Integreringstilskudd

Sist oppdatert: 20. desember 2021

Kort om tilskuddet

 • Digitalisering av integreringstilskudd
 • Denne ordningen består av integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd.
 • Formålet med tilskuddet er at kommunene skal gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet.
 • Tilskuddet skal i hovedsak dekke de gjennomsnittlige utgiftene kommunen har til arbeidet i bosettingsåret og de fire neste årene. Kommunene får tilskudd for hver person de bosetter.

Kriterier for å få tilskudd

Kommuner har rett på tilskudd hvis de bosetter personer i disse målgruppene:
Personer med en oppholdstillatelse som gir rett til fornyet opphold og/eller permanent opphold, og som

 • har fått beskyttelse med flyktningstatus (asyl) i Norge
 • har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag (asyl)
 • har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
 • er overføringsflyktning

Personer som innvilges familieinnvandring med personer med en tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse og fornyelse. Dette gjelder enten de kommer samtidig med hovedpersonen til Norge eller får familieinnvandring på et senere tidspunkt, men bare så lenge hovedpersonen er omfattet av integreringstilskuddsordningen.

Kommunene får utbetalt integreringstilskudd i tre år for personer som kommer til landet i familieinnvandring med personer som har opphold på humanitært grunnlag.

Følgende grupper som blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi, utløser integreringstilskudd selv om de som bor her, ikke har grunnlag for permanent oppholdstillatelse:

Personer som har fått en fornybar, begrenset oppholdstillatelse på bakgrunn av søknad om asyl, som medlem i en barnefamilie

Personer som har fått en fornybar, begrenset oppholdstillatelse på bakgrunn av søknad om asyl, som er enslig mindreårig flyktning

Personer som har fått opphold fordi en eller flere av følgende forhold utløser integreringstilskudd, har rett og plikt til introduksjonsprogram:

 • fordi de har blitt mishandlet i samlivsforhold
 • fordi de ikke kan returnere til hjemlandet på grunn av sosiale eller kulturelle forhold
 • fordi de har vært utsatt for tvangsekteskap
 • barn som blir født inntil seks måneder etter at mor er bosatt i en kommune, hvis mor er bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi

Personer som bosettes fra mottak selv om de ikke har oppholdstillatelse på grunnlag av asyl, er overføringsflyktninger eller har fått innvilget kollektiv beskyttelse. Forutsetningen er at de blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi.

Hva kan tilskuddet dekke?

Integreringstilskuddet skal:

 • bidra til å dekke kommunens rimelige dekning av utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene
 • bidra til rask og treffsikker bosetting
 • bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene snarest mulig får arbeid og kan forsørge seg selv og delta aktivt i samfunnet
 • bidra til rask bosetting av eldre og flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker
 • sammen med tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap finansiere introduksjonsprogrammet

Hva skal tilskuddet brukes til

Integreringstilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning har for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. Integreringstilskuddet skal bidra til å gi en rimelig dekning av kommunens utgifter til blant annet disse tjenestene:

 • innvandrer- og flyktningkontortjenester
 • bolig- og boligadministrasjonstjenester
 • introduksjonsprogram/introduksjonsstønad
 • sysselsettingstiltak
 • yrkeskvalifisering og arbeidstrening
 • sosialkontor/sosialtjenester
 • barne- og ungdomsverntjenester
 • tolketjenester
 • barnehagetjenester
 • integreringstiltak i grunnskolen
 • kultur- og ungdomstiltak
 • utgifter til den kommunale helsetjenesten
 • omsorg for personer med rusproblemstøttekontakt

Dette får dere i tilskudd

Det er ulike satser for tilskudd, avhengig av hva slags kategori en person blir bosatt som i år 1.

Fra år 2 til år 5 utbetales samme tilskudd per person, uavhengig av hva slags kategori personen tilhører. Størrelsen på satsene for år 2-5 varierer, høyest for det andre året. Tilskuddet blir som regel utbetalt i fem år. Det omfatter også familieinnvandrede med flyktninger. For de som får familieinnvandring med personer på humanitært grunnlag, utløser tilskudd i tre år.

