Tilskudd til utvikling av kvalifiserings- og integreringstiltak

Sist oppdatert: 30. januar 2024

Kort om tilskuddet

 • Formålet med ordningen er å øke kvaliteten i kommunenes og fylkeskommunenes kvalifiserings-, integrerings- og mangfoldsarbeid. Ordningen skal bidra til at flere innvandrere kommer i arbeid eller utdanning.
 • Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi til andre kommuner.
 • For 2024 er det definert åtte satsingsområder for tilskuddordningen. De har ulike krav og målgrupper.
 • Søknadsfristen er 14. februar 2024.

Hvem er i målgruppen

Målgruppen er innvandrere. Innenfor satsingsområde 3 til 6 er nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. §§ 2 og 17) eller integreringsloven (jf. §§ 9 og 28 og etter midlertidig kapittel 6A), prioritert.

Vilkår for å få tilskudd

 • Går flere kommuner eller fylkeskommuner sammen om å søke tilskuddsmidler, er det den kommunen eller fylkeskommunen som påtar seg prosjektansvaret, som skal signere og levere søknaden.
 • Kommunen eller fylkeskommunen må bidra med egenandel i prosjektet.

 • Prosjektet må ha minimum ti deltakere.

 • Kommunen eller fylkeskommunen skal vise til tidligere prosjekter av god kvalitet innen kvalifiserings-, integrerings- eller mangfoldsfeltet eller innen andre relevante områder.

 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal skje i tråd med gjeldende læreplaner

 • For delområde 8 er det bare kommuner som kan søke om tilskudd.

Vurderingskriterier

 • Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle og prøve ut kvalifiserings-, integrerings- og mangfoldstiltak innenfor de satsingsområdene som er prioritert i 2024. Satsingsområdene har vi beskrevet nærmere nedenfor.

 • Prosjektsøknadene blir vurdert etter formålet med tilskuddsordningen, gjennomføringsevne og nasjonal overføringsverdi.

  • Formål – er prosjektet i tråd med tilskuddsordningens formål og satsingsområder?

  • Gjennomføringsevne – kan prosjektet sannsynliggjøre god gjennomføringsevne for aktivitetene som er planlagt i prosjektet? I hvilken grad vil aktivitetene i prosjektet bidra til å nå målene for tilskuddsordningen?

  • Overføringsverdi – i hvor stor grad kan kunnskapen, metodene og produktene som utvikles i prosjektet, overføres til andre kommuner?

Se rundskriv for øvrige vurderingskriterier.

Satsingsområder

Satsingsområde 1: Etablering av kommunale, interkommunale eller regionale velkomsttilbud

Prosjektene skal etablere kommunale, interkommunale eller regionale velkomsttilbud. Dette kan omfatte informasjonstiltak, opplæring og tiltak for å øke deltakelsen i fagforeninger, frivillighet og samfunnsliv (se eksempler på etablerte velkomsttilbud i NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv).

Målgruppen for velkomsttilbudet

Målgruppen er voksne nyankomne innvandrere, for eksempel arbeidsinnvandrere og familiene deres, som ikke omfattes av introduksjonsordningen eller andre særskilte ordninger i kommunen.

Dette temaet er prioritert i 2024:

 • å bidra til å utvikle en nasjonal veileder rettet mot kommuner, arbeidsgivere og andre for å etablere kommunale, interkommunale eller regionale velkomsttilbud

Særlige vilkår

 • Fylkeskommuner kan søke om tilskuddet og har ansvar for å koordinere velkomsttilbudet.
 • Fylkeskommunen bør etablere velkomsttilbudet i tett dialog med kommunene og med regionale statlige aktører som politi, Skatteetaten og Nav. I tillegg bør fylkeskommunen involvere andre aktører som partene i arbeidslivet, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Satsingsområde 2: Modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører

Prosjektene skal prøve ut modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører.

Målgruppen for den arbeidsrettede kvalifiseringen

Målgruppen er innvandrere. Innvandrerkvinner er en prioritert målgruppe.

Satsingsområde 3: Utprøving av arbeidsmåter i norskopplæringen

Prosjektene skal bidra til å utvikle kompetanse og praksis blant lærere og andre som bidrar i opplæringen. Temaer for 2024 skal være direkte knyttet til læreplan i norsk og for voksne innvandrere etter integreringsloven eller til læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV) som innføres 1. august 2024.

