Reference list

Last updated: 3/13/2023

Note: Most references are only available in Norwegian.

 

Arnesen, P.K. (2020). Innvandrere bor trangere. SSB analyse 2020/18.

Barstad, A. (2019). Er religiøse innvandrere mindre integrert? SSB Analyse 2019/22.

Barstad, A. (2021). Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

Bratsberg, B. et al. (2016). Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet 3/2016.

Bratsberg, B. et al. (2017). Immigrant Labor Market Integration across Admission Classes.

Nordic Economic Policy Review 2017.

Bredal, A. et al. (2020). Det var ikke bare ferie. Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. Helse- og omsorgsdepartementet.

Brekke, J.-P. et al. (2020). IntegrerinLgsbarometeret 2020: Holdninger til innvandring og integrering i norge. ISF 2020:8.

Bråten, B. et al. (2014). Gratis kjernetid i barnehager. Fafo-rapport 2014:44.

Dalen, H.B. (2019). Mye frivillig innsats blant norskfødte med innvandrerforeldre. Hentet 1.mars 2021 fra https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/ mye-frivillig-innsats-blant-norskfodte-med-innvandrerforeldre

Dalen, H.B. (2021). Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo. Hentet 1.mars 2021 fra https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/ barn-fra-vestkanten-mest-aktive-i-oslo

Drange, N. (2016). Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 1: Oppfølging av barna på tredje trinn. SSB Rapport 2016/36.

Drange, N. (2018). Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 2: Oppfølging av barna på femte trinn. SSB Rapport 2018/34.

Drange, N. & Havnes, T. (2015). Child care before age two and the development of language and numeracy. Evidence from a lottery. Statistics Norway Discussion Paper No. 808.

Eggebø, H. et al. (2020). Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn. Tidsskrift for kjønnsforskning 02/2020.

Egge-Hoveid, K. (2018). Diskriminering, i Dalgard (red.),Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016.

Eimhjellen, I. & Arnesen, S. (2018). Organisasjonsengasjement blant innvandrarar. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2018:3.

Eimhjellen, I. et al. (2021). Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2021:3.

Epland, J. & Normann, T.M. (2021). 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Hentet 1.april 2021 fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/ artikler-og-publikasjoner/115-000-barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt

Eurostat. (2020). Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and country of birth (NEET rates). Hentet 1.mars 2021 fra https://ec.europa.eu/ eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_28__custom_970810/default/table?lang=en

Folkehelseinstituttet. (2018). Helse i innvandrerbefolkningen. Hentet 4. april 2021 fra https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/ Friberg, J.H. & Bjørnset, M. (2019). Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll. Fafo-rapport 2019:01.

Guldbrandsen, F. et al. (2021). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå. SSB Rapport 2021/8.

Hamre, K. (2017). «Diskriminering», i Vrålstad og Wiggen (red.), Levekår blant innvandrere i norge 2016. SSB Rapport 2017/13.

IMDi. (2019a). Tall og statistikk. Barnehagedeltakelse etter alder. Hentet 1.mars 2021 fra https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/F00/utdanning/

barnehage-alder-minoriteter/enkeltaar/@$u=prosent;$y=2019;spraak=minoritet

IMDi. (2019b). Tall og statistikk. Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt etter landbakgrunn. Hentet 2. mars 2021 fra https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/ steder/F00/arbeid/vedvarende-lavinntekt/historikk

IMDi. (2019c). Tall og statistikk. Personer mellom 16 og 24 som fullførte videregående innen fem år fra oppstart, etter kjønn. Hentet 2. mars 2021 fra https://www.imdi.no/ tall-og-statistikk/steder/F00/utdanning/ferdig-med-videregaaende/historikk

IMDi. (2019d). Tall og statistikk. Personer mellom 16 og 24 som fullførte videregående innen fem år fra oppstart, etter kjønn og innvandringskategori. Hentet 2. mars 2021 fra https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/F00/utdanning/ ferdig-med-videregaaende/historikk

IMDi. (2020a). Arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2020. Hentet 1.mars2021 fra https://www.imdi.no/contentassets/Indikatorer for integrering435c666bbc0047619371edb808ed12f7/arbeid-mot-negativ-sosial-kontroll-og-aresrelatert-vold-i-2020---imdi---oppdatert-versjon.pdf

IMDi. (2020b). Minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid i første halvår 2020.Hentet 1.mars 2021 fra https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2020/rapport-for-minoritetsradgivernes-og-integreringsradgivernes-arbeid-i-forste-halvar-2020

IMDi. (2020c). Negativ sosial kontroll. Hentet 1.mars 2021 fra https://www.imdi.no/negativ-sosial-kontroll/

IMDi. (2020d). Tall og statistikk. Kvalifisering og introduksjonsprogram i Norge. Antall deltakere i introduksjonsprogram. Hentet 1.mars 2021 fra https://www.imdi.no/ tall-og-statistikk/steder/F00/kvalifisering/deltagere-introprogram IMDi. (2020). Årsrapport 2020.

