Kort om tilskuddet

 • Hovedmålet med denne tilskuddsordningen er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og som har behov for grunnleggende kvalifisering.
 • Alle kommuner kan søke om tilskudd til denne typen kvalifiseringsprosjekter.
 • Deltakerne skal gjennom individuelt tilpassede kvalifiseringsprogrammer få jobb eller komme i ordinær utdanning og få økonomisk selvstendighet. 

Hvem kan søke om tilskudd

Alle kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter som skal kvalifisere innvandrerkvinner ut i arbeid eller utdanning. Dere kan søke om tilskudd alene eller sammen med andre kommuner.

Et prosjekt som det søkes om tilskudd til, må ha minst 10 deltakere.

Hvem er i målgruppen

 • Hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18–55 år som ikke er avhengige av sosialhjelp 
  • som ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær
  • utdanning
  • som har behov for grunnleggende kvalifisering
 • hjemmeværende innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde
 • hjemmeværende innvandrerkvinner som har vært deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven – hvis det har gått minst to år siden deltakerne fullførte eller mistet retten til introduksjonsprogram 

Modell for prosjektene

For å få støtte til prosjektene skal kvalifiseringen foregå etter samme modell som i introduksjonsordningen. 

I prosjektene må det være utviklet individuelt tilpassede program og tiltak som bidrar til rask overgang til arbeid eller utdanning. Programmet for den enkelte skal legge vekt på å utplassere deltakerne tidlig på vanlige arbeidsplasser, med tett oppfølging.

Krav til prosjektene

 • Kommuner som får støtte, forplikter seg til å dele kunnskap og erfaringer med andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet for å styrke kvalifiseringsarbeid nasjonalt. Kommunene skal også bidra i evaluering av ordningen. 
 • Prosjektene skal ha nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere.
 • Prosjektene skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. 
 • Prosjekter som har deltakere under 25 år, skal etablere samarbeid med fylkeskommunens utdanningsadministrasjon og den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. 
 • Prosjektene skal ved behov vurdere å tilby voksne deltakere utdanningsrettede løp med grunnskole eller elementer av yrkesrettet fagopplæring eller øvrig videregående opplæring. 
 • Prosjektene skal ses i sammenheng med annet utviklingsarbeid i kommunen og bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunens integreringsarbeid. 
 • Kvalifiseringen skal tilpasses behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet. 
 • Tiltak og stønader i regi av NAV skal brukes både under gjennomføringen av programmet og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid. 
 • Det forutsettes at prosjektet skal ses i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekter som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen. 
 • Prosjektene skal følge opp deltakere som har avsluttet program, også de som har gått over til arbeid og utdanning, inntil ett år etter fullført program. 

Tilskuddet dekker ikke

 • å finansiere ordinær drift av tjenester, for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. 
 • investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift. 

Kriterier for måloppnåelse

 • Minst 70 prosent av deltakerne skal gå over i arbeid eller utdanning på videregående skolenivå eller på høyskole/universitet etter avsluttet program.

Krav om personopplysninger

Kommunene skal innhente personopplysninger om deltakere i prosjektene, jf. introduksjonsloven § 25 første ledd bokstav b. Informasjon skal gis i samsvar med personvernforordningen kapittel III.

Kommunen skal informere deltakerne om at de gjennom å delta i Jobbsjansen må gi kommunen personopplysninger. Kommunen må informere deltakerne om at opplysningene vil bli brukt i forskning for å analysere resultatoppnåelse og for å videreutvikle tilskuddsordningen.

IMDi vil gi kommunen beskjed om hvilke opplysninger som skal innhentes, jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven §§ 4 til 12.

Stønad til deltakere

Deltakere i Jobbsjansen skal motta stønad.

Overgangsstønad

 • Deltakere som mottar overgangsstønad mottar denne uavkortet, uavhengig av fravær i Jobbsjansen. 

