Jobbsjansen

Sist oppdatert: 12. januar 2024

Kort om tilskuddet

 • Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt sysselsetting blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for kvalifisering for å komme i jobb eller ordinær utdanning.
 • Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpassede program styrke deltakernes kvalifikasjoner slik at den enkelte på sikt kan få varig tilknytning til arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpen.
 • For 2024 er det avsatt 100 mill. kroner til Jobbsjansen.

Hvem kan søke om tilskudd?

Alle kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter. En kommune kan søke om tilskudd alene eller sammen med andre kommuner.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. februar 2024.

Tildelingen av tilskuddet skal normalt skje innen mars 2024.

Hvem er tilskuddsordningen for?

 • Hovedmålgruppen er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 til 55 år. Kvinnene må ha liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet og heller ikke delta i ordinær utdanning, og de må ha behov for kvalifisering for å komme i arbeid eller utdanning.
 • Hjemmeværende innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde kan omfattes av ordningen. Kvinner med overgangsstønad skal være aktive arbeidssøkere fra det yngste barnet fyller ett år, jf. folketrygdloven § 15-6.
 • Innvandrerkvinner som mottar sosialhjelp, kan omfattes av ordningen. Å delta i ordningen skal likevel være frivillig. Ordningen skal ikke brukes som et ledd i vilkåret om aktivitetsplikt, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 20 og § 20 a. Innvandrerkvinner som er omfattet av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) etter sosialtjenesteloven § 29, er ikke i målgruppen for Jobbsjansen.
 • Innvandrerkvinner som har vært deltakere i introduksjonsprogrammet etter introduksjonsloven, kan omfattes av Jobbsjansen. Det må ha gått minst to år siden deltakeren fullførte eller mistet retten til introduksjonsprogram.

Varigheten på programmet

Programmet kan vare i inntil to år, med mulighet for forlengelse med inntil ett år, når kommunene mener det er nødvendig for at den enkelte skal kunne nå målet med programmet. For personer som mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter på eget morsmål, kan kommunene utvide programperioden med ytterligere ett år, det vil si til sammen fire år.

Vilkår for å motta tilskudd

 • For å få innvilget tilskudd må kommunen beskrive planlagte tiltak som skal føre til at målet for ordningen blir nådd, og den forventede effekten av tiltakene.
 • Prosjektet dere søker om tilskudd til, må ha minst ti deltakere.
 • Kommunen skal bidra med minst 20 prosent egenfinansiering. Dette kan være i form av stillingsressurser i prosjektet, dekning av utgifter til tiltak, av utgifter til kurslokaler og andre driftsutgifter direkte relatert til prosjektet.
 • Kommunen skal fastsette både kvantitative og kvalitative resultatmål for prosjektet.
 • Kommunen skal arbeide systematisk med å utvikle individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som gir best mulig resultater av kvalifiseringsløpet når det gjelder formidling til arbeid og utdanning.
 • Prosjektene skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. Prosjekter som har deltakere under 25 år, skal etablere samarbeid med utdanningsadministrasjonen og oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen.
 • Prosjektene skal ha eller skal opparbeide seg nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Kommunen skal tilpasse kvalifiseringsløpene til behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet
 • Når det er hensiktsmessig, bør kommunen bruke tiltak og virkemidler fra Nav, både i gjennomføringen av programmet og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.
 • Kommunene skal se prosjektene i sammenheng med eventuelt annet utviklingsarbeid lokalt for å bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og til å utvikle integreringsarbeidet til kommunen.
 • Prosjektene skal arbeide særskilt med å få utplassert deltakerne på ordinære arbeidsplasser tidlig. For deltakere som trenger det, skal kommunen tilrettelegge for at de får økt sin grunnleggende og formelle kompetanse for å komme i jobb eller ordinær utdanning.
 • Tilskuddet skal ikke brukes til finansiering av ordinær drift av tjenester, for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. Tilskuddet kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Slik vurderer IMDi ved tildeling av midler

IMDi vurderer prosjektsøknadene etter tilskuddsordningens formål og kriterier for måloppnåelse. I tillegg vurderer vi dette:

 • kommunens gjennomføringsevne
 • tidligere resultater
 • overføringsverdi, det vil si i hvilken grad erfaringer fra prosjektet kan bidra til å styrke annet arbeid med kvalifisering lokalt eller i andre kommuner.

Stønad til deltakere

Kommunen skal betale stønad til deltakere i Jobbsjansen. Det er definert minimumsnivåer på Jobbsjansestønad som er 1 ganger folketrygdens grunnbeløp (1G) uavhengig av alder. Kommunen kan bruke tilskudd fra IMDi til stønad opp til dette beløpet. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må kommunen dekke dette over eget budsjett.
Deltakere som mottar overgangsstønad, har ikke rett til Jobbsjansestønad i tillegg.

Flerårig støtte

IMDi tildeler tilskuddsmidler for ett år om gangen. Vi kan innvilge tilskudd til flerårige prosjekter, men tar forbehold om Stortingets bevilgning for kommende budsjettår.

Klageregler

Nærmere regler om klage framgår av rundskrivet.


Slik søker dere

Søknaden leverer dere elektronisk.

Logg på søknadsportalen

Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknaden skal signeres elektronisk av rådmannen i kommunen og bydelsdirektøren i Oslo eller etter tildelt fullmakt i IMDis tilskuddsportal.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

Tilskuddsmidlene utbetales to ganger i året, vår og høst.

