Jobbsjansen

Sist oppdatert: 8. september 2023

Kort om tilskuddet

 • Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og som har behov for kvalifisering for å komme i jobb eller ordinær utdanning.
 • Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpasset program gi styrkede kvalifikasjoner for varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. Programmet skal ha et særskilt fokus på tidlig utplassering av deltaker på ordinær arbeidsplass. For de som trenger det skal det tilrettelegges for økt grunnleggende og formell kompetanse dersom det er nødvendig for å få deltakeren over i jobb eller ordinær utdanning.  
 • Tilskuddsordningen skal også bidra til kunnskapsutvikling.

Hvem kan søke om tilskudd? 

Alle kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter som skal kvalifisere innvandrerkvinner ut i arbeid eller utdanning. Dere kan søke om tilskudd alene eller sammen med andre kommuner. 

Hvem er i målgruppen 

 • Hovedmålgruppe er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 - 55 år som ikke har tilknytning til arbeidslivet og heller ikke deltar i ordinær utdanning, og som har behov for kvalifisering.
 • Hjemmeværende innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde kan omfattes av ordningen. Aktivitetsplikten gjelder fra yngste barn fyller ett år, jf. folketrygdloven § 15-6.
 • Innvandrerkvinner som mottar sosialhjelp kan omfattes av ordningen. Deltakelse i ordningen skal imidlertid være frivillig. Ordningen skal ikke benyttes som et ledd i vilkår om aktivitetsplikt jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 20 og § 20 a. Innvandrerkvinner som er i målgruppen for Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ihht. sosialtjenestelovens § 29 er ikke i målgruppen for Jobbsjansen.
 • Innvandrerkvinner i målgruppen som har vært deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kan omfattes av Jobbsjansen. Det forutsettes at det er gått minst to år siden deltakerne fullførte eller mistet retten til introduksjonsprogram.

Varighet:

Programmet kan vare inntil to år, med mulighet for forlengelse av programmet med inntil ett år, der dette anses som nødvendig og hensiktsmessig. For personer som mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter på eget morsmål kan programperioden utvides med ytterligere ett år, dvs. til sammen fire år.

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Det oppfordres til samarbeid med frivillige organisasjoner som har fått støtte over Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, del B, der det kan være hensiktsmessig og bidra til måloppnåelse for de to ordningene.

Krav til prosjektene 

 • Kommunen skal gjennomføre aktiviteter/tiltak som har som formål å medvirke til at mål for ordningen blir nådd.
 • Minst 70 prosent av deltakerne skal gå over i arbeid eller utdanning på videregående skolenivå eller på høyskole/universitet etter avsluttet program.
 • Kommuner som får støtte, forplikter seg til å dele kunnskap og erfaringer med andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet for å styrke kvalifiseringsarbeid nasjonalt. Kommunene skal også bidra i evaluering av ordningen. 
 • Prosjektene skal ha nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. 
 • Prosjektene skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. 
 • Prosjekter som har deltakere under 25 år, skal etablere samarbeid med fylkeskommunens utdanningsadministrasjon og den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.
 • Prosjektene skal ved behov vurdere å tilby voksne deltakere utdanningsrettede løp med grunnskole eller elementer av yrkesrettet fagopplæring eller øvrig videregående opplæring.
 • Prosjektene skal ses i sammenheng med annet utviklingsarbeid i kommunen og bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunenes integreringsarbeid. 
 • Kvalifiseringen skal tilpasses behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.
 • Tiltak og stønader i regi av NAV skal brukes både under gjennomføringen av programmet og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.
 • Det forutsettes at prosjektet skal ses i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekter som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen.
 • Prosjektene skal følge opp deltakere som har avsluttet program, også de som har gått over til arbeid og utdanning, inntil ett år etter fullført program.

Tilskuddet dekker ikke 

 • Finansiering av ordinær drift av tjenester, for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring.  
 • Investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift. 

Krav om personopplysninger 

 • Tilskuddsmottaker skal innhente personopplysninger om deltakere i prosjektene, jf.integreringsloven § 41 første ledd bokstav b. IMDi kommer tilbake til tilskuddsmottaker med mer informasjon om hvilke opplysninger som skal innhentes, jf. integreringsforskriften kapittel 9. Opplysningene kan brukes av IMDi til forskningsformål, jf. integreringsforskriften § 62.
 • Opplysningene skal rapporteres i IMDis Jobbsjanseregister innen 31.3.2024, og skal registreres i henhold til databehandleravtale mellom kommunen og IMDi. IMDi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.
 • Jobbsjanseregisteret skal bidra til mer treffsikre opplysninger om ordningens måloppnåelse. Registeret skal videre danne grunnlag for kunnskapsutvikling sentralt og lokalt, samt gi grunnlag for analyser og statistikker til forskningsformål og utvikling av ordningen. 
 • Tilskuddsmottakere skal informere deltakerne om at det skal samles inn og behandles personopplysninger om deltakerne med hjemmel i integreringsloven § 41. Informasjon skal gis i samsvar med personvernforordningen kapittel III. Formålet med behandlingen er å foreta analyser for resultatoppnåelse og å videreutvikle tilskuddsordningen. 