Stønad til personer som ikke mottar overgangsstønad

 • Deltakere som ikke mottar overgangsstønad, skal motta minimum folketrygdens grunnbeløp (1G). IMDis tilskudd kan benyttes til stønad opptil dette beløpet. Deltakerne må betale skatt av denne stønaden (se rundskriv). 
 • Utbetaling og beregning av stønad gjøres etter modell av introduksjonsordningen. Beregningen av stønaden følger mønsteret fra hovedtariffavtalen, se introduksjonsloven § 9.
  • Minimumsnivå på stønaden i Jobbsjansen er 1G, uavhengig av alder. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må dette dekkes over kommunens eget budsjett. 
 • Ved fravær som ikke skyldes sykdom dokumentert med legeerklæring, eller andre tvingende velferdsgrunner som det er gitt tillatelse til, skal stønaden reduseres med trekk etter mønster av introduksjonsloven § 10. Deltakerne bør få regelverket for trekk forklart grundig fra kommunen. 

Samordning av stønad og ytelser fra NAV

 • Det er ikke anledning til å utbetale individstønad til kommunen for deltakere i Jobbsjansen. 
 • Det er kommunens oppgave å samordne stønad til livsopphold gjennom Jobbsjansen med eventuell utbetaling av individstønad til deltakere på arbeidsrettede tiltak fra NAV.

Dette får dere i tilskudd

I 2020 kan IMDi gi til sammen 85,3 millioner kroner i tilskudd til alle kommuner som søker, forutsatt at kvaliteten på prosjektene er god nok, og at de oppfyller vilkårene for ordningen. 

Flerårig støtte:

Kommunene kan søke om flerårig støtte. IMDi kan gi tilsagn om flerårig støtte med forbehold om Stortingets bevilgning for kommende budsjettår. 

IMDi vurderer søknadene og gjør vedtak om fordelingen av midler etter en totalvurdering.

 • Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

Klageadgang

Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av tilskudd.

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningslovens § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. forvaltningslovens § 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Slik søker dere

Søknadsfristen var 10. februar.

Logg inn i Søknadsportalen

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

 • Tilskuddsmidlene utbetales to ganger i året, vår og høst.
 • Før første utbetaling må kommunen akseptere vilkårene i tilskuddsbrevet. Fristen for å akseptere tilskuddsbrevet er tre uker fra brevet ble sendt. Tilskuddet kan falle bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrev innen fristen.

Bruk av midlene 

 • Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2020. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • For flerårige prosjekter som har ubenyttede midler i 2019, kan ubenyttede midler videreføres til 2020. De ubenyttede midlene må rapporteres i tilskuddsrapport og prosjektregnskap for 2019 og framkomme i budsjett for 2020 i søknaden.
 • Dere skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som framgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.
 • Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekter/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.
 • Dersom prosjektrapport, årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at dere opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette rundskrivet, kan IMDi
  • innføre strengere rapporteringsrutiner
  • avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
  • redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
  • kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Rapportering

Frister for rapportering

 • 15.9.2020 – en kort statusrapport om gjennomføringen av prosjektet
 • 15.2.2021 – tilskuddsrapport/årsrapport og prosjektregnskap

Slik rapporterer dere

 • Årsrapporten (i februar 2021) skal inneholde resultat- og måloppnåelsen og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet.
 • IMDi vil i god tid før rapporteringsfristen oversende informasjon om hvordan rapporteringen skal skje via IMDis nettbaserte løsninger. 
 • I årsrapporten må kommunen dokumentere hvordan arbeidet har bidratt til å nå målet med tilskuddsordningen, og redegjøre for resultater, ressursbruk og utfordringer.
 • Dere skal levere prosjektregnskap med oversikt over prosjektets inntekter og utgifter i 2020. Prosjektregnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og av prosjektansvarliges overordnede i kommunen/bydelen.
 • Prosjektene skal følge opp deltakere som har avsluttet programmet, også de som har gått over til arbeid og utdanning, i inntil ett år etter fullført program.
 • Dere skal også rapportere på deltakernivå. Dette får dere mer informasjon om etter hvert.
 • IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene. 

Rundskriv

Kontakt

Ta kontakt hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen: