Om arbeid, opplæring og introduksjonsprogram

Sist oppdatert: 19. mai 2022

Her finner du aktuell informasjon om arbeid, norskopplæring, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram knyttet til at ukrainske flyktninger ankommer Norge.

Regjeringen ser på nødvendige tilpasninger i regelverket for at det skal være mulig for kommunene å ta imot mange flyktninger på kort tid, og samtidig yte gode nok tilbud. 

Regjeringen har lagt frem forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse.

Lenke til regjerings forslag til midlertidig lov: Regjeringen vil sikre raskere inkludering av ukrainske flyktninger (regjeringen.no)

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina, (Prop. 107 L), er forventet behandlet av Stortinget i løpet av juni 2022.

De foreslåtte endringene innebærer at regelverket for personer som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34 avviker fra integreringslovens bestemmelser på en rekke områder. Regjeringens mest sentrale forslag til endringer er oppført i informasjonen under. For øvrig viser vi til forslagene regjeringen har fremmet i Prop. 107 L (2021–2022), Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina, foreløpig utgave.

Arbeid og arbeidsrettet kvalifisering

Har ukrainske flyktninger som får tilbud om lønnet arbeid plikt til å delta i introduksjonsprogram?

Personer som får vedtak om kollektiv beskyttelse, har full anledning til å ta ordinært lønnet arbeid i Norge. Dette forutsetter at personen har registrert seg hos politiet, og at UDI har fattet vedtak om kollektiv beskyttelse.

Hva er et fleksibelt hurtigspor?

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å utarbeide veiledning til arbeidsgivere, kommunene, og NAV om bruken av et fleksibelt hurtigspor.

Fleksibelt hurtigspor vil bli tilpasset ukrainere med innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse som deltar i introduksjonsprogram. IMDi, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse utarbeidet allerede i 2020 veiledning for bruk av hurtigspor i introduksjonsprogrammet etter integreringsloven.

Fleksibelt hurtigspor er en samarbeidsmodell for arbeidsrettede løp for deltakere i introduksjonsprogrammet som har med seg kompetanse som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet. Målet er ordinært arbeid.

Det fleksible hurtigsporet skal:

 • framskynde deltakernes overgang til ordinært arbeid gjennom å legge særlig vekt på anvendbar medbrakt kompetanse og ressurser hos flyktningene
 • bruke arbeidslivet som arena for språkopplæring og/eller andre kvalifiserende tiltak
 • være et samarbeid på tvers mellom flyktningetjenesten, NAV og aktuelle arbeidsgivere
 • ved behov gjøre bruk av arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV
 • inneholde opplæring i krav og forventninger i arbeidslivet, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen
 • omfatte et språktilbud

IMDi vil publisere veiledning for fleksibelt hurtigspor på sine nettsider når denne er klar.

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Har ukrainske flyktninger rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

Regjeringen har foreslått at personer som får oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, midlertidig kollektiv beskyttelse, skal ha rett, men ikke plikt til opplæring i norsk.

Kommunen har plikt til å sørge for et tilbud til de som ønsker det.

Opplæringen i norsk skal følge læreplanen i norsk etter integreringsloven. Læreplanen er ikke til hinder for digital undervisning.

Personene vil ha rett til å avlegge én gratis prøve, slik at de som har behov for å dokumentere norskkunnskapene sine vil ha mulighet til det. Kommunen skal sørge for at deltakerne får avlegge en gratis avsluttende prøve i norsk.

For deltagere i introduksjonsprogram som ikke ønsker å ha opplæring i norsk som del av programmet, men istedenfor ønske å lære engelsk, vil kommunen også ha plikt til å sørge for opplæring på engelsk.

Regjeringen har forslått at personer som får midlertidig kollektiv beskyttelse, ikke vil har rett og plikt til opplæring i samfunnskunnskap. Kommunen kan likevel tilby opplæring i samfunnskunnskap som del av introduksjonsprogrammet.

Har ukrainske flyktninger rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram?

