Boliger til flyktninger

Kommuner som bosetter flyktninger må finne en egnet bolig. Det finnes flere måter å lette dette arbeidet på. Støtteordninger, privatmarked og bofellesskap er noen av løsningene.

Sist oppdatert: 2. september 2021

Kommunen bestemmer selv hvilke boliger som kan brukes til å bosette flyktninger, hvilken standard de skal ha, og hvilken leiepris som godtas.

Å skaffe boliger til flyktninger er en del av kommunens boligsosiale arbeid. De aller fleste kommuner kombinerer bruk av kommunale boliger og det private utleiemarkedet.

Noen kommuner tillater også avtalt selvbosetting, det vil si at flyktningene selv finner bolig i kommunen og søker om å bli bosatt der etter avtale mellom IMDi og kommunen. 

Når flyktningen kommer til kommunen skal boligen de bor i være et midlertidig tilbud, og målet er at flyktningen kommer videre i egen bolig så snart det lar seg gjøre. Kommunen bør derfor jobbe aktivt for at flyktninger skal få mulighet til å leie eller kjøpe egen bolig.

Husstander som har høye boutgifter og lave inntekter kan søke om bostøtte fra Husbanken

Lær mer om boliger til flyktninger:

På Veiviseren.no finner du «alt på ett sted» innenfor bolig, på både strategisk og operativt nivå. Veiviseren gir kommunene veiledning gjennom arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner.

Bofelleskap for enslige flyktninger

Bofellesskap kan være aktuelt for enslige voksne som skal bosettes, i stedet for å finne en bolig til hver av disse. I disse bofellesskapene pleier hver flyktning å ha eget soverom, mens de vanligvis deler kjøkken, bad og aventuelle oppholdsrom.

Råd til kommunene ved etablering av bofelleskap

  • Undersøk Husbankens låne- og tilskuddsordninger når du planlegger å etablere bofellesskap. Ny forskrift for tilskudd til utleieboliger trådte i kraft 1. januar 2018.
  • Ha separate leiekontrakter for hver flyktning. Uten denne får de ikke individuell bostøtte fra Husbanken. Det gjør det også enklere hvis en av flyktningene flytter ut.
  • I leiekontrakten bør varighet og regler for oppsigelse eller forlengelse angis.
  • Utarbeid gjerne husregler som flyktningene forplikter seg til.
  • Det bør være tydelig hvilke møbler/hvitevarer som eies av kommunen, og hva som er felles og privat. Mange kommuner velger å inkludere strøm og eventuelt andre utgifter, som for eksempel TV-lisens og bredbånd, i husleien.
  • Oppfølging i bolig med ryddige avtaler, god informasjon og konfliktforebyggende tiltak er viktig for at bofellesskapene skal fungere godt.

Alle enslige flyktninger som skal bosettes av IMDi kan få tilbud om å bo i bofellesskap. Personer som takker nei til å bo i et bofelleskap, får ikke nytt tilbud om bosettingskommune, og de mister rett til introduksjonsprogram og andre offentlige hjelpetiltak. De kan heller ikke fortsette å bo i mottak, og må greie seg på egen hånd. Personer som takker ja til tilbudet, men velger å flytte ut av bofellesskapet, må skaffe ny bolig på egenhånd.

Fant du det du lette etter?