Opplæring norsk og samfunn 1@6x.png

Norskferdigheter er viktig for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Noen innvandrere har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, mens andre må betale for opplæringen.

Les mer om ulike innvandreres rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven og integreringsloven på IMDis nettsider om Norsk og samfunnskunnskap.

For å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap, må innvandrere oppfylle bestemte krav til norskferdigheter.

Les gjerne også mer om norskkrav i arbeidslivet på nettsidene om dette til Kompetanse Norge (nå Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), som i utgangspunktet er utviklet for arbeidsgivere men gir god informasjon også til andre.

Opplæring norsk og samfunn 2@6x.png

Norskopplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven

Ordningen er hjemlet i integreringsloven og introduksjonsloven, og læreplanen er en forskrift til lovene. Kommunene har lovpålagt plikt til å tilby denne opplæringen, enten selv eller gjennom godkjente tilbydere.

Opplæringen kan gjennomføres ved bruk av mange ulike metoder, blant annet gjennom arbeidsrettet norskopplæring.

Norskopplæring utenfor rammene av introduksjonsloven og integreringsloven

Tilbydere av norskopplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, kan også tilby opplæring til andre grupper mot betaling.

Norskopplæring for minoritetsspråklige som ikke er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven, bør følge definerte kvalitetsstandarder.

Norskopplæring tatt hos en godkjent tilbyder kan brukes som dokumentasjon på språkkrav for innvilgelse av permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

For arbeidssøkere hvis hovedutfordring med å komme i arbeid er relatert til begrensede norskferdigheter, og som ikke har rettigheter til norskopplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, kan NAV vurdere å tilby norskopplæring gjennom sine arbeidsmarkedstiltak. NAV kan kjøpe enkeltplass AMO, eller anskaffe et arbeidsmarkedskurs som inneholder norskopplæring. Kurstilbudet til NAV vil kunne variere fra kommune til kommune og fra fylke til fylke.

Voksne innvandrere som har brukt opp sine rettigheter til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, eller som ikke har rett til slik gratis opplæring kan få tilbud om norskopplæring gjennom en tilskuddsordning som gir deltakerne «klippekort» på norskopplæring. Tilbydere av opplæringen skal være godkjente, private tilbydere av norskopplæring for voksne innvandrere, eller ha avtale med en kommune om å drive norskopplæring for innvandrere.

Digital norskopplæring (inkludert selvstudium)

Nettbasert norskopplæring tilbys av både kommunale og private kurssteder. I tillegg finnes det en rekke uavhengige nettressurser.

Norsktrening

Norsktrening er lavterskel og gratis tilbud fra frivillige og andre aktører som skal bidra til muntlig praktisering av det norske språket.

Norskprøve

I mange sammenhenger kan det være behov for å dokumentere en persons norskferdigheter. Noen personer har rett på gratis prøve i norsk, mens andre må betale for en slik prøve. Norskprøven måler ferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2. Norskprøven C1 måler på nivå C1.

Aktuelle søkbare tilskudd

Kompetanse Norge (nå Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) har søkbare tilskudd til norskopplæring.

IMDi har tilskuddsordningen Tilskudd til norskopplæringsordning (tidl. klippekortordningen).

 

Opplæring norsk og samfunn 3@6x.png

Fant du det du lette etter?