Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Denne utlysningen gjelder prosjektstøtte.

Sist oppdatert: 14. februar 2024

Se opptak av informasjonsmøte om Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og Norskopplæringsordningen

Mål og målgrupper for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

 • Tilskuddsordningen har også følgende delmål:
  • A øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
  • B øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter
  • C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn, beboere i asylmottak, og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Med «personer med innvandrerbakgrunn» mener vi personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

Hvem kan få tilskudd?

IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter som gjennomføres av frivillige organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret.

Nasjonale prosjekter er prosjekter som skal nå bredt ut til målgrupper over hele landet eller prosjekter som skal utvikle nye metoder og samarbeidsformer, og dele erfaringer med andre.

Med frivillig organisasjon mener vi en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver virksomhet på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. En frivillig organisasjon baserer en stor del av driften på medlemskontingenter, gaver, innsamlede midler og / eller frivillig arbeidsinnsats.

Du kan få inntil 1 million kroner i støtte til et prosjekt hvert tilskuddsår. Du kan søke om flerårig tilskudd for inntil tre år. IMDi kan gi unntak for den øvre grensen for prosjekter hvor sentralleddet i en organisasjon viderefordeler midler til lokallag, og for prosjekter som inkluderer språktrening.

For å søke støtte til prosjekter eller til drift av lokale innvandrerorganisasjoner se kommunenes nettside. Skal du ha et lokalt prosjekt for beboere i asylmottak, kan du søke tilskudd hos IMDi dersom prosjektet er utenfor de kommunene nevnt nedenfor.

OBS! Det er kun lokale organisasjoner som kan få støtte fra kommunene, det vil si at organisasjonen må være registrert og ha hoveddelen av sine aktiviteter i kommunen det søkes tilskudd fra. Kommunene som forvalter tilskudd til lokale prosjekter, er: 

Arendal, Alta, Asker, Bergen, Bjørnafjorden, Bodø, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Fredrikstad, Gjøvik, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Lillestrøm, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Oslo, Porsgrunn, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Stjørdal, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Øygarden, Ullensaker, Ålesund.

Dette må være med i søknaden

 1. organisasjonens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og intern kontaktperson i organisasjonen
 2. informasjon om hva slags tilskudd og hvilket beløp det søkes om
 3. informasjon om hva tilskuddet skal benyttes til, hvordan det vil bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og en beskrivelse av forventede resultater
 4. oversikt over organisasjonens aktivitet
 5. organisasjonens vedtekter som blant annet viser organisasjonens formål
 6. siste tilgjengelige årsregnskap eller årsberetning
 7. informasjon om organisasjonen søker om midler fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder, og hvilke beløp organisasjonen søker om
 8. en vurdering av organisasjonens risiko ved å gjennomføre prosjektet eller ved drift, og eventuelle risikoreduserende tiltak
 9. aktivitets- og fremdriftsplan
 10. budsjett for prosjektet
 11. en plan for graden av frivillig innsats i prosjektet
 12. eventuelle samarbeidspartnere
 13. opplysninger om organisasjonens kompetanse og tidligere erfaring med tilsvarende prosjekter.

Søker du om støtte til tiltak for beboere i asylmottak må du legge ved dokumentasjon for avtalt/inngått samarbeid med asylmottakets ledelse, samarbeids/beboerråd eller vertskommune.

Slik vurderer vi søknader

I vurderingen av søknader legger IMDi vekt på følgende:

 • om formålet det søkes tilskudd til er klart definert og faller inn under målet med tilskuddsordningen
 • organisasjonens tidligere regnskap
 • organisasjonens totale økonomi, inkludert støtte fra andre finansieringskilder
 • organisasjonens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • organisasjonens vurdering av risiko ved å gjennomføre prosjektet, og eventuelle risikoreduserende tiltak
 • organisasjonens aktivitets- og fremdriftsplan
 • budsjett for prosjektet for søkeperioden
 • graden av frivillig innsats i prosjektet

Dette må være med i rapporteringen

Du skal levere sluttrapport og regnskapsrapport som viser hvordan tilskuddet er brukt, hvordan det har bidratt til å oppnå målet med tilskuddsordningen, og eventuelle avvik i forhold til søknaden. Du skal også redegjøre for at tilskuddet er brukt i henhold til kravene i forskriften og i tilskuddsbrevet. Fristen for innlevering av rapporter står i tilskuddsbrevet.

Dersom din organisasjon er revisjonspliktig, eller tilskuddet er 200 000 kroner eller mer, skal du også

 • levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap for organisasjonen fra statsautorisert eller registrert revisor. Til revisor kan en ikke velge noen som er inhabil etter revisorloven
 • synliggjøre det tildelte tilskuddet i en note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen
 • levere en forenklet oversikt over regnskapet for bruken av tilskuddet.

Ved flerårige tilskudd må du sende inn framdriftsrapporter underveis i perioden, men det er tilstrekkelig at du sender inn sluttrapport og årsregnskap etter siste året for tildeling. Krav til innholdet i framdriftsrapport og frist skal komme frem av det første tilskuddsbrevet.

Tilskudd som viderefordeles til lokale foreninger i egen organisasjon skal rapporteres samlet fra organisasjonen sentralt til IMDi.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i regnskapsåret, med mindre IMDi har bestemt noe annet.

IMDi kan utdype kravene og sette flere rapporteringskrav i tilskuddsbrevet.

IMDi kan pålegge deg å bidra i evalueringer.

Slik søker dere

Send søknad til IMDi via Søknadsportalen

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har fått delegert myndighet til å godkjenne søknader. Søknaden som er sendt inn gjennom portalen regnes som elektronisk signert. IMDi behandler kun søknader som er mottatt gjennom IMDis elektroniske søknadsportal for tilskudd og som er fullstendig utfylt.

Kontakt

Telefon: 400 21 005

E-post: frivillighet@imdi.no

Fant du det du lette etter?