Tilskudd til kommunene ved bosetting av flyktninger

Kommunene får ulike tilskudd av IMDi som skal bidra til å dekke utgiftene ved bosetting og integrering. De aller fleste tilskuddene utbetales per person og er ikke øremerket.

Integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd

Tilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Det er forskjellige satser som gjelder avhengig av hvilket år personen ble bosatt for første gang, og hva slags oppholdstillatelse de har.

Kommunen må søke om tilskuddet så raskt som mulig etter at personen ble bosatt.

TABELL: SATSER FOR INTEGRERINGSTILSKUDD I 2017 
TilskuddBosettingsår Sats 
Integreringstilskudd        År 1 (2017) 235 000 kroner (enslige voksne)
År 1 (2017) 185 000 kroner (voksne)*
År 1 (2017) 185 000 kroner (enslige mindreårige)**
År 1 (2017) 185 000 kroner (barn)*
År 2 (2016) 230 000 kroner
År 3 (2015) 167 000 kroner 
År 4 (2014) 84 000 kroner
År 5 (2013) 70 500 kroner
Barnehagetilskudd År 1 (2017) 25 100 kroner (engangstilskudd)
Eldretilskudd År 1 (2017) 164 200 kroner (engangstilskudd)
* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år.
** Enslige mindreårige flyktninger utløser integreringstilskudd År-1 med sats for enslige mindreårige flyktninger. Dette gjelder også enslige mindreårige flyktninger som har fylt 18 år ved bosetting.

Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger

Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger mottar et særskilt tilskudd i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Tilskuddet utbetales til og med året personen fyller 20 år. Det er forskjellige satser som gjelder avhengig av barnets alder og bosettingstidspunkt.

Kommunen må søke om tilskuddet så raskt som mulig etter at den enslige mindreårige flyktningen ble bosatt.

Tidligere kunne kommunen også søke Bufdir om refusjon for barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger. Nå er refusjonsordningen slått sammen med IMDis særskilte tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. 

Tilskuddet beregnes fra den måneden personen blir bosatt. 

TABELL: SÆRSKILT TILSKUDD FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE DIFFERENSIERES ETTER FØLGENDE BOSETTINGSMÅNED I 2017
MånedHøy satsLav sats
Januar 1 198 000 kroner 750 000 kroner 
Februar 1 098 167 kroner 687 500 kroner
Mars 998 333 kroner 625 000 kroner
April 898 500 kroner 562 500 kroner
Mai  798 667 kroner 500 000 kroner
Juni  698 833 kroner 437 500 kroner
Juli  599 000 kroner 375 000 kroner
August  499 167 kroner 312 500 kroner
September  399 333 kroner 250 000 kroner
Oktober  299 500 kroner  187 500 kroner
November 199 667 kroner 125 000 kroner
Desember 99 833 kroner 62 500 kroner

Kommunene vil i tillegg motta et ekstratilskudd på 100 000 kroner per enslige mindreårige flyktning som blir bosatt i 2017.

Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker

Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.  

Ordningen består av to typer tilskudd:

 • Tilskudd 1 er et engangstilskudd og kan tildeles i enten første eller andre bosettingsår. Tilskudd 1 har en innslagssum på 100.000 kroner.
 • Tilskudd 2 kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden, det vil si i maksimalt 5 år, og har en innslagssum på 200.000 kroner.

Kommunen kan for første eller andre bosettingsår søke om enten Tilskudd 1 eller Tilskudd 2.

Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger

Kommuner som innen 30. september 2017 bosetter flere flyktninger enn det antallet IMDi anmodet om for 2015, vil motta ekstratilskudd på 50 000 kroner per person. Kommunene trenger ikke å søke om tilskuddet.

Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger fra institusjon eller tilrettelagt avdeling

Ekstratilskuddet er på 500 000 kroner per person og skal bidra til raskere bosetting av flyktninger som har særlig omfattende behov for oppfølging. Kommunene som bosetter flyktninger fra denne gruppen trenger ikke å søke om tilskuddet.

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Mange voksne innvandrere, blant dem flyktninger, har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Kommunene mottar dette tilskuddet for å kunne tilby den lovpålagte opplæringen. IMDi utbetaler tilskuddet automatisk til kommunene på bakgrunn av data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). 

Det er to type tilskudd kommunen får:

Persontilskudd: Dette tilskuddet utbetales per person som er registrert bosatt i kommunen, som regel over tre år. Tilskuddet har en høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika, og en lav sats for personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

TABELL: SATSER FOR PERSONTILSKUDD FOR 2017 
Tilskuddsår* Lav sats Høy sats
 År 1 (2017)  13 600 kroner 31 900 kroner
 År 2 (2016)  23 300 kroner  60 100 kroner
 År 3 (2015) 13 900 kroner 41 600 kroner
* I kolonnen ‘tilskuddsår’ indikerer årstallene det året som personene som utløser persontilskuddet kom inn i målgruppen.

Grunntilskudd: Tilskuddet baseres på antall personer som er registrert bosatt i kommunen 1.1.2017 og som er målgruppen for tilskuddet:

Satser for grunntilskudd i 2017
SatsBeløp
Høy sats: 4-150 personer i målgruppen  575 000
Lav sats: 1-3 personer i målgruppen 185 000

Prosjektmidler til kommunene

I tillegg til faste overføringer, kan kommunene også søke midler til prosjekter som skal bedre deres integreringsarbeid. Midlene lyses vanligvis ut i desember/januar, med søknadsfrist i januar/februar.

Jobbsjansen - forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram

Gjennom denne ordningen kan kommuner tilby et ekstra år med kvalifisering til personer som har deltatt i introduksjonsprogrammet i 3 år.

Kommunale utviklingsmidler

Denne ordningen skal øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, med vekt på norskopplæring.

Se oversikt over alle tilskuddsordninger fra IMDi.

Kommunenes utgifter ved bosetting av flyktninger

Når en flyktning flytter til en kommune, kan dette bidra til økte utgifter på flere områder som kommunen må planlegge for. Det kan for eksempel være:

 • bolig og administrasjon forbundet med å finne bolig
 • innvandrer- og flyktningkontortjenester
 • sysselsettingstiltak
 • sosialkontortjenester og sosialhjelp
 • barnevernstjenester
 • tolketjenester
 • barnehagetjenester
 • helsetjenester
 • kultur- og ungdomstiltak

Årlig kartlegging av kommunenes utgifter

Hvert år ser et beregningsutvalg på kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og deres familiegjenforente.

Kartleggingen dekker perioden kommunene mottar integreringstilskudd – det vil si fra og med det året en person bosettes og de fire påfølgende årene. Les mer om dette i rapporten "Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2016"

Tall og statistikk: utbetalt tilskudd

Henter figur...
Lær fra de andre kommunene:

Helse fra første bosettingsdag

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Derfor har Kristiansand kommune profesjonalisert og spesialisert arbeidet med å søke tilskudd.