Stønad til deltakere 

Deltakere i Jobbsjansen skal motta stønad. 

Overgangsstønad 

Deltakere som mottar overgangsstønad mottar denne uavkortet, uavhengig av fravær i Jobbsjansen.  

Stønad til deltakere som ikke mottar overgangsstønad 

Deltakere som ikke mottar overføringer i form av overgangsstønad, skal motta minimum folketrygdens grunnbeløp (1G). IMDis tilskudd kan benyttes til stønad opptil dette beløpet. Deltakerne må betale skatt av denne stønaden (se rundskriv).  

Utbetaling og beregning av stønad til deltakere i Jobbsjansen gjøres etter modell av introduksjonsordningen. Beregningen av stønaden følger mønsteret fra hovedtariffavtalen, se integreringsloven § 20.

Minimumsnivå på stønaden i Jobbsjansen er 1 G, uavhengig av alder. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må dette dekkes over kommunens eget budsjett.

Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis.

Ved fravær som ikke skyldes sykdom dokumentert med legeerklæring, eller andre tvingende velferdsgrunner som det er gitt tillatelse til, skal stønaden reduseres med trekk etter mønster av intregreringsloven § 21. Regelverket for trekk beskrives skriftlig for deltaker. Unntak er at det ikke er hjemmel for å gjøre avkortning i overgangsstønaden som følge av fravær i Jobbsjansen.

Samordning av stønad og ytelser fra NAV: 

Det er kommunens oppgave å vurdere ev. trekk i Jobbsjansestønad. Lønnsinntekt, stipend/lån fra Statens lånekasse for utdanning eller andre ytelser fra NAV kan trekkes fra ev. utbetaling av Jobbsjansestønad. Deltakerne i Jobbsjansen skal gis skriftlig informasjon om hva som blir beregnet som inntekt og regler for samordning samt eventuelt trekk eller avkortning. 

 

Dette får dere i tilskudd 

I 2023 kan IMDi til sammen gi 94 mill. kroner i tilskudd til alle kommuner som søker, forutsatt at kvaliteten på prosjektene er god nok, og at de oppfyller vilkårene for ordningen.  

 

Flerårig støtte: 

Kommunene kan søke om flerårig støtte. IMDi kan gi tilsagn om flerårig støtte med forbehold om Stortingets bevilgning for kommende budsjettår.  

IMDi vurderer søknadene og gjør vedtak om fordelingen av midler etter en totalvurdering.  

Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen. 

Klageadgang 

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl. §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 

Slik søker dere 

Logg inn i Søknadsportalen

Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. 

Søknadsfristen er 28.2.2023. 

Søknaden skal signeres elektronisk av rådmannen i kommunen / bydelsdirektøren i Oslo eller etter tildelt fullmakt i IMDi sin digitale portal for søknadsbaserte tilskudd. 


Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: 

Om søker: 

 • søkers navn
 • adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • organisasjonsnummer
 • kontonummer for remittering av tilskudd
 • kontaktperson(er)
 • søkers forutsetninger/kompetanse søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket
 • informasjon om tilsvarende tiltak kommunen har gjennomført tidligere
 • dato og saksnummer for tidligere prosjekter, hvis søker har tidligere mottatt tilskudd fra IMDi 

 Prosjektet/tiltaket: 

 • begrunnelsen for søknaden
 • mål for prosjektet, både kvantitative og kvalitative mål
 • hvordan oppfyller prosjektet målsettingen med tilskuddsordningen
 • målgruppe 
 • antall deltakere i prosjektet
 • plan for rekruttering av deltakere 
 • plan for gjennomføring
 • forventede resultater 
 • interne og eksterne samarbeidspartnere som kommunen vil samarbeide med om gjennomføring av prosjektet

Finansiering: 

 • budsjettet for tiltaket/prosjektet
 • hvordan prosjektet blir finansiert 
 • størrelsen på egenfinansieringen – i antall kroner

Når utbetales tilskuddsmidlene 

Tilskuddsmidlene utbetales to ganger i året, vår og høst. 

Før første utbetaling må kommunen akseptere vilkårene i tilskuddsbrevet. Fristen for å akseptere tilskuddsbrevet er tre uker fra brevet ble sendt. Tilskuddet kan falle bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrev innen fristen. 

Bruk av midlene  

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsførers i 2023. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet. 

For flerårige prosjekter som har ubenyttede midler i 2023, kan ubenyttede midler videreføres til 2024. De ubenyttede midlene må rapporteres i tilskuddsrapport og prosjektregnskap for 2023 og framkomme i budsjett for 2024 i søknaden. 

Dere skal bruke tilskuddet i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som framgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal kommunen sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at kommunen har fått samtykke fra IMDi. 

Hvis kommunen samarbeider med andre aktører om prosjekter/tiltak, skal den gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet. 

