Kompetansekartlegging etter integreringsloven

Sist oppdatert: 1. mars 2022

Kompetansekartlegging skal gjennomføres før oppstart i introduksjonsprogrammet og skal bidra til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. Kartleggingen skal minst omfatte hvilke språkkunnskaper og hvilken utdanning, arbeidserfaring og annen relevant kompetanse personen har.

Integreringsloven sier at kompetansekartlegging før oppstart i introduksjonsprogrammet er en rett og en plikt, og at kommunene skal kartlegge kompetansen til alle personer som

  • har fått oppholdstillatelse etter 1. januar 2021
  • er i målgruppen for introduksjonsprogrammet
  • ikke har en kompetansekartlegging registrert i IMDinett fra før

Kompetansekartleggingen skal registreres i det digitale verktøyet for kompetansekartlegging som heter Kompass. Kompass er bygget opp som en selvregistreringsløsning. Personer har ulikt behov for bistand til å gjennomføre selvregistreringen, og kommunen må vurdere behovet og kvalitetssikre informasjonen basert på den enkeltes forutsetninger. Innholdet fra registreringen i Kompass er synlig i IMDinett. Der finnes det også merknadsfelter hvor kommunene kan supplere med nødvendig informasjon dersom strukturerte felt i Kompass ikke ivaretar behovet for kompetansebeskrivelse.

IMDi kartlegger kompetansen til overføringsflyktninger før innreise til Norge. Denne kartleggingen er synlig for kommunene. Det er viktig at kommunene ikke kartlegger overføringsflyktninger på nytt etter bosetting, men kvalitetssikrer informasjonen om kompetanse og legger til utfyllende informasjon i merknadsfeltene i IMDinett ved behov.

Personer som bor i mottak, og som har fått en oppholdstillatelse som gjør at de er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, har rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging. Les om kompetansekartlegging i mottak.

E-læringskurs om kompetansekartlegging

Kompetansekartlegging og karriereveiledning (Fagressurs for introduksjonsprogrammet)

Les mer på juridisk veileder kap 3 § 6 (kompetansekartegging før bosetting i en kommune) og § 10 (kompetansekartlegging etter bosetting i en kommune)

Fant du det du lette etter?