Overraskende tolkefunn: Behov og ressurser som ikke finner hverandre

De siste årene har flere i det offentlige meldt om utfordringer med å få dekket sitt behov for kvalifiserte tolker. Det siste året har det særlig blitt beskrevet utfordringer med tilgang til tolker på russisk og ukrainsk.

Sist oppdatert: 21. desember 2023

To ferske rapporter som ble alnsert 20. juni, viser at bildet er mer komplekst enn tidligere antatt.

De siste årene har flere i det offentlige meldt om utfordringer med å få dekket sitt behov for kvalifiserte tolker. Det siste året har det særlig blitt beskrevet utfordringer med tilgang til tolker på russisk og ukrainsk. To ferske rapporter viser at bildet er mer komplekst enn tidligere antatt.

Det er i dag over 2100 kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister. Rapporten Tolkemonitor SPRÅK 2022 har beregnet at det er behov for å kvalifisere nesten 900 flere. Samtidig viser Tolkekapasitetsundersøkelsen 2022 svært stor ledig kapasitet hos de kvalifiserte tolkene. Rundt 25% tolkene har tolkeoppdrag tilsvarende en relativt full arbeidsuke. De resterende tolkene har mye ledig kapasitet og ønsker å tolke mer enn de gjør i dag.

Overkapasitet og underdekning på samme tid?

Paradoksalt nok gjelder dette også på de språkene hvor behovet er størst, og tolkekapasiteten skulle vært helt sprengt. De to språkene hvor det er flest tolkeoppdrag per tolk, er arabisk og tigrinja. Imidlertid oppgir 45% av arabisktolkene og 67% av tigrinjatolkene at de tolker 20 timer eller mindre per uke. Over 80% av tolkene på begge språk oppgir også at de ønsker å tolke mer enn de gjør i dag.

Organisatoriske utfordringer

IMDis analyser viser at organisatoriske forhold er det mest utslagsgivende for at offentlige organer ikke får tilgang til de kvalifiserte tolkene de har behov for. Utfordringene knyttes både til hvordan offentlige virksomheter planlegger og gjennomfører tildeling av tolkeoppdrag, samt at flere virksomheter med behov for tolker på kort varsel mangler vaktordninger og beredskapsavtaler med tolker.

Gode språkvalg i tolkekvalifiseringen

Tolkemonitor viser også at Norge lykkes godt med kvalifisering av tolker. 99,5 % av tolkeoppdragene er på språk hvor det finnes kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister. Tolkeutdanning og kvalifisering tilbys i dag ved flere utdanningsinstitusjoner: OsloMet, NTNU, Høgskulen på Vestlandet og Samisk høgskole – disse skal ha stor honnør for å ha lyktes godt med å kvalifisere tolker på alle språk hvor tolkebehovet er stort. Samtidig finner rapporten at det er behov for kvalifiserte tolker 36 nye språk, så et kraftig løft i tolkekvalifiseringen er nødvendig for å sikre at offentlige organer kan lykkes med tjenesteyting til minoritetsspråklige innbyggere på alle språk.

 

For mer informasjon, kontakt presse@imdi.no

Fant du det du lette etter?