Til samanlikning vart kommunane bedne om å busette 5 350 flyktningar i 2019. Om lag 270 av desse var einslege mindreårige. Til saman er 210 kommunar bedne om å busette flyktningar i 2019.

Alle oppmodingstal på kommunenivå finn du her

Korleis vert oppmodingstalet fastsett?

Kor mange flyktningar IMDi ber den enkelte kommune ta imot kvart år er basert på eit framtidig behov for busetting. Det er Nasjonalt utval for busetting som fastsett dette behovet på bakgrunn av:

 • prognosar over talet på asylsøkjarar til Noreg
 • prognosar over talet på innvilga asylsøknadar
 • prognosar over talet på overføringsflyktningar
 • andre internasjonale forpliktingar

Kva tyder oppmodingstalet?

I oppmodinga ber IMDi den einskilde kommune busette ei bestemt mengd flyktningar.

 • Oppmodinga skil ikkje mellom flyktningar som vert busette frå mottak i Noreg og overføringsflyktningar som kjem direkte til kommunen frå utlandet sidan desse gruppene skal møte same tilbod i kommunen.
 • Talet på einslege mindreårige flyktningar er spesifisert fordi busetting av denne gruppa forutset eit tilpassa apparat i kommunane.
 • Familiemedlemmer til flyktningar som får familieinnvandringsløyve vert som regel ikkje busett ved offentleg hjelp og inngår dermed ikkje i oppmodinga.

Fordeling av flyktningar til kommunane

Kunnskapsdepartementet har fastsett eit sett kriterium for fordeling av flyktningar til kommunane i 2020. IMDi har, i samråd med KS, vurdert oppmodinga til kommunane ut i frå desse kriteria.

 • Flyktningar skal busettast i alle landsdelar – styrt og spreidd busetting.
 • Resultat frå introduksjonsprogrammet over tid, samt moglegheitene for å få arbeid eller ta utdanning i regionen, skal tilleggast størst vekt.
 • Kommunen sin kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal vektleggast ved oppmodingar. Dette vert mellom anna vurdert med utgangspunkt i kommunane sitt innbyggjartal. Samanslegne kommunar vert særskilt vurdert.
 • Som hovudregel skal ingen kommune oppmodast om færre enn 10 personar, med mindre det ligg føre særskilte forhold.
 • Kommunar med integreringsmottak, inkludert samarbeidskommunar, skal vurderast særskilt for oppmoding om busetting.
 • Det skal takast omsyn til beredskap for opp- og nedbygging av busettingskapasiteten, stabilitet i tenestetilbodet og evne til rask omstilling.
 • Det skal, som hovudregel, ikkje busettast flyktningar i områder med særskilt høg del innvandrarbefolkning. Eit område nyttast her om ein kommune eller bydel.
 • Det skal i størst mogleg grad sikrast kontinuitet i busettingsarbeidet.

Kva skal kommunen gjere?

På bakgrunn av IMDi si oppmoding fattar kommunen vedtak om å busette ei bestemt mengd flyktningar og eventuelt einslege mindreårige flyktningar. 

Nytt frå i år er at kommunen må registrere vedtakstalet i IMDi sitt system for busetting, i tillegg til å sende det per post.

Les mer om kommunens vedtak her.

Fant du det du lette etter?