Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger er spesielt sårbare og skal prioriteres i bosettingsarbeidet. De trenger trygge og gode oppvekstvilkår, og bosetting av disse krever et spesialtilpasset apparat i kommunene.

Sist oppdatert: 3. desember 2020

Håndbok for kommunene

Slik får enslige mindreårige sin hjemkommune

Ankomst til Norge

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten følge av foreldre eller andre voksne med foreldreansvar, og som får beskyttelse (asyl) her.

Barn og ungdom som er mellom 15 og 18 år når de ankommer Norge og søker beskyttelse, får tilbud om å bo på asylmottak for enslige mindreårige i regi av Utlendingsdirektoratet (UDI). Barn under 15 år får tilbud om plass på et omsorgssenter for mindreårige i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Mottakene kartlegger behov

Det er omsorgssentrene til Bufetat som kartlegger de under 15 år. Dette gir en kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP), og kartleggingen skal resultere i en mål- og arbeidsplan (MAP), som oppdateres ved behov.

For barn og ungdom over 15 år er det asylmottakene til UDI som kartlegger, og utarbeider en individuell kartlegging og tiltaksplan.

Når barnet har fått innvilget opphold og skal bosettes i en kommune, er informasjonen fra kartleggingen et viktig grunnlag for at kommunen skal kunne legge til rette for bosetting av barna.

IMDi tildeler kommune

Enslige mindreårige som får opphold skal bosettes i en kommune. Kommunene som har vedtatt å bosette denne gruppen, får forespørsel fra IMDi om å ta imot enkeltpersoner via IMDInett.

For at IMDi skal kunne bosette flyktninger i kommunen, må kommuneansatte med riktig tilgangsrolle i IMDInett sjekke regelmessig om det foreligger en fordeling. Det er kommuneansatt med riktig tilgangsrolle i systemet for bosetting som må godkjenne fordelingslistene. Når fordelingslisten er godkjent, fatter IMDi vedtak om bosetting og personen søkes ut. Vedtaket sendes til både til flyktningen, barnets representant (verge) og kommunen.
Kommunen får også tilsendt individuell kartleggingsplan fra mottaket, og organiserer bo- og omsorgstilbud som barnet trenger.

Bufetat bosetter enslige mindreårige flyktninger under 15 år, mens IMDi har ansvaret for å bosette barn og ungdom over 15.

Tilskudd til kommunen

Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger mottar et særskilt tilskudd fra IMDi. 

Kommunens arbeid med enslige mindreårige

Organisering av arbeidet i kommunen

Det er opp til den enkelte kommune hvordan arbeidet med enslige mindreårige organiseres og hvilken etat som skal ha ansvaret for å løse oppgaven. Noen legger ansvaret til barneverntjenesten, mens andre har gode erfaringer med å legge det under flyktningtjenesten, og gjerne i en egen enhet for enslige mindreårige. Andre kommuner legger arbeidet under NAV, direkte under rådmannen, eller under andre enheter.

Uansett hvor i kommunen ansvaret er plassert, må flere etater samarbeide. Etatene som har ansvar for bolig, skole, helse, kultur og frivillig sektor må bidra til å lage gode oppvekst- og integreringsvilkår for barna.

Les mer om dette i håndboken for kommunene.

Bo- og omsorgsløsninger

De aller fleste enslige mindreårige flyktninger har behov for voksenpersoner rundt seg som kan gi dem trygghet, omsorg og veiledning. Dette innebærer at kommunen bør vurdere ulike omsorgsløsninger og ha et differensiert bo- og omsorgstilbud slik at barnet får gode oppvekstbetingelser.

Det finnes flere mulige løsninger når kommunen skal bosette enslige mindreårige:

  • For barn under 15 er fosterhjem en vanlig løsning. Slekt eller annen familie som allerede bor i landet er også en mulighet.
  • For de over 15 år er bofellesskap vanlig. Disse bofellesskapene er ofte bemannet, enten fulltid eller etter behov.
  • Barn og ungdom over 15 år med evne og ønske om å klare seg selv, kan bosettes i egen hybel eller ubemannet bokollektiv med andre. Disse får oppfølging etter behov.
  • Barn med særlige behov vil kanskje trenge plass på en institusjon for å få den oppfølgingen de trenger.

Les mer om dette i håndboken for kommunene.

Helse og forebygging

Barn som flykter alene har ofte vært utsatt for traumatiske opplevelser og mange vil ha behov for oppfølging over flere år. Les mer om arbeid med helse og forebygging

Verger for enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige får oppnevnt en representant når de søker beskyttelse i Norge. Når barnet får innvilget midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge, faller representantordningen bort. Barnet skal da få oppnevnt verge etter reglene i vergemålsloven. Det er Fylkesmannes vergemålsavdelings som har tilsyn og opplæring av verger/representanter.

Representant eller verge er en voksen person som skal ivareta den mindreåriges rettigheter i Norge, både personlig og økonomisk og skal fungere som en juridisk erstatter for foreldrene. Representant/verge har ikke det daglige omsorgs- eller forsørgelsesansvaret for barnet.

Mange enslige mindreårige fyller 18 år kort tid etter bosetting. Erfaring tilsier at kommunen som bosetter dem må være forberedt på å den enkelte fortsatt vil trenge bistand til å orientere seg i lovverket og i rettigheter og plikter i samfunnet for øvrig, selv om de har ansvaret selv.

Les mer om verger på vergemal.no.

Nyttige ressurser