Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Denne utlysningen gjelder prosjektstøtte.

Sist oppdatert: 27. mars 2024

Se opptak av informasjonsmøte om Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og Norskopplæringsordningen

Mål og målgrupper for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

 • Tilskuddsordningen har også følgende delmål:
  • A øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
  • B øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter
  • C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn, beboere i asylmottak, og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Med «personer med innvandrerbakgrunn» mener vi personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

Hvem kan få tilskudd?

IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter som gjennomføres av frivillige organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret.

Nasjonale prosjekter er prosjekter som skal nå bredt ut til målgrupper over hele landet eller prosjekter som skal utvikle nye metoder og samarbeidsformer, og dele erfaringer med andre.

Med frivillig organisasjon mener vi en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver virksomhet på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. En frivillig organisasjon baserer en stor del av driften på medlemskontingenter, gaver, innsamlede midler og / eller frivillig arbeidsinnsats.

Du kan få inntil 1 million kroner i støtte til et prosjekt hvert tilskuddsår. Du kan søke om flerårig tilskudd for inntil tre år. IMDi kan gi unntak for den øvre grensen for prosjekter hvor sentralleddet i en organisasjon viderefordeler midler til lokallag, og for prosjekter som inkluderer språktrening.

For å søke støtte til prosjekter eller til drift av lokale innvandrerorganisasjoner se kommunenes nettside. Skal du ha et lokalt prosjekt for beboere i asylmottak, kan du søke tilskudd hos IMDi dersom prosjektet er utenfor de kommunene nevnt nedenfor.

OBS! Det er kun lokale organisasjoner som kan få støtte fra kommunene, det vil si at organisasjonen må være registrert og ha hoveddelen av sine aktiviteter i kommunen det søkes tilskudd fra. Kommunene som forvalter tilskudd til lokale prosjekter, er: 

Arendal, Alta, Asker, Bergen, Bjørnafjorden, Bodø, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Fredrikstad, Gjøvik, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Lillestrøm, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Oslo, Porsgrunn, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Stjørdal, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Øygarden, Ullensaker, Ålesund.

