarbeid med offentlige og frivillige aktører
  AOF VESTLANDET - AGDER
  500 000,-
 • Stedsbasert norskopplæring for særskilte målgrupper
  AOF VESTLANDET - AGDER
  500 000,-
 • Yrkesnorsk B2
  NOTE NORWEGIAN TEACHING AS
  500 000,-
 • Norsk 24/7
  SIRDAL KOMMUNE
  500 000,-
 • Hurtigspor mot Norskprøven
  LINGU AS
  1 000 000,-
 • Med B1 til jobb
  KRAGERØ KOMMUNE
  200 000,-

Disse fikk tilskudd i fjor

Tittel, søker og beløp:

 • Norskopplæring Hero 2023
  HERO KOMPETANSE AS
  1 000 000,-
 • Tilskudd til norskopplæringsordningen 2023
  NOTE NORWEGIAN TEACHING AS
  1 500 000,-
 • Fleksibel norskopplæring i regi av IMDi ALFASKOLEN AS
  1 000 000,-
 • Norskkurs B1 for arbeidssøkere
  CARITAS NORGE
  1 280 000,-
 • Norskkurs nivå B1 og B2
  CARITAS TRONDHEIM
  620 000,-
 • Norskopplæringen MN 2023
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  500 000,-
 • Tilskudd til norskopplæringen 2023
  INLEARN NORWAY AS
  1 000 000,-
 • Norskopplæringsordningen
  ENGERDAL KOMMUNE
  700 000,-
 • Fagnorsk på jobb
  SANDEFJORD KOMMUNE KUNNSKAP, BARN OG UNGE
  260 000,-
 • Norskopplæringen SØRROGALAND 2023
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  1 000 000,-
 • Norskopplæring Viken 2023
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  1 000 000,-
 • Norsk og nettverk: Welcome Hub
  ARENDAL VOKSENOPPLÆRING kr 390 000,-
 • Norskopplæringsordning Troms og Finnmark
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  1 000 000,-
 • Norskopplæring for voksne arbeidsinnvandrere og ansatte i bestemte bedrifter
  BRIGA AS
  1 000 000,-
 • Norskopplæringsordning, 2023
  i samarbeid med LAF, FHS og NF NORSKLÆRER HELENE J. VÅTVIK
  1 000 000,-
 • Norskopplæring for innvandrere A2 + B1
  KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)
  1 500 000,-
 • Norskopplæringen Nordland 2023
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  600 000,-
 • Norskopplæring deltid for deltakarar som ikkje lenger har rett eller rett og plikt
  ØYGARDEN KOMMUNE VAKSENOPPLÆRINGA
  300 000,-
 • Viderekomne norskopplæring med B1 som mål
  PUNIES NORSKOPPLÆRING FOR VOKSNE INNVANDRERE.
  200 000,-
 • Målretta norskopplæring
  VENNESLA KOMMUNE
  1 000 000,-
 • Norskopplæringsordning Innlandet 2023
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  1 000 000,-
 • Tilskudd norskopplæringsordning
  ØVRE EIKER KOMMUNE
  750 000,-
 • Norskopplæring i Leidaprosjektet
  LINDESNES KOMMUNE
  100 000,-
 • Innbyggerarena med bydelslærer
  INKLUDERINGSAGENTEN SIGURD LYDERSEN
  800 000,-
 • Norskopplæring for ufaglærte ansatte i små og mellomstore kommuner
  FOLKEUNIVERSITETET
  1 000 000,-
 • Skrivehjelpen B1-B2 + ChatGPT
  LINGU AS
  900 000,-
 • Norskopplæring for deltakere uten rett til opplæring
  KRISTIANSAND KOMMUNE
  1 000 000,-
 • Støtte til deltakere med utgåtte rettigheter for å oppnå B1/B2
  BÆRUM KOMMUNE VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET
  1 000 000,-
 • Norskopplæring for langtidsboende og sårbare minoritetsspråklige
  LOVRA ACADEMY
  400 000,-
 • Modulbasert norskopplæring
  KURSKOLLEKTIVET LINDA FREDRIKKE MARTINUSSEN
  500 000,-
 • Veien videre med MovED
  MOLDE KOMMUNE
  1 000 000,-
 • Norskopplæring hurtig- og saktespor på dagtig og kveldstid
  LOVRA ACADEMY
  1 500 000,-
 • Norskopplæring for voksne innvandrere og NAV brukere
  BRIGA AS
  1 000 000,-
 • Norsk-prep Agder og Vestfold Telemark
  INTEGRERING OG KOMPETANSE AKADEMIET AS
  1 000 000,-
 • Norskopplæring - mot utdanning og arbeidsliv.
  FØNIX AS
  1 000 000,-
 • Tilskudd norskopplæringsordning (Agder & Rogaland)
  AFTENSKOLEN
  600 000,-
 • Forberedelse til norskprøven Østlandet
  LOVRA OPPLÆRINGSSENTER AS
  700 000,-
 • Norskopplæring for voksne fra nivå A2 til B1.
  LINDESNES KOMMUNE
  500 000,-
 • Norskkurs for IMDI
  KOMPETANSEHUSET NEO AS
  1 000 000,-
 • Norskkurs med fokus på norskprøven B1 og oppover for ventelistedeltakere
  AOF VESTLANDET - AGDER
  1 000 000,-
 • Bedriftsintern opplæring i norsk i samarbeid med arbeidslivet
  AOF VESTLANDET - AGDER
  1 000 000,-
 • Norskkurs i samarbeid med frivillige og offentlige aktører
  AOF VESTLANDET - AGDER
  1 000 000,-
 • Styrke norskferdigheter til flyktninger og innvandrere gjennom nettbaserte løsninger i samarbeid med Fyresdal kommune Larvik kommune
  200 000,-
 • Fast-track Norskprøven
  LINGU AS
  1 000 000,-
 • Norsk for helsepersonell B1-B2
  LINGU AS
  1 200 000,-
 • Forretningsnorsk B1
  LINGU AS
  1 000 000,-
 • Norsk for ukrainere B1
  LINGU AS
  500 000,-
Fant du det du lette etter?