Om arbeid, opplæring og introduksjonsprogram

Sist oppdatert: 10. april 2024

Her finner du aktuell informasjon om arbeid, norskopplæring, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram knyttet til at ukrainske flyktninger ankommer Norge.

Midlertidige endringer for å håndtere en situasjon der et høyt antall fordrevne fra Ukraina kommer til Norge for å søke beskyttelse er oppført i nytt kapittel 6A i integreringsloven: Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34.

De vedtatte endringene innebærer at regelverket for personer som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34 avviker fra integreringslovens bestemmelser på en rekke områder. De mest sentrale endringene er oppført i informasjonen under. 

For fullstendig lovtekst, se Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) - Kapittel 6A Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven (Lovdata)

Se også Juridisk veileder til integreringslovens midlertidige kapittel 6A.

Arbeid og arbeidsrettet kvalifisering

Har ukrainske flyktninger som får tilbud om lønnet arbeid plikt til å delta i introduksjonsprogram?

Personer som får vedtak om kollektiv beskyttelse, har full anledning til å ta ordinært lønnet arbeid i Norge. Dette forutsetter at personen har registrert seg hos politiet, og at UDI har fattet vedtak om kollektiv beskyttelse.

Muligheten til å ta ordinært lønnet arbeid gjelder uavhengig av om personen venter på bosetting eller er bosatt i en kommune etter avtale med IMDi. Kommunen bør bistå de personer som har mulighet til å komme i arbeid med dette.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) har i samarbeid med IMDi laget veiledning om hvordan flyktninger fra Ukraina kan gå direkte i arbeid.

Hva er et arbeidsrettet introduksjonsprogram?

For deltakere med kollektiv beskyttelse er det en forventning om rask overgang til arbeid. Med arbeid som sluttmål skal innholdet i introduksjonsprogrammet være arbeidsrettet. Et arbeidsrettet introduksjonsprogram betyr at programmet skal bestå av innhold som bidrar til at deltakeren tidlig får nødvendig kompetanse for å kunne delta i det norske arbeidslivet.

Veiledning om hva et arbeidsrettet introduksjonsprogram finner du på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) har i samarbeid med IMDi også laget en veiledning om hvordan flyktninger fra Ukraina kan gå direkte i arbeid.

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Har ukrainske flyktninger rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

 • Personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, og er bosatt i en kommune etter avtale med IMDi, har rett til opplæring i norsk og rett til introduksjonsprogram. 
 • Personer som får oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, og er bosatt i en kommune etter avtale med IMDi, har rett, men ikke plikt til opplæring i norsk.
 • Kommunen har plikt til å sørge for et tilbud til personer med ovenstående rettigheter som ønsker opplæring/introduksjonsprogram, og seneste innen tre måneder etter bosetting. 
 • Dersom en person har bosatt seg selv, uten noen avtale mellom IMDi og kommunen, så kan kommunen likevel velge å tilby personen opplæring/introduksjonsprogram.
 • Opplæringen i norsk skal følge læreplanen i norsk etter integreringsloven. Læreplanen er ikke til hinder for digital undervisning.
 • Personene har rett til å avlegge én gratis norskprøve, slik at de som har behov for å dokumentere norskferdighetene sine vil ha mulighet til det. Kommunen skal sørge for at deltakerne får avlegge en gratis avsluttende prøve i norsk.
 • Deltakere i introduksjonsprogram skal ha et språktilbud som del av introduksjonsprogrammet. Innholdet og omfanget av språktilbudet vil avhenge av deltakerens behov, sluttmål og hva som er hensiktsmessig for at deltakeren skal oppnå sluttmålet.
 • Personer som får midlertidig kollektiv beskyttelse, har ikke rett og plikt til opplæring i samfunnskunnskap. Kommunen kan likevel tilby opplæring i samfunnskunnskap som del av introduksjonsprogrammet.

Har ukrainske flyktninger rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram?

 • Personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, og er bosatt i en kommune etter avtale med IMDi, har rett til opplæring i norsk og rett til introduksjonsprogram.
 • Personer som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, og er bosatt i en kommune etter avtale med IMDi, har rett, men ikke plikt til å delta i introduksjonsprogram

 • Kommunen har plikt til å sørge for opplæring så snart som mulig og senest innen tre måneder etter bosetting.