Disse har fått tilskudd i år

Navn tilskuddsmottaker, tiltak og tilskuddsbeløp

 • BEATUS CRAS
  Et liv uten vold - mentoring og informasjonskampanje for østeuropeiske kvinner, 300.000
  Polsk Integrasjon og Kvalifisering: Brobygging til norsk samfunn, 400.000
  På vei mot integrasjon - implementering av kurs, 400.000
 • CARITAS NORGE
  JOBBFOKUS Nasjonalt, 600.000
  En Fase, 600.000
  Nasjonal veiledningstjeneste, 650.000
 • CLAP ALONG AS
  Forebygge og bearbeide Kulturrehabilitering blant norsk-somaliere, 400.000
 • DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE
  Forebygging av negativ sosial kontroll overfor risikoutsatte fra Nord-Kaukasus, 200.000
 • DEN NORSKE TURISTFORENING
  Dugnad som arbeidspraksis, 700.000
 • DEN THAILANDSKE KVINNEFORENING
  Integrer og løft minoritetskvinner ved å gi informasjon, støtte og opplæring, 100.000
 • DET FILIPPINSKE HJELPESAMFUNN I NORGE FHS
  Integrering gjennom aktiv deltakelse 2024, 200.000
 • DIVERSIFY
  Zenith Mentorship Program, 300.000
 • EQUALITY
  Norsk Nok (2024), 700.000
 • Frelsesarmeen
  Med håp i bagasjen - nasjonalt. Flerårig støtte, 900.000
 • Frivillighet Norge
  Økt deltakelse for innvandrere 2024, 200.000
  Inkludering i frivillig sektor, 1 000.000
 • HIVNORGE
  Øke kunnskap og stryke sosiale nettverk for bedre liv med hiv, 150.000
 • HJELPEKILDEN NORGE
  Snapchat mot negativ sosial kontroll, år 2 440.000
 • HJELPEKILDEN VEST
  Fagdager, 200.000
 • HÅPETS KATEDRAL AS
  Diapraksis som metode for å etablere inkluderende møteplasser for integrering, 350.000
 • INFO123
  Forebygging av FGM og NSK ved bruk av kontaktpunkter, 600.000
 • INTERNASJONAL HELSE- OG SOSIALGRUPPE ( IHSG )
  Empowerment mot negativ sosial kontroll 2024, 300.000
 • KAREN COMMUNITY IN NORWAY
  Norsktrening og økt kunnskap om norsk samfunnsliv for Karen folket, 99.000
 • KJELDAL KVINNEFORENING
  Kvinner og integrering 20.000
 • KORPSNETT NORGE
  Inkludering i korps - 2024, 200.000
 • KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)
  Mannsgrupper for kompetanseheving, 250.000
  Flerkulturelle møteplasser med utflukter, 400.000
  Broen til arbeid- inkludering i arbeid og samfunn, 1 000.000
 • LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER LNU
  Styrk, 50.0000
 • LIER BYGDETUN
  Møter mellom ulike kulturer og generasjoner på Lier Bygdetun, 75.000
 • LIN LIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK
  Brobyggerne, 350.000
 • MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET
  Frihet, JA! 2024, 700.000
 • MINOTENK - MINORITETSPOLITISK TENKETANK
  Ung psykisk helse, 285.000
 • MIR
  Et liv uten frykt og tvang, 450.000
 • MUSLIMSK DIALOGNETTVERK
  Forstå & handle, Bekjempelse av Negativ Sosial Kontroll gjennom religiøse ledere, 300.000
 • NOME RØDE KORS
  En meningsfull hverdag i mottak, 150.000
 • NORGES BYGDEKVINNELAG
  Sammen for inkludering, 500.000
 • Norges Fotballforbund
  En inkluderende fotballhverdag, 600.000
 • NORGES FRIVILLIGSENTRALER
  Hverdagsintegrering med Norges Frivilligsentraler, 800.000
  Språktrening i frivilligsentralene, 800.000
 • NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ
  Med aktivitetsguide inn i idretten 2022-2024, 800.000
  Velkommen til idretten 2023-2025, 1 100.000