Dersom prosjektrapport, årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at dere opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette rundskrivet, kan IMDi 

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd. 

Rapportering 

Frister for rapportering 

 • 15. september 2023 – en kort statusrapport om gjennomføringen av prosjektet
 • 15. februar 2024  – tilskuddsrapport/årsrapport og prosjektregnskap

Tilskuddsrapporten (i mars 2024) skal inneholde resultat- og måloppnåelsen og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet. 

IMDi vil i god tid før rapporteringsfristen oversende informasjon om hvordan rapporteringen skal skje via IMDis nettbaserte løsninger. I tilskuddsrapporten må kommunen dokumentere hvordan arbeidet har bidratt til å nå målet med tilskuddsordningen, og redegjøre for resultater, ressursbruk og utfordringer.

Dere skal levere prosjektregnskap med oversikt over prosjektets inntekter og utgifter i 2023. Prosjektregnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og av prosjektansvarliges overordnede i kommunen/bydelen. 

Prosjektene skal følge opp deltakere som har avsluttet programmet, også de som har gått over til arbeid og utdanning, i inntil ett år etter fullført program. 

Dere skal også rapportere på deltakernivå. Denne rapporteringen skal leveres i IMDis Jobbsjanseregister innen 31.3.2024. IMDi kommer tilbake til kommunen med mer informasjon om dette. 

Individrapportering via Jobbsjanseregisteret

Formålet med jobbsjanseregisteret

Jobbsjanseregisteret er et personregister som skal brukes av kommunene for individrapportering (rapportering på deltakernivå) i Jobbsjansen. Registeret skal bidra til mer treffsikre opplysninger om ordningens måloppnåelse. Registeret skal videre danne grunnlag for kunnskapsutvikling sentralt og lokalt, samt gi grunnlag for analyser og statistikker til forskningsformål og utvikling av ordningen.

Lovgrunnlag:

Personopplysninger om deltakere i Jobbsjansen kan behandles av IMDi med hjemmel i integreringsloven § 41.
Opplysningene skal rapporteres i IMDis Jobbsjanseregister hvert år innen bestemte frister, og skal registreres i henhold til en databehandleravtale mellom kommunen og IMDi.
Grunnlag for kommunenes registrering av opplysninger skal være forankret i vilkår definert i Rundskriv for tilskuddsordningen.

Kommunen skal registrere følgende opplysninger i jobbsjanseregisteret:

 • Deltakers personnummer (deltakers navn blir hentet av Jobbsjanseregisteret automatisk fra Folkeregisteret).
 • Dato for oppstart i programmet.
 • Besvare ulike spørsmål om den enkelte deltakers bakgrunn herunder familiesituasjon, utdanning, arbeid og kvalifiseringstiltak mfl. før oppstart i Jobbsjansen.
 • Tiltak som inngår i innhold til Jobbsjanseprogram som deltaker fikk tilbud om.
 • Avslutningsdato, årsak til avslutning og eventuelt årsak til avbrudd, samt svare på ulike spørsmål om overgang til arbeid eventuell utdanning, stillingsprosent, næring deltaker fikk jobb i, fravær med mer.
 • Dersom deltaker slettes fra registeret, så slettes alle opplysninger som er tilknyttet deltaker. Navn på deltaker slettes automatisk, ved utskrivning av deltaker.

Tilgang og pålogging til jobbsjanseregisteret

Ta kontakt med din prosjektleder i kommunen for nærmere informasjon. Nedenfor er lenke til jobbsjanseregisteret.

jobbsjanseregisteret.imdi.no

Hvem har tilgang til hva i din kommune?

Hvilke deler av Jobbsjanseregisteret du har tilgang til er avhengig av hvilken rolle du har som bruker.

Oversikt over kommunale roller og tilganger i Jobbsjanseregisteret:

 • Kommune-administrator:
  Denne rollen gir tilgang til brukeradministrasjonen, og gir tilgang til tildeling av roller for brukere i egen kommune.
 • Kommunebruker:
  Denne rollen gir tilgang til å opprette, endre, slette og sende inn data til IMDi om jobbsjansedeltakere i egen kommune, i tillegg til å lese data for egen kommune. Rollen gir også tilgang til hjelpetekster under registrering, tilgang til deltakeroversikt, samt mulighet for filtrering og nedlastning av data om deltakere i egen kommune.

Brukerveiledning Jobbsjanseregisteret

Brukerveiledningen vil bli løpende oppdatert. Dato for siste oppdatering fremkommer på første side.

Svar på ofte stilte spørsmål

 

Rundskriv 

Rundskriv 08/23

Rundskriv 09/22

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen og eller jobbsjanseregistert. Ved henvendelser på e-post er det viktig at sensitive personopplysninger ikke fremkommer.

Spørsmål om tilskuddsordningen og eller jobbsjanseregisteret:

Spørsmål vedrørende pålogging til jobbsjanseregisteret:

Fjorårets prosjekter og produkter

Fant du det du lette etter?