Kapittel 4 Fri og permisjoner fra introduksjonsprogrammet

Sist oppdatert: 1. august 2023

Reglene om permisjoner fra introduksjonsprogram i integreringsforskriften er i all hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Permisjonsreglene som knytter seg til introduksjonsloven er forklart i rundskrivet til introduksjonsloven, G-01/2016 side 106 flg.: Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (regjeringen.no)

§ 11. Fri i forbindelse med svangerskap

«En deltager som er gravid, har rett til fri fra deltagelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad etter integreringsloven kapittel 5 i forbindelse med svangerskapskontroll, når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor programtiden.

En deltager som er gravid har under svangerskapet rett til fri fra deltagelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad i opptil ti dager.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 11?

Reglene om permisjoner fra introduksjonsprogram i integreringsforskriften er i all hovedsak en videreføring av reglene i forskriften til introduksjonsloven. Det er kun gjort enkelte språklige justeringer. Når det i reglene om fravær og permisjon vises til «dager», menes virkedager. Det gjøres også enkelte mindre endringer så bestemmelsene blir likelydende som bestemmelsene om fravær og permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap der innholdet skal være likt.

§ 12. Fri i forbindelse med fødsel

«Etter fødselen har moren rett til fri fra deltagelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad etter integreringsloven kapittel 5 i 20 dager.

I forbindelse med fødselen har faren rett til fri fra deltagelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad i opptil sju dager, dersom han bor sammen med moren og benytter tiden til omsorg for familie og hjem. Bor foreldrene ikke sammen, kan farens rett utøves av en annen som bistår moren under svangerskapet.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 12?

Reglene om permisjoner fra introduksjonsprogram i integreringsforskriften er i all hovedsak en videreføring av reglene i forskriften til introduksjonsloven. Det er kun gjort enkelte språklige justeringer. Når det i reglene om fravær og permisjon vises til «dager», menes virkedager. Det gjøres også enkelte mindre endringer så bestemmelsene blir likelydende som bestemmelsene om fravær og permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap der innholdet skal være likt.

§ 13. Ammefri

«En deltager som ammer sitt barn, har rett til den fritid hun av den grunn trenger. I barnets første leveår beholder deltageren rett til introduksjonsstønad i inntil én time ammefri per dag.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 13?

Det videreføres at en deltager som ammer sitt barn, har rett til den fritid hun av den grunn trenger. Minimumskravet på én time videreføres ikke. Det fastsettes derimot i forskriften at deltageren i barnets første leveår beholder rett til introduksjonsstønad i inntil én time ammefri per dag. Dette er tilsvarende det som gjelder etter arbeidsmiljøloven.

§ 14. Velferdspermisjon med introduksjonsstønad

«Når det foreligger viktige velferdsgrunner, kan den enkelte kommune innvilge søknad om velferdspermisjon i inntil ti dager for hvert kalenderår med introduksjonsstønad.

Kommunen kan gi velferdspermisjon i blant annet følgende tilfeller:

a. inntil tre virkedager ved tilvenning av barn i barnehage og lignende

b. én dag for å følge barnet på skolen den dagen barnet begynner på skolen

c. den dagen den enkelte deltager gifter seg eller inngår partnerskap

d. inntil tre dager i forbindelse med dødsfall i nær familie eller vennekrets.

e. i forbindelse med jobbintervju, opptak ved skole eller avtalt time hos lege eller tannlege

f. når en deltager i hjemmet pleier en nær pårørende.

Etter andre ledd bokstav d likestilles samboer og samboers familie med ektefelle og ektefelles familie. Det kan i tillegg gis permisjon med introduksjonsstønad på eventuelle nødvendige reisedager mellom tjenestested og det sted hvor begravelse, bisettelse eller urnenedsettelse finner sted.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 14?

Reglene om permisjoner fra introduksjonsprogram i integreringsforskriften er i all hovedsak en videreføring av reglene i forskriften til introduksjonsloven. Det er kun gjort enkelte språklige justeringer. Når det i reglene om fravær og permisjon vises til «dager», menes virkedager. Det gjøres også enkelte mindre endringer så bestemmelsene blir likelydende som bestemmelsene om fravær og permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap der innholdet skal være likt.

