Nøkkeltall for introduksjonsprogrammet 2022

Om lag 18 000 flyktninger deltok i introduksjonsprogram i løpet av 2022. Dette innebærer en økning på 7 000 flere deltakere enn året før. Økning i antall deltakere skyldes flyktningstrømmen fra Ukraina.

Sist oppdatert: 29. desember 2023

I 2022 startet til sammen 11 166 nye flyktninger med bakgrunn fra 63 land i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Kollektivt beskyttede fra Ukraina utgjorde den største gruppen med i overkant 8 000 deltakere, etterfulgt av flyktninger fra Syria (1 063), Afghanistan (465), Kongo (398) og Eritrea (290).

Om lag 2 800 flyktninger avsluttet introduksjonsprogram i 2022. Tall fra nasjonalt introduksjonsregister (NIR) viser at 52 prosent av disse gikk direkte over til arbeid eller utdanning etter avsluttet program.

Kollektivt beskyttede fra Ukraina

Av de 8 000 deltakerne fra Ukraina var fire av fem kvinner.
Vi ser at det er få deltakere fra Ukraina som hittil har avsluttet introduksjonsprogrammet, bare om lag 150 i løpet av 2022. Dermed er det foreløpig vanskelig å forutsi de fremtidige resultatene til målgruppen når det gjelder andel som har overgang til arbeid og/eller utdanning direkte etter avsluttet program.

Hva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede nyankomne innvandrere til deltakelse i det norske arbeidslivet. Overføringsflyktninger og asylsøkere mellom 18-55 år som får innvilget oppholdstillatelse har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Det samme gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet. Fordrevne fra Ukraina med kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt, til å delta i introduksjonsprogrammet.

Gjennom introduksjonsprogrammet lærer deltakerne norsk og får forståelse for det norske samfunnet. De får opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv som en del av programmet, og kan også delta i utdanning dersom deltakeren trenger det innenfor rammer fastsatt i integreringsloven. Programmet må inneholde arbeids- eller utdanningsrettet innhold. Fordrevne fra Ukraina med kollektiv beskyttelse har mindre obligatorisk innhold i programmet.

Programmet kan vare fra 3 måneder til 4 år avhengig av deltakerens medbrakte kompetanse. Deltakere med medbrakt kompetanse på videregående nivå eller høyere kan få fra minimum 3 til inntil 6 måneders programtid, men mulighet for forlengelse på inntil 6 måneder.

Kommunene har ansvar for forvaltning av introduksjonsprogrammet ovenfor flyktninger som er bosatt i kommunen. IMDi skal iverksette regjeringens integreringspolitikk og er et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet.

Utdanningsnivået blant kollektivt beskyttede fra Ukraina som har fått sin kompetanse kartlagt, viser at 76,9 prosent har høyere utdanning (IMDinett Kompass). Til sammenligning har 36 prosent av befolkningen i Norge, fra 16 år og eldre, utdanning på universitets- og høgskolenivå i Norge (SSB, 2022). Svært mange med midlertidig kollektiv beskyttelse vil på bakgrunn av medbrakt kompetanse ha rett til program på 3-6 måneder med mulighet for forlengelse i inntil 6 mnd.

Se resultater fra din kommune

Overgang til arbeid og utdanning

Formålet med introduksjonsprogrammet er at deltakerne skal kvalifiseres for å tre direkte inn i arbeid og/eller utdanning med mål om arbeidsdeltakelse. Måloppnåelse blir derfor målt ved å se på andel av de som går ut av programmet som blir registrert med overgang til et arbeidsforhold eller utdanningsløp.

Om lag halvparten av de som avsluttet introduksjonsprogram gikk direkte over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram i 2022.

24 prosent av de som avsluttet program gikk direkte over til arbeid. Det er en økning fra 2021, da andelen var 19 prosent (IMDi). Dette kan ha sammenheng med at situasjonen på arbeidsmarkedet ble bedret i løpet av 2022 (Nav, 2023).

28 prosent av de som avsluttet programmet i 2022 gikk direkte over i utdanning (videregående opplæring og høyere utdanning). Dette er noe lavere enn i 2021, da andelen var 31 prosent.

Andel med overgang til arbeid og/eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i peroden 2010-2022

Hovedfunn

  • 2757 introduksjonsdeltakere avsluttet programmet i 2022. I 2021 avsluttet 3 295 deltakere.
  • Halvparten (52 prosent) av de som avsluttet introduksjonsprogram i 2022, gikk direkte over til arbeid (24 prosent) og utdanning (28 prosent). Dette tilsier et noe bedre samlet resultat i 2022 enn i 2021.
  • Andelen som gikk over til arbeid direkte etter program økte med 3 prosentpoeng i 2022 sammenlignet med 2021. Andelen som startet utdanning etter avsluttet program er tilsvarende redusert.
  • Både kvinner og menn hadde noe bedre måloppnåelse i 2022 sammenlignet med året før.
  • Også i 2022 har menn høyere måloppnåelse (63 prosent) enn kvinner (44 prosent).
  • Både i 2021 og 2022 var det flere kvinner enn menn som avsluttet program. Blant de som avsluttet program i 2022 var om lag 6 av 10 kvinner. Kvinner har lavere måloppnåelse enn menn etter avsluttet introduksjonsprogram (om lag 20 prosentpoeng).
  • Deltakere med høyere utdanning har bedre resultater enn deltagere med lite eller ingen utdanning. Fortsatt gir høyere utdanning større uttelling for menn enn for kvinner for overgang til arbeid (og utdanning) etter avsluttet introduksjonsprogram. I 2022 har kvinner med høyere utdanning 66 prosent måloppnåelse, mens menn har 72 prosent.
  • Blant yngre deltakere, 19-21 år, lykkes 65 prosent å gå over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program.
  • Blant deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2022 var det 1 318 deltakere som verken gikk direkte over til arbeid eller utdanning (videregående opplæring eller høyere utdanning). Av disse gikk 15 prosent (414 deltakere) over til arbeidsmarkedsrelaterte tiltak, inklusivt arbeid med lønnstilskudd fra NAV, mens 14 prosent (396 deltakere) gikk over til grunnskoleopplæring. De resterende 18 prosent (508 deltakere) avsluttet program av diverse andre årsaker.
Fant du det du lette etter?