Driftsstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner

Sist oppdatert: 26. januar 2024

Kontaktinformasjon

Supporttelefon: 4002 1005

E-post:  Frivillighet@imdi.no

Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner - Lovdata

Se opptak av informasjonsmøte om Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og Norskopplæringsordningen

Mål og målgrupper for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge gjennom å:

 • øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
 • øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter
 • forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene.
 • øke kompetansen og kapasiteten i frivillige innvandrerorganisasjoner som driver integreringsarbeid og å øke organisasjonenes samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører

Med «personer med innvandrerbakgrunn» mener vi personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

Hvem kan få tilskudd?

IMDi gir tilskudd til regionale innvandrerorganisasjoner hvor flertallet av tellende medlemmer er personer med innvandrerbakgrunn. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret. Regional organisasjon har hoveddelen av sin aktivitet i minst tre kommuner med sammenhengende kommunegrenser.

Ved behandling av søknader ser IMDi etter følgende:

 • Organisasjonens formål, slik det står i vedtektene, må bidra til at målet med tilskuddsordningen nås.
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år før søknadstidspunktet.
 • Regionale organisasjoner må være en innvandrerorganisasjon, ha minst 60 tellende medlemmer, og et flertall av organisasjonens tellende medlemmer må ha bostedsadresse i regionen.
 • Regionale innvandrerråd må ha underorganisasjoner med minst 60 tellende medlemmer. Underorganisasjonene må være innvandrerorganisasjoner. Innvandrerrådet må gjennom sine vedtekter sikre at personer med innvandrerbakgrunn er representert i dets styrende organ.

For å søke støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner se kommunenes nettside. OBS! Det er kun lokale organisasjoner som kan få støtte fra kommunene, dvs. at organisasjonen må være registrert og ha hoveddelen av sine aktiviteter i kommunen det søkes tilskudd fra.

Kommunene som forvalter tilskudd til lokale prosjekter, er: 

Arendal, Alta, Asker, Bergen, Bjørnafjorden, Bodø, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Fredrikstad, Gjøvik, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Lillestrøm, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Oslo, Porsgrunn, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Stjørdal, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Øygarden, Ullensaker, Ålesund.

Hva det kan gis tilskudd til

 • Driftstilskudd kan gis til organisasjoner har som formål å bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og som i hovedsak er rettet mot målgruppen for tilskuddsordningen.
 • Organisasjoner kan ikke motta tilskudd til drift både fra IMDi og en kommune.
 • Driftstilskudd gis ikke til organisasjoner som mottar driftstilskudd fra en annen statlig tilskuddsordning.

Dette kan gis i tilskudd

 • Mellom 60 og 80 medlemmer: 63 000 kroner.
 • Over 80 medlemmer: 94 000 kroner.
 • Innvandrerråd med mer enn 60 medlemmer inntil 75 000 kroner i driftstilskudd.

Søknaden skal inneholde

 • organisasjonens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og intern kontaktperson i organisasjonen
 • informasjon om hva slags tilskudd og hvilket beløp som det søkes om
 • informasjon om hva tilskuddet skal brukes til, hvordan det vil bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og en beskrivelse av forventede resultater
 • oversikt over organisasjonens aktivitet
 • organisasjonens vedtekter som blant annet viser organisasjonens formål
 • regnskap og budsjett for organisasjonens virksomhet
 • informasjon om hvorvidt organisasjonen søker om midler fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder, og hvilke beløp organisasjonen i så fall har søkt om
 • en vurdering av organisasjonens risiko ved å gjennomføre drift, og eventuelle risikoreduserende tiltak.
 • en årsmelding eller årsrapport fra grunnlagsåret
 • en egenerklæring på at organisasjonen oppfyller kravene til innvandrerrepresentasjon
 • en egenerklæring for antall tellende medlemmer.

Sentrale medlemsregistre over alle medlemmene i organisasjonen skal ikke sendes med søknaden, men tilskuddsforvalteren og deres representanter skal få innsyn i disse når det kreves. Medlemsregisteret skal inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse, eventuell tilknytning til lokallag og betaling av kontingent for hvert medlem per 31. desember i grunnlagsåret. Registeret skal skille mellom tellende og andre medlemmer.

Slik vurderer vi søknader

I vurderingen av søknader legger IMDi vekt på følgende:

 • om formålet det søkes tilskudd til er klart definert og faller inn under målet med tilskuddsordningen
 • organisasjonens tidligere regnskap
 • organisasjonens totale økonomi, inkludert støtte fra andre finansieringskilder
 • organisasjonens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • organisasjonens vurdering av risiko ved å gjennomføre prosjektet, og eventuelle risikoreduserende tiltak
 • organisasjonens aktivitets- og fremdriftsplan
 • budsjett for prosjektet for søkeperioden

Dette må være med i rapporteringen

Du skal levere sluttrapport og regnskapsrapport som viser hvordan tilskuddet er brukt, hvordan det har bidratt til å oppnå målet med tilskuddsordningen, og eventuelle avvik i forhold til søknaden. Du skal også redegjøre for at tilskuddet er brukt i henhold til kravene i forskriften og i tilskuddsbrevet. Fristen for innlevering av rapporter står i tilskuddsbrevet.

Dersom din organisasjon er revisjonspliktig, eller tilskuddet er 200 000 kroner eller mer, skal du også levere:

 • revisorbekreftet ordinært årsregnskap for organisasjonen fra statsautorisert eller registrert revisor. Til revisor kan en ikke velge noen som er inhabil etter revisorloven
 • synliggjøre det tildelte tilskuddet i en note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen
 • levere en forenklet oversikt over regnskapet for bruken av tilskuddet.

Ved flerårige tilskudd må du sende inn framdriftsrapporter underveis i perioden, men det er tilstrekkelig at du sender inn sluttrapport og årsregnskap etter siste året for tildeling. Krav til innholdet i framdriftsrapport og frist skal komme frem av det første tilskuddsbrevet.

Tilskudd som viderefordeles til lokale foreninger i egen organisasjon skal rapporteres samlet fra organisasjonen sentralt til IMDi.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i regnskapsåret, med mindre IMDi har bestemt noe annet.

IMDi kan utdype kravene og sette flere rapporteringskrav i tilskuddsbrevet.

IMDi kan pålegge deg å bidra i evalueringer.

Slik søker dere

Send søknad til IMDi via Søknadsportalen

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har fått delegert myndighet til å godkjenne søknader. Søknaden som er sendt inn gjennom portalen regnes som elektronisk signert. IMDi behandler kun søknader som er mottatt gjennom IMDis elektroniske søknadsportal for tilskudd og som er fullstendig utfylt.

Fant du det du lette etter?