Bosetting og kommuneøkonomi

Kommunene får ulike tilskudd når de bosetter flyktninger. De største utgiftene kommer de første årene etter bosettingen. Jo raskere flyktningene blir selvhjulpne, jo større andel av tilskuddene går rett til kommunen.

Sist oppdatert: 20. juni 2023

Tilskudd til kommunene ved bosetting av flyktninger

Kommunene får ulike tilskudd av IMDi som skal bidra til å dekke utgiftene ved bosetting og integrering. De aller fleste tilskuddene utbetales per person og er ikke øremerket.

 • Integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd: Tilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Det er forskjellige satser som gjelder avhengig av hvilket år personen ble bosatt for første gang, og hva slags oppholdstillatelse de har. Kommunen må søke om tilskuddet så raskt som mulig etter at personen ble bosatt.
 • Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger: Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger mottar et særskilt tilskudd i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Tilskuddet utbetales til og med året personen fyller 20 år. Det er forskjellige satser som gjelder avhengig av barnets alder og bosettingstidspunkt. Kommunen må søke om tilskuddet så raskt som mulig etter at den enslige mindreårige flyktningen ble bosatt.
 • Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker: Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.  
 • Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap: Mange voksne innvandrere, blant dem flyktninger, har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven/introduksjonsloven. Kommunene mottar dette tilskuddet for å kunne tilby den lovpålagte opplæringen. IMDi utbetaler tilskuddet automatisk til kommunene på bakgrunn av data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). 

Prosjektmidler til kommunene

I tillegg til faste overføringer, kan kommunene også søke midler til prosjekter som skal bedre deres integreringsarbeid. Midlene lyses vanligvis ut i desember/januar, med søknadsfrist i januar/februar.

Se oversikt over alle tilskuddsordninger fra IMDi.

Kommunenes utgifter ved bosetting av flyktninger

Når en flyktning flytter til en kommune, kan dette bidra til økte utgifter på flere områder som kommunen må planlegge for. Det kan for eksempel være:

 • bolig og administrasjon forbundet med å finne bolig
 • innvandrer- og flyktningkontortjenester
 • sysselsettingstiltak
 • sosialkontortjenester og sosialhjelp
 • barnevernstjenester
 • tolketjenester
 • barnehagetjenester
 • helsetjenester
 • kultur- og ungdomstiltak

Årlig kartlegging av kommunenes utgifter

Hvert år ser et beregningsutvalg på kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og deres familiegjenforente.

Kartleggingen dekker perioden kommunene mottar integreringstilskudd – det vil si fra og med det året en person bosettes og de fire påfølgende årene. Les mer om dette i rapporten «Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2018».

Tall og statistikk: utbetalt tilskudd

Henter figur...
Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Helse fra første bosettingsdag

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Derfor har Kristiansand kommune profesjonalisert og spesialisert arbeidet med å søke tilskudd.

Fant du det du lette etter?