IMDi si oppmoding om busetting

IMDi har bedt norske kommunar om å ta imot 5 025 flyktningar i 2021. På grunn av koronapandemien og reiseavgrensingar, vart prognosen for behovet for busettingsplassar i 2021 redusert, men situasjonen i Afghanistan skaper ny uvisse.

Sist oppdatert: 6. september 2021

Før sommaren vart anslaget for kor mange som blir forventa å bli busett i løpet av året redusert frå 5025 til totalt 3 790 flyktningar for inneverande år. Samstundes vart prognosane for talet på einslege mindreårige flyktningar som blir forventa busett i år redusert frå 110 til 72 personar. IMDi hadde derfor varsla å sende justerte brev med oppmoding til kommunane i løpet av august. Utviklinga dei siste vekene i Afghanistan har gjort ei ny vurdering nødvendig. Talet på overføringsflyktningar som kjem blir framleis påverka av inn- og utreiserestriksjoner, og dessutan smittesituasjonen i uttakslanda. Samstundes har det kome 860 afghanarar til Noreg i løpet av dei siste vekene.

På grunn av den uoversiktlege situasjonen vel IMDi å utsette utsending av den justerte oppmodinga inntil vidare.

Om busetting i 2022

Kunnskapsdepartementet har fastsett eit sett med kriterium som skal leggast til grunn for det vidare arbeidet med å be kommunar om å busetta flyktningar i 2022:

 • Busetting av flyktningar skal vera styrt og spreidd. Det skal busettast flyktningar i alle landsdelar og i kommunar av ulik storleik.
 • Resultat i introduksjonsprogrammet dei siste åra, og dessutan moglegheiter for arbeid og kapasitet til å gi vidaregåande opplæring i regionen, skal tilleggast størst vekt.
 • Tenestetilbodet og kompetansen i kommunen til å sikra godt integreringsarbeid skal takast omsyn til ved oppmodingar.
 • Som hovudregel skal ingen kommune bedast om færre enn 10 personar, med mindre det gjeld særskilde forhold.
 • Kapasiteten kommunane har til rask opp- og nedbygging av tenester, og moglegheit til å ta imot eit stort tal flyktningar, skal vektleggast. Dette må sjåast i samanheng med innbyggartalet i kommunen, og inneber eit behov for kontinuitet i busettinga.
 • Det skal takast omsyn til om kommunen kan busette flyktningar med store funksjonsnedsettingar.
 • For å unngå bostedssegregering skal ein, i fastsetjing av oppmodingstal, ta omsyn til kor mange innvandrarar det bur i kommunane. Kommunane blir oppfordra til å unngå busetting i område der delen innvandrarar er over 30 prosent og der det er levekårsutfordringar.
 • Kommunar med mottak, inkludert samarbeidskommunar, skal alltid vurderast for oppmoding om busetting.

Det skal leggast størst vekt på resultat i introduksjonsprogrammet, og dessutan moglegheita for å få arbeid og kapasitet til å gi vidaregåande opplæring i regionen (minimum 60 prosent). Deretter skal omsynet til styrt og spreidd busetjing og kapasitet i kommunane leggast vekt på. Det skal òg sjåast hen til resten av kriteria i vurderinga av den enkelte kommunen. Med del innvandrarar blir meint innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre.

Det endelege talet for kvar kommune vil bli fastsett i dialog med Kommunenes sentralforbund (KS) og den enkelte fylkeskommunen. Oppmodingsbrev til kommunane vil bli sendt ut i løpet av oktober 2021.

Alle oppmodingstal på kommunenivå finn du her.  

Korleis vert oppmodingstalet fastsett? 

Kor mange flyktningar IMDi ber den enkelte kommune ta imot kvart år er basert på eit framtidig behov for busetting. Det er Nasjonalt utval for busetting som fastsett dette behovet på bakgrunn av: 

 • prognosar over talet på asylsøkjarar til Noreg 
 • prognosar over talet på innvilga asylsøknadar 
 • prognosar over talet på overføringsflyktningar 

Kva tyder oppmodingstalet? 

I oppmodinga ber IMDi den einskilde kommune busette ei bestemt mengd flyktningar. 

 • Oppmodinga skil ikkje mellom flyktningar som vert busette frå mottak i Noreg og overføringsflyktningar som kjem direkte til kommunen frå utlandet sidan desse gruppene skal møte same tilbod i kommunen. 
 • Talet på einslege mindreårige flyktningar er spesifisert fordi busetting av denne gruppa forutset eit tilpassa apparat i kommunane. 
 • Familiemedlemmer til flyktningar som får familieinnvandringsløyve vert som regel ikkje busett ved offentleg hjelp og inngår dermed ikkje i oppmodinga. 

Kva skal kommunen gjere? 

På bakgrunn av IMDi si oppmoding fattar kommunen vedtak om å busette ei bestemt mengd flyktningar og eventuelt einslege mindreårige flyktningar. Vedtaket må sendast til IMDi via post@imdi.no 

Vi ber kommunane om å registrere vedtakstalet i IMDi sitt system for busetting.

Les mer om kommunens vedtak her.

Fant du det du lette etter?