Indseth, T. et al. (2021). Covid-19 etter fødeland fra mars 2020 til februar 2021.Folkehelseinstituttet.

ISF. (2019). Etterkommere av innvandrere i Norge. Mobilitet, assimilering, diskriminering. Institutt for samfunnsforskning. Hentet 1.mars 2021 fra https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/19/etterkommere-av-innvandrere-i-norge.html

Jacobsen, S. et al. (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organisertefritidsaktiviteter.

Jentoft, S. (2014). Imputation of missing data among immigrants in the Register of the Population’s Level of Education (BU). SSB Notat 2014/27.

Kirkeberg, M.I. (2021). Koronapandemien la en sterk demper på innvandringen i fjor. Statistisk Sentralbyrå. Hentet 1.06.2021 fra

https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-etter-innvandringsgrunn/artikler/Koronapandemien-la-en-sterk-demper-p%C3%A5-innvandringen-i-fjor

Kirkeberg, M.I. et al. (2019). Norskfødte med innvandrerforeldre-hvordan går det med dem?

Demografi, utdanning, arbeid og inntekt. SSB Rapport 2019/21.

Kleven, (2017). Innvandrere og stortingsvalget 2017. SSB Rapport 2019/17.

Kompetanse Norge. (2019). Statistikkbanken: Norskprøveresultater, fordelt på fylke og kommune. norsk for innvandrere, 2014–2019.

Kunnskapsdepartementet. (2018). Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022.

Kunnskapsdepartementet. (2021). Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Justis- og beredskapsdepartementet.

Larsen, E.N. & Stasio, V.D. (2019). Pakistani in the UK and Norway: different contexts, similar disadvantage. Results from a comparative field experiment on hiring discrimination.

Journal of Ethnic and Migration Studies.

Lima, I. et al. (2020). Lavinntekt og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk - 2020.

NAV-rapport nr.4-2020.

Meld. St. 13. (2018-2019). Muligheter for alle — fordeling og sosial bærekraft. Finansdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20182019/id2630508/

Midtbøen, A.H. (2015). Etnisk diskriminering i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, I: Liza Reisel Mari Teigen (red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal.

Normann, T.M. (2017). Lavere eierandel blant innvandrerne. Hentet 1. juni 2021 fra https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/ lavere-eierandel-blant-innvandrerne

NOU. (2017:2). Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

NOU. (2021:2). Kompetanse, aktivitet og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting.

Nøkleby, H. et al. (2021). Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse. Folkehelseinstituttet.

OECD. (2018). Investing in youth: Norway. Forfatter.

OECD. (2020). Education at a glance. oecd indicators. Forfatter.

Olsen, B. (2019). Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ nedgang-i-sysselsettingen-blant-innvandrere/

Olsen, B. (2020). Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ utdanning-gir-storre-ulikhet-enn-innvandrerbakgrunn

Olsen, B. (2021). Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ nedgang-i-sysselsettingen-blant-innvandrere

Olsen, B. & Askvik, T. (2021). Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2019. SSB Rapport 2021/5.

Røed, M. et al. (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. ISF Rapport 2019:8.

Smette, I. et al. (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning 01/2021.

SSB. (2018). Statistikkbanken: Introduksjonsordninger for nyankomne innvandrere. 10809: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn og alder 2011 - 2018. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10809/

SSB. (2019a). Statistikkbanken: Befolkningens utdanningsnivå. 09430: Utdanningsnivå, etter innvandringskategori, fagfelt, alder og kjønn 1980 - 2019. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/09430

SSB. (2019b). Statistikkbanken: Befolkningens utdanningsnivå. 09599: Utdanningsnivå, etter innvandringskategori, alder og kjønn 1980 - 2019. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/09599/

SSB. (2019c). Statistikkbanken: Gjennomføring i videregående opplæring. 12969: Gjennomføring i videregående opplæring, etter fullføringsgrad, todelt utdanningsprogram, kjønn og innvandringskategori 2006-2012 - 2013-2019. Hentet

1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/12969/

SSB. (2019d). Statistikkbanken: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 09572: Personer under 18 år i husholdninger med innvandrerbakgrunn med vedvarende lavinntekt (eu- og oecd-skala), etter landbakgrunn. treårsperiode. prosent 2006-2008 -

2017-2019. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/09572/

SSB. (2019e). Statistikkbanken: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 10515:

Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet (eu-skala), etter innvandringsgrunn og botid. antall og median 2009 - 2019. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10515/

