Antall flyktninger det er behov for å bosette neste år inkluderer 150 enslige mindreårige.

Til sammenligning kommer kommunene til å bosette om lag 10 000 flyktninger i år, hvorav 700 enslige mindreårige.

Alle anmodningstall på kommunenivå finner du her

Hvordan bestemmes anmodningstallet?

Hvor mange flyktninger IMDi ber den enkelte kommune å ta imot er basert på et framtidig bosettingsbehov. Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som fastsetter dette behovet, på bakgrunn av disse tre elementene:

  1. Prognose for antall flyktninger med innvilget opphold som vil bo i asylmottak ved inngangen til neste år
  2. Prognose for antall flyktninger som vil komme til Norge og få opphold neste år
  3. Stortingets avgjørelse om hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot kommende år

Utvalget bestemmer også hvordan bosettingsbehovet skal fordeles regionalt. Videre fastslår de hvilke kriterier IMDi og KS skal bruke når de vurderer hvor mange flyktninger den enkelte kommune blir bedt om å ta imot.

Dette er kriterier for anmodning om bosetting for 2018: 

  • innbyggertall
  • sysselsettingsnivå
  • resultater i introduksjonsprogram over tid

Det er i hovedsak kommuner med minst 5000 innbyggere som er anmodet.

Hva betyr anmodningstallet?

I anmodningen ber IMDi den enkelte kommune å ta imot et spesifikt antall flyktninger det kommende året.

  • Anmodningen skiller ikke mellom flyktninger som bosettes fra mottak i Norge og overføringsflyktninger som kommer direkte til kommunen fra utlandet da disse gruppene skal møte samme tilbud i kommunen.
  • Antallet enslige mindreårige flyktninger er imidlertid spesifisert fordi bosetting av denne gruppen forutsetter et tilpasset apparat i kommunene.
  • Familiemedlemmer til flyktninger som får familieinnvandringstillatelse blir som regel ikke bosatt ved offentlig hjelp og inngår dermed ikke i anmodningen.

Hva skal kommunen gjøre?

På bakgrunn av IMDis anmodning fatter kommunen vedtak om å bosette et bestemt antall flyktninger og eventuelt enslige mindreårige flyktninger. 

Frist for å svare på anmodningen for 2018 er 6. januar.

Nytt fra i år er at kommunen må registrere vedtaket i IMDis system for bosetting, i tillegg til å sende det per post.

Les mer om kommunens vedtak her.