Bosettings- og integreringsprisen

Er din kommune god på bosetting og integrering? Bosettings- og integreringsprisen skal gå til en kommune som har utmerket seg spesielt på bosettings- og integreringsfeltet.

Sist oppdatert: 4. juni 2024

Om Bosettings- og integreringsprisen

Denne høythengende prisen er blitt delt ut årlig siden 2019 og er en pris til kommuner som har fremhevet seg med sitt bosettings- og integreringsarbeid det foregående året. 

IMDi har påbegynt den hyggelige oppgaven med å finne framoverlente kommuner som kan nomineres til Bosettings- og integreringsprisen.

IMDi ser etter kommuner som:

  • Kan vise til gode resultater for tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet
  • Tilpasser og samarbeider om innhold i introduksjonsprogrammet i tråd med den enkeltes behov
  • Viser engasjement og fleksibilitet i bosettingsarbeidet, og bosetter i tråd med myndighetenes anmodning
  • Jobber aktivt med utvikling av gode tiltak for å fremme bosetting og kvalifisering

Prisen skal deles ut på IMDis årskonferanse, og den tildeles en kommune som har utmerket seg spesielt på bosettings- og integreringsfeltet.

Hvilke kommuner som nomineres blir annonsert i september, så følg med!

Vinner 2023

Tønsberg gjorde tidlig gode politiske og administrative grep for å møte behovene for bosetting, kvalifisering og integrering i 2022.

- Vi både håper og tror at denne prisen vil inspirere andre kommuner til å ta gode og aktive grep i integreringsarbeidet sitt, og at prisen bidrar til å få bosetting og integrering på agendaen, sier direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn.

Kommunene Harstad, Molde, Nordre Follo, Kristiansand og Ullensvang var nominert til prisen som ble delt ut under IMDis årskonferanse.

2023

Harstad

I 2022 kunne Harstad kommune vise til rask bosetting, og de var svært fleksible med tanke på bosetting av ulike grupper med ulike behov. Kommunen har en tydelig arbeidslinje fra dag en i introduksjonsordningen. Deltakerne får tilbud om faste kurs i arbeidslivskompetanse – uavhengig av sluttmål i programmet - og voksenopplæringen har egne praksisklasser som kombinerer norskopplæring med arbeidspraksis ute i bedrifter og lokalsamfunnet. Kommunen bidrar selv som aktiv arbeidsgiver ved å tilby praksisplasser i egen organisasjon for deltakere i introduksjonsordningen.

Kommunen har i tillegg stort fokus på bolig og boligkompetanse, og de er stolte av deres velfungerende integreringsråd. Harstad er også verdens første friby for forfulgte musikere.

Velkommen til Harstad!

Molde

I 2022 viste Molde kommune en imponerende evne til å bosette et høyt antall flyktninger, og de sier selv at ved å ha nøkkelklare boliger klarte de å imøtekomme det høye behovet for bosetting. Molde bosatte flykninger fra ulik landbakgrunn, og med ulike behov. I 2022 fikk alle ukrainske flyktninger, uavhengig av alder, tilbud om digital norskopplæring umiddelbart etter bosetting. Tilbud om digital norskopplæring MovED øker muligheten for individuelle tilpasninger i programmet.

Kommunen jobber raskt og effektivt for at introduksjonsprogrammet skal ha en kombinasjon av norskopplæring, praksis og kurs. Mange av de ukrainske flyktningene har seksmåneders program. Det ble derfor et viktig satsingsområde å starte raskt med praksis, og flyktningstjenesten utvikler en plan for rask oppstart av praksis i introduksjonsprogrammet og har en egen praksiskoordinator til å lede arbeidet internt. Kommunen mener at de lykkes med oppgaven fordi de klarer å jobbe på mange områder samtidig, og ser bosetting, kvalifisering og integrering som en stor oppgave som henger sammen.

Velkommen til Molde!

Tønsberg

Tønsberg er en fremoverlent kommune. Kommunen gjorde blant annet et hastevedtak på bosetting på inntil 210 flyktninger i 2022 som følge av krigen i Ukraina, allerede 9. mars 2022. Tønsberg bosatte flykninger fra ulik landbakgrunn, og med ulike behov. Selv peker de på den sterke politisk og administrative forankringen som en av de viktigste grunnene til at de har lykkes med bosetting og integrering. Tønsberg ga i 2022 alle i målgruppen for introduksjonsprogram tilbud om fullt program, og de fokuserte på rask oppstart av program. Flyktningtjenesten ved læringssenteret har et eget jobbteam som har et godt samarbeid med NAV. Deltakerne får tilbud om mentorordning på arbeidsplassen, jobbmesser, korte bransjekurs og individuell samtaletrening på arbeidsplassen. Dette har medført at kommunen hadde god måloppnåelse i introduksjonsprogrammet i 2022.

