IMDi si oppmoding om busetting

IMDi ber norske kommunar om å ta imot 5 025 flyktningar i 2021. 110 av desse er einslege mindreårige flyktningar. Flyktningane er fordelt til kommunane etter eit sett med kriterium fastsett av Kunnskapsdepartementet.

Sist oppdatert: 3. desember 2020

IMDi har sendt ei oppmoding til 211 kommunar om å busette flyktningar i 2021. Det er usikkerheit knytt til til busettingsbehovet i 2021, mellom anna omkring innkomst av overføringsflyktningar grunna koronapandemien. Samstundes vil kvoten for overføringsflyktningar i 2021 først vorte vedtatt forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet, og dermed etter at oppmodinga er sendt til kommunane. For å imøtekomme behovet for budsjettbehandling og videre planlegging i kommunane, meiner IMDi likevel det er riktig å sende oppmoding til kommunane allereie no.  

Om busettinga i 2020 

IMDi har opphaveleg bedt norske kommunar om å ta imot 5 120 flyktningar i 2020. 140 av desse er einslege mindreårige flyktningar. Koronasituasjonen har bidratt til å redusere det samla busettingsbehovet i 2020. Dette skuldast mellom anna at færre overføringsflyktningar kan reise til Noreg. 

Dei oppdaterte prognosane syner at det er behov for å busette 3 600 flyktningar i 2020. På bakgrunn av det reduserte behovet, sendte IMDi eitt informasjonsbrev til busettingskommunane om situasjonen før sommaren. I brevet vart det varsla at kommunane ville motta ein justert oppmoding for 2020 over sommaren. Denne vart sendt 03.09.2020. Dei same kommunane er framleis bedt om å busette flyktningar i 2020, men eit lågare tal. Kommunane er ikkje bedne om å gi eitt svar på den justerte oppmodinga. (Oppdatert informasjon om handteringa av busettingsarbeidet.) 

Til samanlikning vart kommunane bedne om å busette 5 350 flyktningar i 2019. Om lag 270 av desse var einslege mindreårige. 

Alle oppmodingstal på kommunenivå finn du her.  

Korleis vert oppmodingstalet fastsett? 

Kor mange flyktningar IMDi ber den enkelte kommune ta imot kvart år er basert på eit framtidig behov for busetting. Det er Nasjonalt utval for busetting som fastsett dette behovet på bakgrunn av: 

 • prognosar over talet på asylsøkjarar til Noreg 
 • prognosar over talet på innvilga asylsøknadar 
 • prognosar over talet på overføringsflyktningar 

Kva tyder oppmodingstalet? 

I oppmodinga ber IMDi den einskilde kommune busette ei bestemt mengd flyktningar. 

 • Oppmodinga skil ikkje mellom flyktningar som vert busette frå mottak i Noreg og overføringsflyktningar som kjem direkte til kommunen frå utlandet sidan desse gruppene skal møte same tilbod i kommunen. 
 • Talet på einslege mindreårige flyktningar er spesifisert fordi busetting av denne gruppa forutset eit tilpassa apparat i kommunane. 
 • Familiemedlemmer til flyktningar som får familieinnvandringsløyve vert som regel ikkje busett ved offentleg hjelp og inngår dermed ikkje i oppmodinga. 

Fordeling av flyktningar til kommunane 

Kunnskapsdepartementet har fastsett eit sett kriterium for fordeling av flyktningar til kommunane i 2021. IMDi har, i samråd med KS og med innspel frå fylkeskommunane, vurdert oppmodinga til kommunane ut i frå desse kriteria. 

 • Flyktningar skal busettast i alle landsdelar – styrt og spreidd busetting. 
 • Resultat frå introduksjonsprogrammet over tid, samt moglegheitene for å få arbeid eller ta utdanning i regionen, skal tilleggast størst vekt. 
 • Kommunen sin kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal vektleggast ved oppmodingar. Dette vert mellom anna vurdert med utgangspunkt i kommunane sitt innbyggjartal. 
 • Som hovudregel skal ingen kommune oppmodast om færre enn 10 personar, med mindre det ligg føre særskilte forhold. 
 • Kommunar med mottak, inkludert samarbeidskommunar, skal vurderast for oppmoding om busetting. 
 • Det skal takast omsyn til beredskap for opp- og nedbygging av busettingskapasiteten, stabilitet i tenestetilbodet og evne til rask omstilling. Det skal også takast omsyn til om kommunen kan busette flyktningar med store funksjonsnedsetjingar. 
 • Det skal, som hovudregel, ikkje busettast flyktningar i områder med særskilt høg del innvandrarbefolkning. Eit område nyttast her om ein kommune eller bydel. 
 • Det skal i størst mogleg grad sikrast kontinuitet i busettingsarbeidet. 

Kva skal kommunen gjere? 

På bakgrunn av IMDi si oppmoding fattar kommunen vedtak om å busette ei bestemt mengd flyktningar og eventuelt einslege mindreårige flyktningar. Vedtaket må sendast til IMDi via post@imdi.no 

Vi ber kommunane om å registrere vedtakstalet i IMDi sitt system for busetting.

Les mer om kommunens vedtak her.

Fant du det du lette etter?