Prosjektene skal bidra til å prøve ut og utvikle nye arbeids- og samarbeidsformer. Det skal ikke utformes ressurser til deltakerne i prosjektet.

Disse temaene er prioritert i 2024:

 • tilpasset muntlig opplæring i norsk: Ifølge læreplanene skal alle deltakerne følge den samme læreplanen i muntlig norsk. Prosjektene skal bidra til nytenkning rundt arbeidsformer, organisering, progresjon og bruk av digital teknologi for å løfte muntlige ferdigheter.
 • lærerstyrt opplæring ved å bruke digitale og nettbaserte arbeidsmåter for å bidra til økt fleksibilitet
 • arbeidsrettet opplæring med vekt på arbeidsmåter for å knytte sammen det som skjer ute på praksisplassene, og det som gjøres i norskopplæringen, etter anbefalinger på nettsidene til HK-dir

Satsingsområde 4: Kvalitet på innholdet i introduksjonsprogrammet

Området omfatter å prøve ut og videreutvikle nye tiltak og modeller som kan inngå i et introduksjonsprogram. Dette kan for eksempel være å prøve ut og videreutvikle faglige anbefalinger, verktøy og ressurser utarbeidet i IMDis Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Målgruppen for dette arbeidet

Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven, er en prioritert målgruppe.

Disse temaene er prioritert i 2024:

 • arbeids- og utdanningsrettet innhold for deltakere med kort programtid, med vekt på fleksibel norskopplæring som er tilpasset og integrert med opplæring på arbeidsplassen
 • utvikling av lokale arbeidsrettede kvalifiseringsløp og samarbeidsmodeller i tråd med læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV) som innføres 1. august 2024

Satsingsområde 5: Innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Området omfatter nye tiltak, innretninger, metoder og modeller i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet og i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.

Disse temaene er prioritert i 2024:

 • at kommunen fungerer som arbeidsgiver ved å rekruttere til ordinært arbeid, for eksempel innen helse og oppvekst

 • at det blir utviklet nye modeller for samarbeid med arbeidsgivere

 • at det blir utviklet modeller for samarbeid mellom flyktningtjenesten, NAV og voksenopplæringen (se veileder for samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsprogrammet)

 • at det blir gitt korte bransjekurs som kan gi deltakerne opplæring og sertifiseringer i et gitt yrke eller bransje for raskere overgang til arbeid

Satsingsområde 6: Tiltak som gir psykisk støtte

Kommuner kan søke om stimuleringsmidler til å utvikle og prøve ut lokale integreringstiltak som både ivaretar behov for psykisk støtte og bidrar til å styrke overgangen til arbeid eller utdanning. Satsingsområdet skal stimulere til å utvikle og prøve ut

 • arbeidsrettede modeller som gir psykisk støtte
 • arbeidsmåter eller metoder som skal øke progresjon og læringsutbytte i introduksjonsprogrammet

Målgruppen for tiltaket

Målgruppen er nyankomne innvandrere som har hatt eller har psykiske helseutfordringer. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven, er en prioritert målgruppe.

Se rundskrivet for særlige vilkår.

Satsingsområde 7: Forsøk med å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for fag- og yrkesopplæring

Se nærmere beskrivelse av formål, målgrupper og vilkår for støtte for satsingsområde 7 i eget rundskriv (rundskriv nummer 17/2024).

Satsingsområde 8: Arbeid for mangfold og mot rasisme og diskriminering

I regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering er kommunene sentrale aktører i arbeidet med å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering.

Området omfatter tiltak som aktivt skal fremme mangfold og motarbeide, forebygge eller håndtere rasisme og diskriminering i kommunen. Tiltakene kan rette seg både mot kommunens tjenester, sivilbefolkningen i kommunen, frivilligheten og idrett, boligmarkedet eller arbeidsmarkedet.