Videre valgte Tønsberg å ha deltakere med lite eller ingen skolegang som utviklingsområde for hele virksomheten fra høsten 2022- samtidig som de satte i gang flere tiltak for rask overgang til jobb for personer med kort programtid.

Velkommen til Tønsberg!

Nordre Follo

Nordre Follo kommune fremhever en bred politisk tilslutning til oppdraget om å bosette flyktninger, som et suksesskriterium. De har vedtak om å bosette det antall flyktninger IMDi anmoder om, uavhengig av opprinnelsesland og transittland. Nordre Follo kommune har det siste året synliggjort hvordan man i samarbeid med arbeidsgivere, NAV og Voksenopplæringen, kan jobbe arbeidsrettet og organisere korte arbeidsrettede løp tilpasset deltakernes medbrakte kompetanse og det lokale arbeidskraftsbehovet.

Kommunen opprettet for eksempel prosjektet «Krafttak for inkludering» i samarbeid med NAV Nordre Follo med målet om å få deltakere raskt ut i arbeid gjennom tett arbeidsrettet oppfølging. Det er fokus på samskaping i kommunen og de har et koordinert arbeid på tvers for å inkludere innbyggere i lokal samfunnsutvikling. Dette vises eksempelvis gjennom Jobbsjansen-prosjekt, gjennom samarbeidet med frivilligheten, og gjennom å tilby opplæring i norsk til både ungdom mellom 16 og 18 år som venter på inntak til videregående skole og seniorflyktninger.

Velkommen til Nordre Follo!

Kristiansand

Kristiansand kommune har en lang tradisjon for å bosette flyktninger, og har uten unntak takket ja til myndighetenes anmodninger. I 2022 satset kommunen på god og tilgjengelig informasjon til nyankomne gjennom blant annet digitale ressurser oversatt til flere språk, og de kan vise til en klar strategi for treffsikker bosetting lokalt. Kommunen har et velorganisert integreringsmottak som tilbyr kvalifiserende tiltak til mottaksbeboere, og Kongsgården skolesenter og integreringsenheten har sammen levert gode resultater for introduksjonsdeltakere.

I 2022 ga kommunen tilbud om introduksjonsprogram til alle med kollektiv beskyttelse opp til 65 år, og de satt raskt i gang med å tilby arbeidsrettede kurs for deltakere med kort programtid. Sammen med NAV har de utviklet to jobbklasser med seks måneders varighet i kombinasjon med norsk. Kommunen kan vise til et godt samarbeid med frivilligheten, og i samarbeid med fylkeskommunen har det blitt opprettet undervisningstilbud til ungdom mellom 16 og 18 år som venter på opptak til videregående skole.

Velkommen til Kristiansand!

Ullensvang

Ullensvang kommune har et utstrakt søkelys på inkludering og mangfold i sin kommuneplan. I 2022 var de tidlig ute med å gi tilskudd til kjøp av bil til bosatte flyktninger for å kunne ta i bruk hele kommunen til bosetting. Kommunen bosetter et høyt antall overføringsflyktninger, og for å lære mer om deres bakgrunn reiste deltakere fra oppvekstsektoren, helsesektoren og flyktningtjenesten på studietur til Etiopia. Erfaringen tar de med seg videre i arbeidet med planlegging og tilrettelegging for overføringsflyktninger med tilsvarende bakgrunn.

Kommunen vektlegger å tilby et arbeidsrettede introduksjonsprogram med arbeidsrettet norskopplæring og har fokus på tidlig jobbmatch mot lokalt arbeidskraftbehov. Eksempelvis gjennom «Gründersalong» i Odda der deltakere får norskundervisning, gründeropplæring og mentoroppfølging av en lærer i frisørfag på Voss Gymnas i Vestland Fylkeskommune. Kommunen bidrar selv som aktiv arbeidsgiver ved at HR-avdeling stiller med 10 ekstra læreplasser og samarbeider godt med opplæringskontor om lærekandidatordning særlig for deltakere med lite skolebakgrunn.

Velkommen til Ullensvang!