I år 1 utbetales integreringstilskuddet i sin helhet fra personen er registrert bosatt. I år 2–5 blir tilskuddet utbetalt fire ganger i året (terminutbetaling).
Satser for integreringstilskudd i 2021:

Tilskudd Bosettingsår Sum (i kroner)
Integreringstilskudd År 1 (2021) 241 000 (enslige voksne)
Integreringstilskudd År 1 (2021) 194 300 (voksne)*
Integreringstilskudd År 1 (2021) 187 000 (enslige mindreårige)**
Integreringstilskudd År 1 (2021) 194 300 (barn)*
Integreringstilskudd År 2 (2020) 249 000
Integreringstilskudd År 3 (2019) 177 300
Integreringstilskudd År 4 (2017) 88 000
Integreringstilskudd År 5 (2016) 72 000 
Barnehagetilskudd År 1 (2021) 27 100 (engangstilskudd)
Eldretilskudd År 1 (2021) 176 000 (engangstilskudd)

*Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år.
**Enslige mindreårige flyktninger utløser integreringstilskudd år 1 med sats for enslige mindreårige flyktninger. Dette gjelder også enslige mindreårige flyktninger som har fylt 18 år ved bosetting.

Tilskudd for år 1 (bosettingsåret)

Med år 1 mener vi året for første bosetting av flyktninger.

I disse tilfellene definerer vi år 1 på følgende måte: 

 • For personer som får beskyttelse (asyl), eller som får opphold på humanitært grunnlag, utbetales integreringstilskudd år 1 fra datoen de bosettes i en kommune første gang. 
 • Hvis familiemedlemmer får innvilget familieinnvandring med disse personene, får kommunen tilskudd for disse fra de kommer til kommunen (førstegangs oppholdstillatelse). I enkelte tilfeller kommer familien til landet før søknaden om familieinnvandring er innvilget. I de tilfellene er det året for innvilgelse som gjelder som år 1.
 • For personer som har fått innvilget familieinnvandring allerede før de kommer til Norge, betales integreringstilskudd år 1 fra vedtak om opphold blir fattet, datoen de kommer til kommunen, og (når) de blir registrert hos politiet.  

Engangstilskudd for personer over 60 år (eldretilskudd) år 1 

 • Tilskuddet blir utbetalt for personer som har fylt 60 år ved bosetting i 2021.
 • Tilskuddet utbetales samtidig med integreringstilskudd år 1.

Engangstilskudd for barn 0–5 år (barnehagetilskudd) år 1

 • Tilskuddet blir utbetalt per barn i aldersgruppen 0–5 år. For 2021 vil barn født 1. januar 2016  eller senere gi rett til tilskudd. Engangstilskuddet omfatter også barn født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt med offentlig hjelp i en kommune.
 • Tilskuddet skal bidra til tilrettelegging i barnehage for nyankomne flyktninger, for eksempel med tospråklige assistenter. 
 • Tilskuddet utbetales samtidig med integreringstilskudd år 1.

Tilskudd for enslige voksne år 1

 • Tilskuddet blir utbetalt per enslig voksen som bosettes alene i egen boenhet uten familie. Voksne personer som bosettes sammen med andre familiemedlemmer i én og samme boenhet, er ikke å anse som enslige voksne når det gjelder utbetaling av integreringstilskudd. Dette gjelder enslige voksne søsken som bor i samme bokollektiv. Samboere/partnere som bor i samme boenhet utløser heller ikke et slikt tilskudd.

Tilskudd år 2 til 5

 • Integreringstilskudd for år 2–5 omfatter personer som har utløst integreringstilskudd for år 1 i årene 2017–2020. For disse årene trenger kommunen ikke å søke, tilskuddet kommer automatisk.
 • Den kommunen hvor personen er registrert bosatt per 1. januar 2021, vil få utbetalt integreringstilskudd for 2021. 
 • En viktig forutsetning for at integreringstilskuddet for en person skal bli utbetalt til riktig kommune, er at personen har meldt flytting til Folkeregisteret (via Skattekontoret). 
 • Ved hver utbetaling mottar kommunen et tilskuddsbrev og en oversikt med hvilke personer som utgjør grunnlaget for utbetalingen.

Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 

 • Særskilt tilskudd utbetales til kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger under 18 år. 
 • Særskilt tilskudd for år 1 blir utbetalt fra måneden den enslige mindreårige blir bosatt. 
 • Særskilt tilskudd fra og med år 2 blir utbetalt i sin helhet hvert år ut det året den enslige mindreårige fyller 20 år.  
 • Enslige mindreårige flyktninger som fyller 18 år ved bosetting, utløser integreringstilskudd med sats for enslige mindreårige. 
 • Les mer om denne ordningen i rundskriv 02/2021. 

Slik fordeles tilskuddet hvis personen flytter mellom kommuner

 • NB: I rundskrivet for 2022 vil det trolig komme endringer i rutinene rundt utbetaling av tilskudd i forbindelse med flytting mellom kommuner.
 • Dersom en person flytter mellom kommuner i tilskuddsåret, må personen melde flytting til Folkeregisteret innen åtte dager etter flytting, og tilskuddet i flytteåret fordeles da mellom de to kommunene. 
 • Hvis en person blir førstegangsbosatt i en kommune i annet halvår av 2021 og flytter videre til en ny kommune innen årsskiftet, skal de to kommunene dele integreringstilskuddet og eventuelt barnehagetilskuddet likt mellom seg. 
 • I de andre årene kommunen får integreringstilskudd, gjelder en firedelt ordning for deling av integreringstilskudd og eventuelt barnehagetilskudd i flytteåret:
andel av integreringstilskudd og barnehagetilskudd i flytteåret
Flytting i perioden Andel til fraflyttingskommune Andel til tilflyttingskommune
01.01.–31.03. 1/8 7/8
01.04.–30.06. 3/8 5/8
01.07.–30.09. 5/8 3/8
01.10.–31.12. 7/8 1/8

Dersom kommunen har fått barnehagetilskudd og/eller ekstra engangstilskudd for en person som flytter innen ett år, skal fraflyttingskommunen og tilflyttingskommunen dele tilskuddet mellom seg slik:

Flytting etter førstegangsbosettingAndel til fraflyttingskommuneAndel til tilflyttingskommune

andel av barnehagetilskudd/eldretilskudD
Etter 3 mnd. 1/8 7/8
Etter 3, innen 6 mnd. 3/8 5/8
Etter 6, innen 9 mnd. 5/8 3/8
Etter 9, innen 12 mnd. 7/8 1/8

Folkeregisteret bruker både flyttedato og registreringsdato. Det kan derfor hende at en person har flyttet i 2020, men at flyttingen først blir registrert i 2021. Da vil fraflyttingskommunen få utbetalt beløpet i terminutbetalingene siden flyttingen ennå ikke var registrert per 1. januar 2021. I de tilfellene der det er klart at flyttingen skjedde før årsskiftet, skal fraflyttingskommunen overføre hele integreringstilskuddet for 2021 til tilflyttingskommunen.

Hvis en person har flyttet til en annen kommune, er hovedregelen at det ikke er nødvendig å melde fra til IMDi om dette. Når tilflyttingskommunen sender inn krav om å få utbetalt integreringstilskudd (korrigeringskrav), vil IMDi opplyse hvilken fraflyttingskommune som har mottatt beløpet. De to kommunene er ansvarlige for å dele tilskuddet mellom seg.

Hvis det oppstår tvister om deling av tilskudd mellom kommuner, avgjør IMDi tvisten.

Tilflyttingskommunen har i perioden det utbetales integreringstilskudd bare ansvar for å yte sosiale tjenester til den som flytter dit hvis flyttingen er eksplisitt avtalt med fraflyttingskommunen/ bosettingskommunen (eller det er åpenbart urimelig å avslå søknaden), jf. Lov om sosialetjenester.

Hvis flyttingen ikke er avtalt, kan NAV-kontoret i tilflyttingskommunen avslå søknad om tjenester med henvisning til bosettingskommunens ansvar, med mindre det er åpenbart urimelig. Det kan for eksempel være åpenbart urimelig å henvise til bosettingskommunen hvis vedkommende har nær familie i tilflyttingskommunen, eller er offer for tvangsekteskap. Det samme gjelder hvis personen er selvforsørgende i tilflyttingskommunen, men søker økonomisk stønad i en nødssituasjon eller hvis vedkommende trenger hjelp etter å ha vært selvforsørget i noe tid.