Kommuner kan søke om tilskudd til å utvikle metoder, modeller og tiltak som har overføringsverdi til andre kommuner. Tilskuddet kan i en startfase gå til å utvikle en lokal handlingsplan mot rasisme og diskriminering og tiltak som følger av denne, men det er ikke nødvendig å ha en handlingsplan for å søke om konkrete tiltak. Kommunen bør involvere relevante aktører fra sivilsamfunnet i gjennomføringen av tiltaket. For tiltak som retter seg mot kommunen som arbeidsplass, bør tiltakene involvere de ansatte i utviklingen og gjennomføringen av tiltaket. Dette innebærer at kommuner kan søke om tilskudd til utvikling av metoder, modeller og tiltak som har overføringsverdi til andre kommuner. Eksempler på dette kan være veiledningsmateriell, lokale handlingsplaner, strategier og god praksis.

Målgruppen for arbeidet

Målgruppen er kommunens innbyggere og/eller ansatte.

Hvem kan søke?

Kommuner kan søke om tilskudd.

Disse temaene er prioritert i 2024:

 • Prosjekter som skal møte aktuelle utfordringer, og som har tiltak som skal bidra til varige endringer i kommunen eller fylkeskommunen
 • Prosjekter som ser sammenhengen mellom myndighetsrollen og arbeidsgiverrollen, og som har tiltak rettet mot både befolkningen og ansatte
 • Tiltak som har overføringsverdi til andre kommuner eller fylkeskommuner

Se rundskrivet for særlige vilkår.

Tilskuddsramme 

IMDi fordeler til sammen inntil 60,4 mill. kroner i tilskudd fordelt på satsingsområdene.

Flerårige prosjekter kan få støtte i inntil tre år, men med forbehold om Stortingets bevilgning for hvert budsjettår.

IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter å ha gjort en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov og sett på i hvilken grad prosjektets tiltak og aktiviteter kan bidra til å nå målene for ordningen.

Slik søker dere

Søknaden leverer dere i søknadsportalen til IMDi. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.   

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden må være godkjent av kommune- eller fylkeskommunedirektør, bydelsdirektør eller ansatt med fullmakt. Dette gjøres i søknadsportalen.

Søknadsfristen er 14. februar 2024.

Når utbetales pengene?  

Tilskuddet tildeles for ett år av gangen og utbetales i to terminer, vår og høst.  

Rapportering

Dere skal levere rapport og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet. I rapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen, og hvordan tilskuddet er brukt.

Dere skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2023. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet leder i kommunen eller bydelen.

Informasjonen om hvordan dere skal rapportere, kommer via søknadsportalen. IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Frister for rapportering: 

1. september 2024 – statusrapport om gjennomføring av prosjektet

1. februar 2025 – årsrapport og regnskap 

Klageadgang 

Kommunene eller fylkeskommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Se mer informasjon om klageadgang i rundskriv.

Samarbeidspartnere  

For prosjekter som omhandler opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samarbeider IMDi med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Kontakt oss 

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål om tilskuddet: Spørsmål om alle satsningsområdene kan sendes til tuki@imdi.no

Rundskriv

Rundskriv nummer 08/2024 

Mottakere av tilskudd i 2023

Her er en oversikt over prosjektene som fikk tilskudd til utvikling av kommunale kvalifiserings- og integreringstiltak i 2023:

Område 1- Lengre kvalifiseringsløp (år 4)

Søker Prosjektnavn 
STEINKJER KOMMUNE - OPPVEKSTETATEN Jobbsjansen intro
ASKER KOMMUNE 4. år intro - Asker

2. Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører

Søker Prosjektnavn
Sandefjord kommune Mulighetsrommet
HAUGESUND KOMMUNE Kvinnecrew
STJØRDAL KOMMUNE VELFERD Sammen om jobbskaping
NAV KRISTIANSAND Kvinner rundt grøten

3. Arbeidsmåter i norskopplæringen

Søker Prosjekt
Birkenes kommune Strategier for språklæring satt i system - med deltakeren i  norskopplæring
BØMLO VAKSENOPPLÆRING Me snakkast i kantina!
HORTEN KOMMUNE OPPVEKST - ADMINISTRASJON Drama og teater som effektiv metode - også i norskopplæring 
KRISTIANSAND KOMMUNE Ny læreplan - nye muligheter
LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Blandet læring som metode i norskopplæringen
Lillestrøm kommune Bruk av morsmålstøtter i norskopplæringen
Oslo kommune Utdanningsetaten TIM - Tilpasset muntlig norskopplæring
TRONDHEIM KOMMUNE HELSE OG VELFERD Medborgerskap i språk og samfunn
ÅLESUND KOMMUNE Implementering av nye elementer fra nye læreplaner i norsk opplæring

