Til sammenligning ble kommunene bedt om å bosette 5 350 flyktninger i 2018, hvorav rundt 270 enslige mindreårige. Til sammen er 235 kommuner bedt om å bosette flyktninger i 2019.

Alle anmodningstall på kommunenivå finner du her

Hvordan bestemmes anmodningstallet?

Hvor mange flyktninger IMDi ber den enkelte kommune å ta imot hvert år er basert på et framtidig bosettingsbehov. Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som fastsetter dette behovet på bakgrunn av:

  1. Prognose for antall flyktninger i asylmottak som venter på å bli bosatt  
  2. Prognose for antall asylsøkere som vil få opphold som flyktninger i Norge
  3. Stortingets avgjørelse om hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot

Fordeling av flyktninger til kommunene

Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett nye kriterier for fordeling av flyktninger til kommunene. På bakgrunn av disse kriteriene har IMDi, i samarbeid med KS, vurdert fordelingen av flyktningene til den enkelte kommune.

Hva betyr anmodningstallet?

I anmodningen ber IMDi den enkelte kommune å ta imot et spesifikt antall flyktninger.

  • Anmodningen skiller ikke mellom flyktninger som bosettes fra mottak i Norge og overføringsflyktninger som kommer direkte til kommunen fra utlandet da disse gruppene skal møte samme tilbud i kommunen.
  • Antallet enslige mindreårige flyktninger er imidlertid spesifisert fordi bosetting av denne gruppen forutsetter et tilpasset apparat i kommunene.
  • Familiemedlemmer til flyktninger som får familieinnvandringstillatelse blir som regel ikke bosatt ved offentlig hjelp og inngår dermed ikke i anmodningen.

Hva skal kommunen gjøre?

På bakgrunn av IMDis anmodning fatter kommunen vedtak om å bosette et bestemt antall flyktninger og eventuelt enslige mindreårige flyktninger. 

Nytt fra i år er at kommunen må registrere vedtaket i IMDis system for bosetting, i tillegg til å sende det per post.

Les mer om kommunens vedtak her.