 • Plikten til å gjennomføre kompetansekartlegging før bosetting gjelder ikke for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34. Personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, har rett til kompetansekartlegging etter bosetting. Gjennomføring av kompetansekartlegging er kun en rett, og ikke en plikt.

 • Kommunene kan vurdere om det er relevante stillinger eller behov i arbeidsmarkedet i regionen. NAV-kontorene har kjennskap til arbeidsmarkedet og til tilgjengelige arbeidsplasser i arbeidsmarkedsregionen.

 • Fylkeskommunene skal sørge for karriereveiledning. Personer som får oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, har rett, men ikke plikt, til å gjennomføre karriereveiledning. Karriereveiledning kan gjennomføres før bosetting, rett etter bosetting, eller etter hvert som behovet oppstår. Karriereveiledningen skal kunne foregå i gruppe. Det er ikke et krav at karriereveiledningen må føre til en anbefaling om arbeid eller utdanning for den enkelte.

Informasjon om fravær i introduksjonsprogram

Hva skal introduksjonsprogram for flyktninger fra Ukraina inneholde?

Introduksjonsprogram for flyktninger med kollektiv beskyttelse skal minst inneholde:

 • Arbeids- eller utdanningsrettede elementer og et språktilbud
 • Deltakere som har barn under 18 år, skal delta på kurs i foreldreveiledning

De midlertidige endringene i integreringsforskriften har krav om at introduksjonsprogrammet for deltakere med sluttmål om arbeid skal bestå av minst 15 timer i uken med arbeidsrettet innhold. Dette gjelder fra den fjerde måneden i programmet.

Minstekravet kan oppfylles ved: 

 • praksis på en arbeidsplass
 • arbeid på deltid
 • korte yrkes- eller bransjekurs
 • arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV

Les mer om arbeidsrettet introduksjonsprogram på Fagressurs for introduksjonsprogrammet. 

Dette kan også inngå i programmet, men er ikke et krav:

 • Lønnet arbeid
 • Karriereveiledning
 • Kurs i livsmestring 
 • Opplæringen i samfunnskunnskap

Hvor lenge gjelder de midlertidige lovendringene?

De midlertidige lovendringene opphører 1. juli 2024. Departementets forslag om introduksjonsprogram og opplæring i norsk for målgruppen vil likevel kunne innebære en lengre tidshorisont enn dette. Lovregler om introduksjonsprogram og opplæring i norsk forutsetter ikke at ordningene skal være gjennomført for alle deltagere innen juli 2024.

Høyere utdanning

Studieplasser opprettet for ukrainske flyktninger i 2023

Her er samleside med lenker til utdanningsinstitusjoner med studietilbud til flyktninger.

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Hvordan få vurdert/godkjent utenlandsk utdanning?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) tilbyr en rekke tjenester innen godkjenning og veiledning om utenlandsk utdanning.
Se utdanning fra utlandet på hkdir.no

IMDi og HKdir har utviklet en digital kompetansepakke om godkjenning av utenlandsk utdanning. Kompetansepakken finner du på Fagressurs for introduksjonsprogrammet. 

Grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne

Hvordan vurderes utdanning fra Ukraina opp mot generell studiekompetanse?

For å få generell studiekompetanse må personer med utdanning fra Ukraina dokumentere fullført og bestått videregående skole og minst 1 års høyere utdanning fra et godkjent lærested. For opptak til studier i Norge er det krav om å dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i engelsk og norsk med en godkjent test eller prøve. 

Grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne

Har flyktninger rett på grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne?

Voksne kan ha rett på grunnskoleopplæring eller videregående opplæring særskilt organisert for voksne.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til videregående opplæring for voksne.

Formell kompetanse kan inngå i introduksjonsprogrammet.

Kilde: Informasjon om regelverk for flyktninger og asylsøkere er hentet fra Utdanningsdirektoratet

Om formell kompetanse i introduksjonsprogrammet:

Registrering i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

Kommunen har plikt til å registrere vedtak og deltakelse i NIR for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse som omfattes av midlertidig kapittel 6A i integreringsloven. For mer informasjon se Endringer i NIR som følge av fordrevne fra Ukraina.

Aktuelle ressurser

Her er informasjon og veiledning som er relevant for planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet. 

Fant du det du lette etter?