SSB. (2019f). Statistikkbanken: Innvandrere etter innvandringsgrunn. 07113: Innvandringer, etter innvandringsgrunn, første statsborgerskap og innflyttingsår 1990 - 2019. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07113/

SSB. (2019g). Statistikkbanken: Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter. 04980: Kommunestyremedlemmer, etter landbakgrunn og parti/valgliste

2003 - 2019. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/04980

SSB. (2019h). Statistikkbanken: Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter. 06523: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, parti/valgliste og alder 2007 - 2019. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/06523

SSB. (2019i). Statistikkbanken: Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter. 06541: Listekandidater til kommunestyrevalget med

innvandrerbakgrunn, etter kjønn og landbakgrunn 2007 - 2019. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/06541

SSB. (2019j). Statistikkbanken: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert. 12694: Innvandringsgrunn for sysselsatte innvandrere, etter botid og kjønn. 4. kvartal 2001 - Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/12694/

SSB. (2019k). Statistikkbanken: Valgdeltakelse. 12813: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse, etter kjønn og innvandringskategori (prosent) (k) 2019. Hentet 1.juni

2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/12813/

SSB. (2020a). Statistikkbanken: Arbeidskraftundersøkelsen. 10587: Arbeidsledige (aku) og undersysselsatte, etter landbakgrunn og kjønn (prosent) 2012 - 2020. Hentet 1.juni

2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10587

SSB. (2020b). Statistikkbanken: Arbeidskraftundersøkelsen. 10591: Midlertidig ansatte (aku), etter landbakgrunn og kjønn (prosent) 2012 - 2020. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10591/

SSB. (2020c). Statistikkbanken: Befolkning. 01223: Endringar hittil i år for befolkninga, for kommunar, fylke og heile landet (k) 1997k4 - 2020k4. Hentet 1. juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/01223

SSB. (2020d). Statistikkbanken: Befolkning. 08778: Holdning til sju påstander om innvandrere 2002 - 2020. Hentet 1. juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/08778/

SSB. (2020e). Statistikkbanken: Boforhold, registerbasert. 11036: Eierstatus, etter innvandringsbakgrunn. personer (k) 2015 - 2020. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/11036/

SSB. (2020f). Statistikkbanken: Holdninger til innvandrere og innvandring. 08784: Kontakt med innvandrere på ulike arenaer 2002 - 2020. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/08784/

SSB. (2020g). Statistikkbanken: Karakterer ved avsluttet grunnskole. 07497: Grunnskolepoeng, etter innvandringskategori og kjønn 2009 - 2020. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07497

SSB. (2020h). Statistikkbanken:studenter i høyere utdanning. 08091: Bosatte studenter i høyere utdanning i norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull.

innvandringskategori, kjønn og alder 2009 - 2020. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/08091

SSB. (2020i). Statistikkbanken: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert. 09837: Kjønnlandbakgrunn- og aldersfordeling blant sysselsatte. 4. kvartal 2001 - 2020. Hentet 1.juni

2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/09837/

SSB. (2020j). Statistikkbanken: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert. 12552: Næringsfordeling blant lønnstakere, etter kjønn, alder, landbakgrunn og arbeidstid (6 grupper) 4. kvartal 2015 - 2020. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/12552

SSB. (2021a). 13055: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn, alder og landbakgrunn (verdensdel) 1970 - 2021. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/13055/

SSB. (2021b). Statistikkbanken: Befolkning. 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2021. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07459/

SSB. (2021c). Statistikkbanken: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 05183: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn 1970. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/05183/

SSB. (2021d). Statistikkbanken: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 05184:

Innvandrere, etter kjønn og landbakgrunn 1970 - 2021. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/05184/

SSB. (2021e). Statistikkbanken: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter innvandringskategori, landbakgrunn og andel av befolkningen (k) 2010 - 2021. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/09817

SSB. (2021f). Statistikkbanken: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 10598: Innvandrere, etter landbakgrunn og botid (f) 2005 - 2021. Hentet 1.juni 2021 fra https://www.ssb.no/statbank/table/10598

Steinkellner, A. & Gulbrandsen, F.B. (2021). Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002.

Strøm, F. & Molstad, C.S. (2020). Holdninger til innvandrere og innvandring 2020. SSB Rapport 2020/49.

Strøm, F. et al. (2020). Monitor for sekundærflytting: Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016. SSB Rapport 2020/36.

Støren, K.S. (2019). Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker. Hentet 1.juni

2021 fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ innvandrere-har-mindre-tillit-til-sine-medmennesker

Støren, K.S. et al. (2020). Livskvalitet i Norge 2020. SSB Rapport 2020/35.

Vrålstad, S. & Wiggen, K.S. (2017). Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. SSB Rapport 2017/13.

Ødegard, G. & Fladmoe, A. (2017). Samfunnsengasjert ungdom - Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017-2.