§ 14a. Permisjon med stønad for fred- og forsoningsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå

"Kommunen kan innvilge søknad om permisjon med introduksjonsstønad i inntil ti dager for hvert kalenderår for fred- og forsoningsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå."

§ 15. Permisjon uten introduksjonsstønad ved egen eller barns sykdom eller skade

«På grunnlag av legeerklæring har den enkelte deltager som ved langvarig egen eller barns sykdom eller skade er forhindret fra å delta i tilrettelagt introduksjonsprogram, rett til permisjon fra deltagelse i introduksjonsprogram i opptil ett år.»

§ 16. Permisjon uten introduksjonsstønad ved fødsel og adopsjon

«Etter fødsel har foreldre som deltar i introduksjonsprogram, rett til omsorgspermisjon i til sammen opptil ti måneder i barnets første leveår. Tar ikke begge foreldrene omsorgen for barnet, kan retten til den som ikke tar omsorgen utøves av en annen som tar omsorgen for barnet.

Kommunen skal tilby oppfølging og norskopplæring eller språktrening til deltagere som er i omsorgspermisjon etter fødsel eller adopsjon. Tilbudet skal gis fra og med den fjerde måneden av permisjonstiden og tilpasses den enkelte deltager.

Ved adopsjon har adoptivforeldre som deltar i introduksjonsprogram rett til omsorgspermisjon i til sammen opptil ti måneder, dersom barnet er under 15 år.

Der begge foreldrene deltar i introduksjonsprogram er 75 dager av omsorgspermisjonen forbeholdt faren og 75 dager forbeholdt moren. Dersom far ikke benytter permisjonsdagene, faller de bort.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom faren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. Forhold som nevnt i første punktum må dokumenteres med legeerklæring.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 16?

I dagens forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning § 5-3 fjerde ledd er det fastsatt at der begge foreldrene deltar i introduksjonsprogram er 50 dager av omsorgspermisjonen forbeholdt faren for barn født etter 1. september 2010 eller adopsjoner etter samme dato. Henvisningen til dato og årstall tas ut da dette ikke lenger er relevant.

Det innføres tredeling av permisjonen. Hver av foreldrene forbeholdes 75 dager av permisjonen, for å tilsvare forholdet mellom permisjonslengden og kvotene slik de foreligger i folketrygdloven. På et senere tidspunkt vil departementet gjøre en mer omfattende gjennomgang av permisjonsregelverket for å forenkle og harmonisere med folketrygdlovens regler.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i tredje ledd dersom faren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. Forhold som nevnt i første punktum må dokumenteres med legeerklæring.

§ 17. Fridager og høytidsdager

«Lørdager og søndager, 1. og 17. mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag og 1. og 2. juledag er fridager.

Deltagere som har andre religiøse høytidsdager enn de offentlige helligdagene, har rett til fri fra deltagelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad i opptil to selvvalgte virkedager hvert kalenderår i forbindelse med høytider etter sin religion. Deltagere må gi kommunen beskjed senest 14 dager før vedkommende ønsker å bruke retten etter første punktum.»

§18. Ferie

«Deltagere i introduksjonsprogram har rett til opptil 25 virkedager ferie med introduksjonsstønad. Kommunen bestemmer når feriedagene skal avvikles.»

§ 19. Betydningen av fri og permisjon for introduksjonsprogrammets varighet

«Fravær og permisjon fra deltagelse i introduksjonsprogram etter reglene i denne forskriften som til sammen er over ti virkedager, kommer i tillegg til introduksjonsprogrammets varighet, jf. integreringsloven § 13 sjette ledd. Fridager etter § 17 annet ledd og ferie etter § 18 kommer ikke i tillegg til programmets varighet.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 19?

Reglene om permisjoner fra introduksjonsprogram i integreringsforskriften er i all hovedsak en videreføring av reglene i forskriften til introduksjonsloven. Det er kun gjort enkelte språklige justeringer. Når det i reglene om fravær og permisjon vises til «dager», menes virkedager. Det gjøres også enkelte mindre endringer så bestemmelsene blir likelydende som bestemmelsene om fravær og permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap der innholdet skal være likt.

Fant du det du lette etter?