4. Kvalitet i innhold i introduksjonsprogrammet

Søker Prosjekt
ASKER KOMMUNE Hurtigspor i Asker
ASKER KOMMUNE OPPVEKST Karriereveiledning i norskopplæring/FVO: steg for steg
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Utvikling av hjelpeverktøy for gjennomføring av undervisning
Larvik kommune PraMeDig - Hurtigspor med praksis, mediering og digitale hjelpemiddel
LILLESTRØM KOMMUNE HELSE OG MESTRING Karrierekompetanse på morsmål - prosjektår 2 og 3
OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN I jobb - Arbeidsrettet løp for Ukrainere
SANDEFJORD KOMMUNE KUNNSKAP, BARN OG UNGE Topp på norsk - norskopplæring for deltakere med høyere utdanning
SKIEN KOMMUNE ORGANISASJON OG UTVIKLING Forkurs til akademisk utdanning og praksisplass
TRONDHEIM KOMMUNE HELSE OG VELFERD DamePower - et kvinnenettverk
TRONDHEIM KOMMUNE HELSE OG VELFERD Tidlig ut - et fleksibelt kvalifiseringsløp
Tysvær kommune Hurtigspor i skole, barnehage og helse

5. Tiltak som gir psykisk støtte

Søker Prosjekt
FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD PM+ metode som psykososial oppfølging til flyktninger
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG PM+: evidensbasert intervensjon for problemløsning for flyktninger
OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN Jobbspesialist for deltakere på introduksjonsprogrammet med psykiske helseutfordringer
RINGERIKE KOMMUNE UTDANNING OG FAMILIE Fontenehus og frivilligheten som arena og bindeledd i integrering av flyktninger
OSLO KOMMUNE BYDEL 6 ULLERN Støttegruppa
NAV NORDRE FOLLO Fontenehuset som inkludering- og integreringsarena
ULLENSAKER KOMMUNE Psykt bra støtte - i samarbeid med Fontenehuset Ullensaker
FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD #psykt bra mangfold
BÆRUM KOMMUNE VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET Miljøtjenesten

6. Innovative løsninger i introduksjonsordningen

Søker Prosjekt 
OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN Spisevenn - sykehjem som språktreningsarena
TRONDHEIM KOMMUNE HELSE OG VELFERD Karrierelæring gjennom praktiske arbeidsarenaer
Larvik kommune En ny, digital skolehverdag med fleksible løsninger
Larvik kommune Bruk av kunstig intelligens som ChatGPT og andre AI-chatbots i norskopplæringen
MELHUS KOMMUNE MerSmak - Arbeidsrettet introduksjonsprogram ute hos ordinær arbeidsgiver innen matfaget
Sarpsborg kommune Bransjekompetanse i norskopplæringen
ARENDAL VOKSENOPPLÆRING Hør her! Om mobilisering av flerkulturelle stemmer. 
ÅLESUND KOMMUNE Grunnleggende opplæring i regning med flerspråklig støtte

Område 6. Innovative løsninger i introduksjonsordningen (tilleggsutlysning)

Søker Prosjekt
Fauske kommune ISI - Indre Salten inkluderer
HERØY KOMMUNE KIA- korte, arbeidsrettede introprogram- kvalifisering i samarbeid med arbeidsgivere med rekrutteringsbehov
STANGE KOMMUNE Fase 1 fagfadder
OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER Jobbspesialist for flyktninger - i samarbeid med språkstøtte
TOLGA KOMMUNE Mer og fleksibel norskopplæring - mindre utenforskap
Ulstein kommune Brua til arbeid
Sandefjord kommune Handelslappen
SOLA KOMMUNE Sammen om helse i Sola
KRAGERØ KOMMUNE Helse i praksis
Tromsø kommune Bransjepakker i arbeidsrettet introduksjonsprogram
KVÆNANGEN KOMMUNE Etableringskurs og mentorordning
Fant du det du lette etter?