Før den første utbetalingen må kommunen akseptere vilkårene i tilskuddsbrevet. Fristen for å akseptere tilskuddsbrevet er to uker fra tilskuddsbrevet ble sendt.

Dere må rapportere

Kommunene skal rapportere om resultat- og måloppnåelse sett opp mot tilskuddsordningens formål. I rapporten må dere beskrive hvordan arbeidet deres med aktiviteter eller tiltak har bidratt til å nå de prioriterte målene for ordningen, og hvordan tilskuddet er brukt.

Kommunen skal også rapportere til IMDi på deltakernivå.

Nærmere rapporteringskrav og frister for rapportering framgår av rundskrivet.

Individrapportering via Jobbsjanseregisteret

Formålet med jobbsjanseregisteret

Jobbsjanseregisteret er et personregister som skal brukes av kommunene for individrapportering (rapportering på deltakernivå) i Jobbsjansen. Registeret skal bidra til mer treffsikre opplysninger om ordningens måloppnåelse. Registeret skal videre danne grunnlag for kunnskapsutvikling sentralt og lokalt, samt gi grunnlag for analyser og statistikker til forskningsformål og utvikling av ordningen.

Lovgrunnlag:

Personopplysninger om deltakere i Jobbsjansen kan behandles av IMDi med hjemmel i integreringsloven § 41.
Opplysningene skal rapporteres i IMDis Jobbsjanseregister hvert år innen bestemte frister, og skal registreres i henhold til en databehandleravtale mellom kommunen og IMDi.
Grunnlag for kommunenes registrering av opplysninger skal være forankret i vilkår definert i Rundskriv for tilskuddsordningen.

Kommunen skal registrere følgende opplysninger i jobbsjanseregisteret:

 • Deltakers personnummer (deltakers navn blir hentet av Jobbsjanseregisteret automatisk fra Folkeregisteret).
 • Dato for oppstart i programmet.
 • Besvare ulike spørsmål om den enkelte deltakers bakgrunn herunder familiesituasjon, utdanning, arbeid og kvalifiseringstiltak mfl. før oppstart i Jobbsjansen.
 • Tiltak som inngår i innhold til Jobbsjanseprogram som deltaker fikk tilbud om.
 • Avslutningsdato, årsak til avslutning og eventuelt årsak til avbrudd, samt svare på ulike spørsmål om overgang til arbeid eventuell utdanning, stillingsprosent, næring deltaker fikk jobb i, fravær med mer.
 • Dersom deltaker slettes fra registeret, så slettes alle opplysninger som er tilknyttet deltaker. Navn på deltaker slettes automatisk, ved utskrivning av deltaker.

Tilgang og pålogging til jobbsjanseregisteret

Ta kontakt med din prosjektleder i kommunen for nærmere informasjon. Nedenfor er lenke til jobbsjanseregisteret.

jobbsjanseregisteret.imdi.no

Ny Kommune- og fylkesstruktur fra 1. januar 2024 - Viktig informasjon angående innlogging i Jobbsjanseregisteret

IMDi har tilpasset Jobbsjanseregisteret i forhold til ny kommune- og fylkesstruktur fra og med 1. januar 2024. Alle kommuner i fylkene Viken, Vestfold og Telemark samt Troms og Finnmark vil få nytt fylkes- og kommunenummer fra og med 1. januar 2024. Videre vil Ålesund deles til Ålesund og Haram med nye kommunenummer. Som følge av dette må brukere av Jobbsjanseregisteret i disse kommunene benytte brukernavn som reflekterer nytt kommune- og fylkesnummer fra og med 1 januar 2024.

Ved innlogging - Bytt ut det gamle 4-sifrede kommunenummeret i brukernavnet ditt med nytt 4-sifret kommunenummer. Dere trenger ikke bytte passord.

Hvem har tilgang til hva i din kommune?

Hvilke deler av Jobbsjanseregisteret du har tilgang til er avhengig av hvilken rolle du har som bruker.

Oversikt over kommunale roller og tilganger i Jobbsjanseregisteret:

 • Kommune-administrator:
  Denne rollen gir tilgang til brukeradministrasjonen, og gir tilgang til tildeling av roller for brukere i egen kommune.
 • Kommunebruker:
  Denne rollen gir tilgang til å opprette, endre, slette og sende inn data til IMDi om jobbsjansedeltakere i egen kommune, i tillegg til å lese data for egen kommune. Rollen gir også tilgang til hjelpetekster under registrering, tilgang til deltakeroversikt, samt mulighet for filtrering og nedlastning av data om deltakere i egen kommune.

Brukerveiledning Jobbsjanseregisteret

Brukerveiledningen vil bli løpende oppdatert. Dato for siste oppdatering fremkommer på første side.

Svar på ofte stilte spørsmål

Rundskriv 

Rundskriv 2024

Rundskriv 08/23

Rundskriv 09/22

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen og eller jobbsjanseregistert. Ved henvendelser på e-post er det viktig at sensitive personopplysninger ikke fremkommer.

Spørsmål om tilskuddsordningen:

Tekniske spørsmål om jobbsjanseregisteret:

Spørsmål vedrørende pålogging til jobbsjanseregisteret:

Fjorårets prosjekter og produkter

Fant du det du lette etter?