 • NORGES RØDE KORS
  Røde Kors Aktiviteter for beboere i asylmottak, 800.000
  Røde Kors Flyktningguide, 1 000.000
  Røde Kors Norsktrening, 1 500.000
 • NORGES VOLLEYBALLFORBUND
  Samspill for alle, 400.000
 • Norsk Folkehjelp
  Samfunnsorienterende opplæring og nettverk for innvandrerkvinners deltagelse, 500.000
  Folkevenn 2024, 500.000
 • Norske kvinners Sanitetsforening
  Aktiviteter for kvinner på asylmottak, 400.000
  Språkvenn, 1 000.000
  Ressursvenn, 1 000.000
 • NORWEGIAN-CHINESE WOMEN AND CHILDREN ASSOCIATION
  Forbedre Norskferdigheter og Norsktrening, 90.000
 • NORWEGIAN-CHINESE WOMEN AND CHILDREN ASSOCIATION
  Tospråklig informasjonsportal - Bedre informert, bedre integrert, 100.000
 • NTS KOMPETANSE AS
  Lavterskeltilbud for døve og hørselshemmede innvandrere, 200.000
 • OSLO RØDE KORS
  Røde Kors-telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, 1 000.000
 • PEACEPAINTING
  Stiftelsen Peacepainting 2024 - 2025, 400.000
 • RE:ACT VOLDA
  Et lyspunkt i hverdagen, 199.000
 • Redd Barna
  En god nabo, 700.000
  Inkluderende møteplasser - barns rett til lek og fritid, 700.000
 • RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF)
  Bruk av "change agents" i dialogbasert forebyggendearbeid, 460.000
 • SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF)
  LOS - La Oss Snakke, 700.000
 • SKAZKA
  Webinarer for ukrainske flyktninger om det norske samfunnet - advokat forteller, 30.000
 • SKEIV VERDEN
  Skeiv Kompetanse Mottak, 250.000
  Nettverksprosjektet, 250.000
  Åpen og Trygg, 300.000
  Skeiv Kompetanse Intro, 400.000
 • STIFTELSEN BARNEVAKTEN
  Økt digital kompetanse og foreldrenes ansvar for barnas nettvett 2024, 275.000
 • STIFTELSEN BLEKKSPRUT
  Kreativ Glede, 90.000
 • STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØ
  Empo Kirkenes, 300.000
 • STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET NORD
  Filmer om rasisme, 500.000
 • STIFTELSEN MANGFOLD I ARBEIDSLIVET
  Polski Dialog - nasjonalt informasjonsarbeid for innvandrere, 400.000
 • STIFTELSEN MANGFOLD I ARBEIDSLIVET
  Raskt i riktig stilling - avdekking av delkompetanser for arbeidslivet, 700.000
 • STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL
  VårtNabolag 2024, 120.000
 • STIFTELSEN RØDE KORS NORDISK UNITED WORLD COLLEGE
  Aktivitetssopplevingar i friluft for bebuarar på Solbakken Asylmottak i Florø, 70.000
 • STIFTELSEN SOS-BARNEBYER NORGE SAMMEN
  familie, 500.000
  ung, 700.000
 • STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON
  Åpent for alle, 350.000
 • SUNNDAL IL FOTBALL
  Integrering og fotball, 80.000
 • SUNNDAL MÅLLAG
  Imdi 3 - aktivitet, kulturoppleving og språk, 99.000
 • SØRDALEN BYGDEKVINNELAG
  Strikkekafé, 100.000
 • Telemark innvandrerråd
  Nyankomne - Vårt felles ansvar 2024, 125.000
 • TUSMO ASSOCIATION
  Dialog om nye ideer for bedre integrering av somaliere i Norge, 270.000
  Monteropplæring til flerkulturelle ungdommer, 500.000
 • Tverrkulturell helseinfo (THI)
  Forebygge kjønnslemlestelse & styrke foreldrerollen blant minoriteter,  750.000
 • VOKSNE FOR BARN
  Familiestøtte for ukrainske foreldre, omsorgspersoner og ungdom i Norge, 250.000
 • WORLD SAVING HUSTLE
  Interkulturell bærekraft, 100.000

