Mine rettigheter

Du har rett til et liv uten overvåkning, kontroll eller tvang.

Mine rettigheter

Privatliv

Du har rett til et privatliv og respekt for din personlige identitet. Ingen – verken hjemme eller andre steder – skal overvåke deg, snoke, sjekke mobilen din og andre ting som er private, eller bestemme hvordan du ønsker å utvikle deg som person. Det er bare når de som har ansvaret for deg har et behov for å beskytte deg mot noe farlig eller skadelig, at de kan foreta inngrep i ditt privatliv og personvern. Utover dette skal de støtte deg, trøste deg, hjelpe deg når du trenger det, og være gode veiledere i ditt daglige liv.

Foreldre, eller andre som har ansvar for barnet, skal gi barnet stadig større selvråderett med alderen og fram til det fyller 18 år.

Ung.no har laget en oversikt over hvilke rettigheter vi har i løpet av livet.

Mine rettigheter

Venner og fritidsaktiviteter

Du har rett til fritid, være med venner og være med på fritidsaktiviteter. Det betyr ikke at du kan være ute så lenge du vil, eller slippe unna lekser eller husarbeid. Men, det betyr at foreldrene dine må respektere at de ikke alltid får vite alt du gjør og du skal få ha hemmeligheter med vennene dine. De har ikke rett til å overvåke deg eller å kontrollere hvem du henger sammen med ved skoleporten.

Mine rettigheter

Utdanning

Det er foreldrenes ansvar å sørge for at du går på barneskolen og ungdomsskolen. Du har både rett og plikt til å gå på barneskole og ungdomsskole, og rett til videregående utdanning. Fra du er 15 år har du selv rett til å velge utdanning. Dette betyr både om du vil begynne eller fortsette på videregående, og hvilke linje du vil gå.

Barn som er fylt 15 år, avgjør selv spørsmål om valg av utdanning og om å melde seg inn i eller ut av foreninger.

Mine rettigheter

Egen kropp

Ingen har rett til å skade eller utnytte kroppen din, eller spre falsk informasjon om deg som er sårende eller støtende. Den helserettslige alderen i Norge er 16 år. Når du har fylt 16 år, kan du selv gå til legen og prate om hva du vil – uten at noen andre får vite om det. Samtidig har foreldre et ansvar til du er 18 år, og kan gripe inn hvis de er alvorlig bekymret for helsen din.

Er pasienten eller brukeren mellom 12 og 16 år, skal informasjon ikke gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret når pasienten eller brukeren av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Mine rettigheter

Legning og identitet

Barn har rett til respekt for sin legning og personlige identitet. Diskriminering eller trakassering på grunn av seksuell orientering er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige nedverdigende eller ydmykende.

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder er kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.

Mine rettigheter

Etterlatt

Du har rett til å vokse opp under trygge og stabile forhold, og med god omsorg fra voksne.

Barn som er fylt 12 år, må samtykke i en avgjørelse om å dra på utenlandstur uten en forelder med foreldreansvar.