Dersom det er uenighet mellom fraflyttingskommune og tilflyttingskommune om hvilken kommune som er ansvarlig for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven samt for økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester, er det fylkesmannen som avgjør dette. IMDi vil legge denne avgjørelsen til grunn for deling av tilskuddene. 

Når noe ekstraordinært skjer

Hva skjer med tilskuddet hvis personen dør, reiser ut av landet eller flytter tilbake til mottak?

 • Kommunen skal melde fra hvis den får kjennskap til at en person har forlatt landet, slik at IMDi kan stoppe utbetaling av tilskudd. Kommunen har også plikt til å melde fra til IMDi hvis personer dør. Tilskudd utbetales til og med terminen etter at personen døde eller forlot kommunen/landet.
 • Dersom en flyktning eller en person med opphold på humanitært grunnlag først vender tilbake til hjemlandet og så kommer tilbake til Norge, vil kommunen få integreringstilskudd dersom personen fortsatt er i målgruppen. Hovedprinsippet er at det blir utbetalt integreringstilskudd for den tiden personen reelt er bosatt, men ikke for mer enn totalt fem år.
 • Dersom en person flytter inn i mottak igjen etter å ha vært bosatt i en kommune, stanses integreringstilskuddet fra og med kvartalet etter at personen flyttet inn i mottak. 

Hvis personen bosettes på nytt, blir tilskuddet aktivert igjen fra der det ble stoppet, og tilskuddet for året blir utbetalt til den kommunen som bosetter personen på nytt. Hovedprinsippet er at det blir utbetalt integreringstilskudd for den tiden personen reelt er bosatt, men ikke for mer enn totalt fem år.

Tilskudd for barn etter omsorgsovertakelse

Den kommunen som har omsorgsansvaret for barnet, har krav på å få hele integreringstilskuddet. I slike situasjoner gjelder følgende:

 • Bosettingskommunen må informere IMDi om hvilken kommune som har kostnadene, og den automatiske utbetalingen av tilskuddene til bostedskommunen stoppes.
 • Kommunene det gjelder, må inngå en skriftlig avtale om hvilken kommune som har kostnadene og skal motta tilskuddet.
 • Kommunen som har kostnadene, må hvert år søke IMDi om tilskuddet innen utgangen av februar, og kopi av avtalen mellom kommunene må legges ved søknaden. Hvis tilskuddene er utbetalt til bostedskommunen, kan kommunen som har omsorgen og kostnadene, kreve å få hele tilskuddet overført fra bostedskommunen.

Slik søker dere

Med IMDi Tilskudd er det ikke lenger nødvendig å søke om integreringstilskudd for personer som er bosatt i 2021. For personer som er bosatt i kommunen i 2020 og tidligere, og som ikke har utløst tilskudd tidligere, må kommunen søke om tilskudd som før, ved å sende inn skjema. Se vår side om Tilskudd 2020

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt?

For år 2–5 blir tilskuddet utbetalt fire ganger i året:

 • mars
 • juni
 • september
 • november

Oppfølging og rapportering

 • Kommunen skal kontrollere grunnlaget for utbetaling av tilskuddet og sende IMDi endringsmelding i ny tilskuddsløsning IMDi Tilskudd så snart som mulig.
 • Kommunen har plikt til å melde fra hvis den får kjennskap til at en person dør, reiser utenlands eller flytter tilbake til mottak.
 • Kommunene trenger ikke å legge fram et eget regnskap eller en egen rapport for bruk av integreringstilskudd, men IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere bruken av tilskuddsmidlene.
 • Hvert år vil et Beregningsutvalg kartlegge kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger.

Klageadgang

 • Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling av tilskudd (fvl. §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.
 • Foreldelsesfristen er tre år (foreldelsesloven §§ 2 og 3).

Tilskuddskalkulator

Rundskriv

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?