Handlingsplan og tiltak

Regjeringen er opptatt av retten til å bestemme over eget liv og forsvare unges rettigheter. Derfor har de laget en handlingsplan.

Handlingsplanen har fem innsatsområder med tiltak som skal forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målet er at flere unge i Norge skal slippe fri fra negativ sosial kontroll og ulike former for tvang.

Dette er innsatsområdene

Styrke rettsvernet for de utsatte

Personer med tilknytning til Norge kommer noen ganger i vanskelige situasjoner i utlandet. Det kan for eksempel være barn som blir etterlatt, tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller holdt igjen mot sin vilje mens de er i utlandet. Slike saker er vanskelige å løse. Hjelpeapparatet og rettssystemet i Norge må være rustet til å hjelpe personer med tilknytning til Norge ut av den vanskelige situasjonen.

 

Styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk

Unge som blir utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold kan ha behov for beskyttelse på grunn av trusler fra familien. Noen må bryte med familien og lever på hemmelig adresse. De som bryter med familie og nettverk, har ofte stort behov for støtte og veiledning.

 

Endring av holdninger og praksis i berørte miljøer

Norsk lov setter rammer for alle innbyggere i Norge. Alle skal være kjent med sine rettigheter. Alle skal få bestemme over egen kropp og eget liv. Slik er det ikke for alle i dag. Praksis som bryter med norsk lov og norske verdier, aksepteres ikke. Skal vi klare å endre holdninger og ulovlige praksiser, må alle berørte miljøer bidra og delta i innsatsen.

 

Styrke kunnskapen i tjenestetilbudet

Det er fortsatt mange ansatte i tjenestene som møter utsatte personer, som ikke har nødvendig kompetanse til å kjenne igjen tegn på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Kunnskap er viktig for å spørre og forstå, og for å kunne gi rett hjelp, til rett tid.

 

Styrke forskning og øke kunnskapsdeling

Kunnskap om omfang av vold i nære relasjoner er begrenset. Det er også lite kunnskap om hva som virker inn på holdningsendringer. Innsatsen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal være kunnskapsbasert og utvikles i tråd med ny kunnskap og nye erfaringer i arbeidet.

Flere skal følge opp handlingsplanen

Flere departementer og direktorater har jobbet sammen for å lage handlingsplanen. Det er også disse som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene. Kunnskapsdepartementet koordinerer dette arbeidet. IMDi har faste møter med de andre direktoratene for å dele informasjon, og med en referansegruppe som gir tilbakemeldinger på arbeidet underveis. 

Les hele handlingsplanen (pdf)

Føtter med sko

Nettstedet Nora har en viktig oppgave 

Det er å ta opp de litt vanskelige spørsmålene.

  • Hva regnes egentlig som overvåkning, kontroll og tvang?
  • Hvor går grensen?
  • Når er det bra å snakke med noen?
  • Hva skjer om jeg ber om hjelp?
  • Hva kan jeg som venn gjøre?

Nora informerer og hjelper med utfordringer som mange kanskje ikke snakker så høyt om. Målet er at det skal bli lettere å snakke om det, støtte noen eller be om hjelp.