Tidligere priser

2022

Bosettingspris 2022 Kinn

Kinn kommune vant prisen i 2022: Les saken om vinneren av Bosettings- og integreringsprisen for 2022

Vinneren kåres ut fra en samlet vurdering, der både publikums stemmegivning og faglige vurderinger inngår.  

Presentasjon av de nominerte:

Bodø

Bodø kommune beskriver seg selv som en «JA-kommune», som i nærmere 40 år har bosatt flyktninger. Bystyret har i alle år bosatt det antall flyktninger som IMDi har anmodet om og bosetting av flyktninger er tverrpolitisk forankret og en naturlig del av kommunens tjenesteapparat. Bodø mener det er den daglige jobbingen - med systematisk, tett og tilpasset oppfølging av den enkelte deltaker, som fører til gode resultater i introduksjonsprogrammet. Bodø fungerer ofte som en fagressurs for andre etater, og andre kommuner i regionen, som ikke har like bred og lang erfaring som dem med flyktningarbeid. Velkommen til Bodø! 

Haugesund  

Haugesund kommune har et godt faglig forankret bosettingsarbeid og kommunen har de senere årene primært bosatt overføringsflyktninger. Kommunen beskriver en fyktningtjeneste som har opparbeidet et tett samarbeid med frivilligheten og har helhetlig integrering i fokus. Haugesund legger vekt på tett og individuell oppfølging av bosatte flyktninger, kombinert med oppdatert kompetanse og nettverk hos veilederne og et godt etablert samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Kommunen kan dermed over tid vise til gode resultater i introduksjonsprogrammet. Haugesund kommune ønsker å understreke at gjennom introduksjonsprogrammet og i prosessen mot den enkeltes mål, er det flyktningen selv som gjør jobben. Velkommen til Haugesund!  

Kinn

Kinn kommune har fokus på kunnskap, innovasjon, samarbeid og brukermedvirkning i bosettingsarbeidet. Kommunen beskriver organiseringen av flyktningarbeidet som fleksibelt og proaktivt. Differensierte tilbud tilpasset flyktningenes medbrakte kompetanse, ressurser, interesser, helse og privatsituasjon ligges til grunn for skreddersydde og målrettede kvalifiseringsløp. Kinn er særlig stolte av kvalifiseringsmodellen REKSAM som er utviklet i samarbeid med NorTekstil. Målet med modellen å kvalifisere deltakere med svake norskkunnskaper og lite medbrakt kompetanse til arbeid, og så langt er 11 deltakere i lønnet arbeid. Velkommen til Kinn!  

Rælingen

Rælingen kommune har jobbet målrettet og langsiktig med bosetting av flyktninger og oppnådd gode resultater i introduksjonsprogrammet over flere år. Kommunen beskriver en lav terskel mellom flyktninger, politikere og administrasjon. Relasjonsbygging og tilgjengelighet er en rød tråd i arbeidet, og oppskriften for å lykkes med målsetting om jobb eller utdanning er å jobbe med hele mennesket. Kommunen startet tidlig arbeidet med å utvikle «Fra Leie til Eie» og mange av de bosatte flyktningene har siden 2005 kjøpt egen bolig med startlån etter at de har kommet i arbeid. Velkommen til Rælingen!

Vennesla

Vennesla kommune har politisk vilje til å bosette det antallet flyktninger som er anmodet. Kommunen har en egen bosettingskoordinator som har tett samarbeid med berørte enheter i kommunen, og kommunen fremhever at bygda har sterke frivillige organisasjoner med mange gode tiltak for flyktninger. Kommunen kan vise til gode resultater i introduksjonsprogrammet, der mange deltakere har gått over til videregående utdanning. Vennesla fremhever sitt gode samarbeid mellom flyktning, voksenopplæring og NAV; et samarbeid som har ført til ordinært arbeid for deltakere i introduksjonsprogrammet med lite norskkunnskaper og små muligheter for å skaffe jobb uten tett og tilrettelagt oppfølging. Velkommen til Vennesla!    

 

2021

bosettings-og-integreringsprisen2021.jpgLørenskog kommune vant prisen i 2021: Fra venstre: Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune, Nancy Charlotte Porsanger Anti, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, og IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn. Foto: Filip Agnihotri/Fieldwork.

Vinneren ble kåret ut fra en samlet vurdering, der både publikums stemmegivning og faglige vurderinger inngår. Prisen ble delt ut på IMDis årskonferanse 19. november.

Presentasjon av de nominerte:

Asker kommune

Drammen kommune

Harstad kommune

Lillestrøm kommune

Lørenskog kommune

Sandefjord kommune

Fant du det du lette etter?