Disse fikk tilskudd i 2022

Mottaker, prosjekt og beløp i kroner

 • CARITAS NOR
  GEenFASE, 700.000
 • CARITAS NORGE
  Nasjonal veiledningstjeneste for innvandrere, 750.000
 • CHIN COMMUNITY IN NORWAY
  Integrering gjennom lokale Chin organisasjoner, 50.000
 • CLAP ALONG AS
  Forebygge kultur-rehabilitering og NSK for barn og unge somaliere i Norge, 500.000
 • DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE
  Forebygging av negativ sosial kontroll overfor lhbt+-personer fra Nord-Kaukasus, 200.000
 • DEN NORSKE TURISTFORENING
  Dugnad som arbeidspraksis - et hverdagsintegreringsprosjekt i regi av DNT, 1000000
 • DET FILIPPINSKE HJELPESAMFUNN I NORGEFHS
  Integrering gjennom veiledning 2023 - 2025, 150000
 • DET FILIPPINSKE HJELPESAMFUNN I NORGE
  FHS - Mestringstilbud for multikulturelle omsorgspersoner (MesMO), 250000
 • DIVERSIFY
  Zenith Mentorship Program, 250000
 • EQUALITY
  Norsk Nok (2023), 1000000
 • Frelsesarmeen
  Med håp i bagasjen nasjonalt, 900000
 • Frivillighet Norge
  Inkludering i frivillig sektor, 800000
 • HELGEN IDRETTSLAG
  Engasjert og aktiv, 99000
 • HIVNORGE
  Øke kunnskap og styrke sosiale nettverk for bedre liv med hiv, 150000
 • HJELPEKILDEN NORGE
  Snapchat mot negativ sosial kontroll, 350000
 • HOMO SAPIENS
  Skoleelever og spansktalende invandrere jobber sammen om integrering, 97000
 • INFO123
  FGM kontaktpunkt og informasjonskampanjer for bekjempelse av KLL og NSK, 600000
 • INTERNASJONAL HELSE- OG SOSIALGRUPPE ( IHSG)
  Empowerment mot negativ sosial kontroll 2023, 500000
 • Samfunn og kompetanseutvikling for gutter og menn med innvandrerbakgrunn, 200000
 • JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER
  Jussambassadørprosjektet, 450000
 • KAREN COMMUNITY IN NORWAY
  Norsktrening og økt kunnskap om norsk samfunnsliv for Karen folket, 90000
 • KORPSNETT NORGE
  Inkludering i korps 2022 - 2024, 300000
 • KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)
  Mannsgrupper for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse, 700000
 • KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)Broen til Arbeid1000000KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)Turgrupper med flerkulturell møteplass, 500000
 • LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER
  Styrk, 500000
 • LIER BYGDETUN
  Møte mellom kulturer og generasjoner på Lier Bygdetun, 99000
 • LIN LIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK
  Brobyggerne kurspakke, 200000
 • MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET
  Frihet, JA!, 700000
 • MIR
  Nye muligheter med hverdagsnorsk, arbeidsrettet norsk og digitale ferdigheter, 200000
 • NOME RØDE KORS
  Voksne beboere i mottak, 200000
 • NORGES DØVEFORBUND
  Språkstyrking og inkluderingstiltak for døve flyktninger400000
 • NORGES FRIVILLIGSENTRALER
  Hverdagsintegrering med Norges Frivilligsentraler, 750000
  Språktrening i frivilligsentralene, 1000000
 • NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ
  Velkommen til idretten 2023-2025, 1558000
  Med aktivitetsguide inn i idretten 2022-2024, 1000000
 • NORGES NATURVERNFORBUND
  Få smaken på norsk natur, 150000
 • NORGES ORIENTERINGSFORBUND
  Inkludering via fadderordning, år 2, 200000
 • NORGES RØDE KORS
  Røde Kors Norsktrening, 1340000
  Røde Kors Aktiviteter for beboere i asylmottak, 1000000
  Røde Kors Flyktningguide,1000000
 • Norsk Folkehjelp
  Folkevenn 2023, 500000
  Samfunnsorienterende opplæring og nettverk for innvandrerkvinners deltagelse, 750000
 • Norske kvinners Sanitetsforening
  Aktiviteter for kvinner på asylmottak, 700000
  Språkvenn, 1010942
  Ressursvenn, 1000000
 • NORWEGIAN-CHINESE WOMEN AND CHILDREN ASSOCIATION
  Norsktrening og forbedre norskferdigheter, 90000
  Tospråklig infodeling – økt kunnskap om og forståelse av det norske samfunnet, 30000
 • NTS KOMPETANSE AS
  Lavterskeltilbud til døve og hørselshemmede innvandrere, 200000
 • OSLO KRISESENTER OG KOMPETANSESENTER FOR VOLD I NÆRE RELASJONER
  Arbeidsbok for unge utsatt for æresrelatert vold, 400000
 • OSLO RØDE KORS
  Røde Kors-telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, 600000
 • PEACEPAINTING
  Stiftelsen Peacepainting 2023 - 2025, 500000
 • Redd BarnaIntegrering og frivillighet - Retten til lek og fritid 700000
 • REDNINGSSELSKAPET
  Sommerleir for flyktninger, 120000
 • RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF).
  "Norge På Amharisk": Informasjon og kunnskap, til økt deltagelse og integrering, 90000
 • RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF).
  Bruk av "change agents" i dialogbasert forebyggendearbeid, 450000
 • SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF)
  LOS- La Oss Snakke, 800000
 • SKEIV VERDEN
  Skeiv Kompetanse mottak, 300000
  Skeiv Kompetanse Intro, 700000
  Nettverksprosjektet 400000
  «La meg fortelle»  Erfaringskonsulenter i Skeiv Verden, 400000
  Åpen og Trygg, 600000
 • SOLA ATELIER
  Sola Atelier integrering gjennom kunst, 99000
 • STIFTELSEN BARNEVAKTEN
  Økt digital kompetanse og foreldrenes ansvar for barnas nettvett 2023, 375000
 • STIFTELSEN BLEKKSPRUT
  Kreativ Glede, 99000
 • STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET NORD
  Doavisa på flere språk, 90000
 • STIFTELSEN MANGFOLD I ARBEIDSLIVET
  Polski Dialog - nasjonalt informasjonsarbeid for polsktalende personer, 400000
 • STIFTELSEN MANGFOLD I ARBEIDSLIVET
  Polsk Nettverksforum - aktiv deltakelse i sivilsamfunnet, 450000
 • STIFTELSEN RØDE KORS NORDISK UNITED WORLD COLLEGE
  Aktivitetsopplevingar i friluft for bebuarar på Solbakken Asylmottak, 97000
 • STIFTELSEN SOS-BARNEBYER
  NORGESAMMEN-ung, 500.000
 • STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON
  "Åpent for alle", 350000
 • SUNNDAL MÅLLAG
  Integrering - ymse arenaer, 99000
 • SØRDALEN BYGDEKVINNELAG
  Strikkekafé, 99000
 • Telemark innvandrerråd
  Nyankomne flyktninger - Vårt felles ansvar, 300000
 • THE EDUCATIONAL EQUALITY INSTITUTE
  Buddy Program for Ukraina Del 2, 200000
 • TUSMO ASSOCIATION
  Monteropplæring til flerkulturelle ungdommer, 600000
  Dialog om nye ideer for bedre integrering av somaliere i Norge, 250000
 • Tverrkulturell helseinfo (THI)
  Forebygge kjønnslemlestelse & styrke foreldrerollen blant minoriteter, 600000
 • TYRKISK KULTUR- OG AKTIVITETSFORENING
  Informasjon om valget og bidra til økt valgdeltakelse blant norsktyrkere, 55000
 • TØYEN UNLIMITED
  Nabolag Unlimited, 450000
 • UKRAINSK FORENING ØST-NORGE
  Integreringsstøtte til ukrainere i Norge, 99000
 • VOKSNE FOR BARN
  Foreldrestøtte for ukrainske foreldre og omsorgspersoner i Norge, 200000