 • Regjeringen har foreslått at personer som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34 har rett, men ikke plikt til å delta i introduksjonsprogram

 • Kommunen har plikt til å sørge for opplæring så snart som mulig og senest innen tre måneder etter bosetting

 • Regjeringen har foreslått at plikten til å gjennomføre kompetansekartlegging før bosetting ikke skal gjelde for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34. Personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, har rett til kompetansekartlegging etter bosetting. Gjennomføring av kompetansekartlegging er kun en rett, og ikke en plikt.

 • Kommunene kan vurdere om det er relevante stillinger eller behov i arbeidsmarkedet i regionen. NAV-kontorene har kjennskap til arbeidsmarkedet og til tilgjengelige arbeidsplasser i arbeidsmarkedsregionen.

 • Fylkeskommunene skal sørge for karriereveiledning. Regjeringen har foreslått at personer som får oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, har rett, men ikke plikt, til å gjennomføre karriereveiledning. Karriereveiledning kan gjennomføres før bosetting, rett etter bosetting, eller etter hvert som behovet oppstår. Karriereveiledningen skal kunne foregå i gruppe. Regjeringen har forslått at det ikke er et krav at karriereveiledningen må føre til en anbefaling om arbeid eller utdanning for den enkelte.

Hva skal introduksjonsprogram for flyktninger fra Ukraina inneholde?

Regjeringen har foreslått at introduksjonsprogram for flyktninger med kollektiv beskyttelse minst skal inneholde:

 • Arbeids- eller utdanningsrettede elementer og et språktilbud
 • Deltakere som har barn under 18 år, skal delta på kurs i foreldreveiledning

Kan inngå i programmet, men er ikke et krav:

 • Hurtigspor, med mål om lønnet arbeid
 • Karriereveiledning kan inngå i programmet
 • Kurs i livsmestring kan inngå i programmet
 • Opplæringen i samfunnskunnskap kan inngå i programmet
 • Lønnet arbeid

Hvor lenge gjelder de midlertidige lovendringene?

Det er foreslått at de midlertidige lovendringene skal opphøre 1. juli 2023. Departementets forslag om introduksjonsprogram og opplæring i norsk for målgruppen vil likevel kunne innebære en lengre tidshorisont enn dette. Departementet vurderer at det ikke er hensiktsmessig å gi lovregler om introduksjonsprogram og opplæring i norsk som forutsetter at ordningene skal være gjennomført for alle deltagere innen juli 2023.

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Hvordan få vurdert/godkjent utenlandsk utdanning?

Informasjon om hvordan få vurdert/godkjent utenlandsk utdanning som er tatt ved universiteter og høyskoler, og utdanning som er tatt ved en yrkesfaglig skole eller som videregående opplæring: Se søknader - utdanning fra utlandet (NOKUT).

Hvordan vurderes utdanning fra Ukraina opp mot generell studiekompetanse?

For å få generell studiekompetanse må personer med utdanning fra Ukraina dokumentere fullført og bestått videregående skole og minst 1 års høyere utdanning fra et godkjent lærested. For opptak til studier i Norge er det krav om å dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i engelsk og norsk med en godkjent test eller prøve. 

Hvordan få vurdert/godkjent utenlandsk utdanning

NOKUT tilbyr automatisk godkjenning av enkelte utdanninger fra Ukraina, se Automatisk godkjenning utvalgte grader (Nokut)

Grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne

Har flyktninger rett på grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne?

Voksne kan ha rett på grunnskoleopplæring eller videregående opplæring særskilt organisert for voksne.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til videregående opplæring for voksne.

Formell kompetanse kan inngå i introduksjonsprogrammet.

Kilde: Informasjon om regelverk for flyktninger og asylsøkere er hentet fra Utdanningsdirektoratet

Om formell kompetanse i introduksjonsprogrammet:

Aktuelle ressurser

Her er informasjon og veiledning som er relevant for planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet. 

Regjeringen ser på nødvendige tilpasninger i regelverket for at det skal være mulig for kommunene å ta imot mange flyktninger på kort tid, og samtidig yte gode nok tilbud. Det er foreslått endringer i integreringsloven som vil omfatte ukrainske flyktninger. IMDi vil oppdatere Fagressurs for introduksjonsprogrammet når midlertidig lov er behandlet og ev. endringer i integreringsloven er besluttet.

Midlertidig lov er forventet behandlet av Stortinget i løpet av juni 2022.

Fant du det du lette etter?