Handlingsplan og tiltak

Regjeringen i Norge er opptatt av retten til å bestemme over eget liv og å forsvare unges rettigheter. Derfor har de laget en ny handlingsplan. Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024).

En handlingsplan er et skriftlig dokument der man setter opp en plan for å gjennomføre et mål. Nå er det laget en ny handlingsplan hvor målet er å jobbe med negativ sosial kontroll fremover. Handlingsplanen har fem innsatsområder med tiltak som skal forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målet er at flere unge i Norge skal slippe fri fra negativ sosial kontroll og ulike former for tvang.  Du kan lese hele  handlingsplanen på regjeringen.no.

1. Innsats for nyankome flyktninger og innvandrere

Det skal jobbes bedre mot negativ sosial kontroll i de tjenestene som møter flyktninger og innvandrere i Norge. Regjeringen ønsker å styrke oppfølgingen av nyankomne og flyktninger som er volds- og trusselutsatte. Det skal jobbes mot at flere elever får mulighet til å gjennomføre Introduksjonsprogrammet. Og dialoggruppene hvor beboere på asylmottak lærer om vold skal bli enda bedre.

2. Kunnskap og kompetanse for et helhetlig hjelpetilbud

Regjeringen ønsker at barnevernstjenesten skal bli enda bedre på å hjelpe barn og unge under 18 år, som opplever trusler og negativ sosial kontroll.

Politiet og NAV-systemet skal også bli enda bedre på å forstå og jobbe med saker som gjelder negativ sosial kontroll. Jenter og kvinner som har opplevd å bli kjønnslemlestet, skal få et bedre tilbud om helsehjelp.

3. Et styrket rettsvern for utsatte personer

Det skal jobbes med en gjennomgang av det norske loven, og hvordan den hjelper utsatte for negativ sosial kontroll og vold. Man skal se på om man kan endre reglene slik at barn og unge som blir sendt ufrivillig til utlandet av familien sin, og ikke har norsk pass, ikke mister oppholdstilatelsen sin i Norge.

4. Forebygge ufrivillige utenlandsopphold

Barnevernstjenesten skal få mer kunnskap om hvordan det er å ha vært på  ufrivillige opphold i utlandet. Informasjon om rettigheter skal styrkes, hvor man kan få hjelp og hva man kan gjøre hvis man er redd for å bli sendt ufrivillig til utlandet. Barn og unge som har opplevd ufrivillige utenlandsopphold skal også få bedre hjelp og støtte når de kommer tilbake til Norge.

Det skal også jobbes med å få mer kunnskap om kvinner og barn som blir holdt tilbake eller etterlatt i utlandet mot sin vilje.

5. Internasjonalt samarbeid

Samarbeidet mellom Norge, Sverige og Danmark rundt saker om negativ sosial kontroll skal bli sterkere. Det skal opprettes et nordisk praktikernettverk. De som jobber mot negativ kontroll i de ulike landene skal samarbeide og lære av hverandre så hjelpen til utsatte kan bli enda bedre.

Føtter med sko

Nettstedet Nora har en viktig oppgave 

Det er å ta opp de litt vanskelige spørsmålene.

  • Hva regnes egentlig som overvåkning, kontroll og tvang?
  • Hvor går grensen?
  • Når er det bra å snakke med noen?
  • Hva skjer om jeg ber om hjelp?
  • Hva kan jeg som venn gjøre?

Nora informerer og hjelper med utfordringer som mange kanskje ikke snakker så høyt om. Målet er at det skal bli lettere å snakke om det, støtte noen eller be om hjelp.