Dette må være med i søknaden

 1. organisasjonens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og intern kontaktperson i organisasjonen
 2. informasjon om hva slags tilskudd og hvilket beløp det søkes om
 3. informasjon om hva tilskuddet skal benyttes til, hvordan det vil bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og en beskrivelse av forventede resultater
 4. oversikt over organisasjonens aktivitet
 5. organisasjonens vedtekter som blant annet viser organisasjonens formål
 6. siste tilgjengelige årsregnskap eller årsberetning
 7. informasjon om organisasjonen søker om midler fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder, og hvilke beløp organisasjonen søker om
 8. en vurdering av organisasjonens risiko ved å gjennomføre prosjektet eller ved drift, og eventuelle risikoreduserende tiltak
 9. aktivitets- og fremdriftsplan
 10. budsjett for prosjektet
 11. en plan for graden av frivillig innsats i prosjektet
 12. eventuelle samarbeidspartnere
 13. opplysninger om organisasjonens kompetanse og tidligere erfaring med tilsvarende prosjekter.

Søker du om støtte til tiltak for beboere i asylmottak må du legge ved dokumentasjon for avtalt/inngått samarbeid med asylmottakets ledelse, samarbeids/beboerråd eller vertskommune.

Slik vurderer vi søknader

I vurderingen av søknader legger IMDi vekt på følgende:

 • om formålet det søkes tilskudd til er klart definert og faller inn under målet med tilskuddsordningen
 • organisasjonens tidligere regnskap
 • organisasjonens totale økonomi, inkludert støtte fra andre finansieringskilder
 • organisasjonens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • organisasjonens vurdering av risiko ved å gjennomføre prosjektet, og eventuelle risikoreduserende tiltak
 • organisasjonens aktivitets- og fremdriftsplan
 • budsjett for prosjektet for søkeperioden
 • graden av frivillig innsats i prosjektet

Dette må være med i rapporteringen

Du skal levere sluttrapport og regnskapsrapport som viser hvordan tilskuddet er brukt, hvordan det har bidratt til å oppnå målet med tilskuddsordningen, og eventuelle avvik i forhold til søknaden. Du skal også redegjøre for at tilskuddet er brukt i henhold til kravene i forskriften og i tilskuddsbrevet. Fristen for innlevering av rapporter står i tilskuddsbrevet.

Dersom din organisasjon er revisjonspliktig, eller tilskuddet er 200 000 kroner eller mer, skal du også

 • levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap for organisasjonen fra statsautorisert eller registrert revisor. Til revisor kan en ikke velge noen som er inhabil etter revisorloven
 • synliggjøre det tildelte tilskuddet i en note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen
 • levere en forenklet oversikt over regnskapet for bruken av tilskuddet.

Ved flerårige tilskudd må du sende inn framdriftsrapporter underveis i perioden, men det er tilstrekkelig at du sender inn sluttrapport og årsregnskap etter siste året for tildeling. Krav til innholdet i framdriftsrapport og frist skal komme frem av det første tilskuddsbrevet.

Tilskudd som viderefordeles til lokale foreninger i egen organisasjon skal rapporteres samlet fra organisasjonen sentralt til IMDi.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i regnskapsåret, med mindre IMDi har bestemt noe annet.

IMDi kan utdype kravene og sette flere rapporteringskrav i tilskuddsbrevet.

IMDi kan pålegge deg å bidra i evalueringer.

Slik søker dere

Send søknad til IMDi via Søknadsportalen

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har fått delegert myndighet til å godkjenne søknader. Søknaden som er sendt inn gjennom portalen regnes som elektronisk signert. IMDi behandler kun søknader som er mottatt gjennom IMDis elektroniske søknadsportal for tilskudd og som er fullstendig utfylt.

Kontakt

Telefon: 400 21 005

E-post: frivillighet@imdi.no

Fant du det du lette etter?