Ny rapport: Bedre beskyttelse for voldsutsatte flyktninger og innvandrere

Språk, manglende kunnskap om hjelpetjenester, samt kulturelle og religiøse forventninger om å bli i ekteskapet, kan stå i veien for at nyankomne flyktninger og innvandrere får den hjelpen de trenger.

Sist oppdatert: 22. september 2023

Det viser en ny rapport utarbeidet av Vitenskapelig høgskole (VID) på oppdrag fra IMDi.

Disse barrierene, kombinert med utilstrekkelig kompetanse i deler av hjelpeapparatet, gjør at nyankomne risikerer å ikke få tilstrekkelig beskyttelse og krisesentertilbud.

Rapporten peker på flere forhold som gjør nyankomne flyktninger og innvandrere ekstra sårbare. Blant annet kan manglende tillit og forståelse av tjenesteapparatet i Norge, føre til at flyktningene ikke søker hjelp når de trenger det.

Mangler nettverk

Ensomhet og manglende nettverk er årsaker til at enkelte ikke søker hjelp og at de som faktisk søker hjelp og kommer på krisesenter, flytter tilbake til voldelige ektefelle/familie/nettverk.

Samtidig viser rapporten at 65 prosent av de 1050 beboerne på krisesentrene i 2021 hadde innvandrerbakgrunn, hovedsakelig kvinner.

Beskyttelsesbehovet var knyttet til negativ sosial kontroll (37 prosent), æresrelatert vold (10 prosent), tvangsekteskap (1 prosent) og menneskehandel (2 prosent).

Henlegges

Anmeldte saker blir ofte henlagt. Dette kan bety at mange voldsutsatte må fortsette sitt liv i usikkerhet og frykt for trusler og vold. Det er også en mulighet for at volden eskalerer etter en henlagt anmeldelse.

Rapporten peker på at det er behov for fenomenkunnskap om æresrelatert vold og kontroll og mer interkulturell kompetanse blant ansatte som jobber i politi og hjelpeapparat. Oppfølgingen etter opphold på krisesenter bør styrkes, og det er behov for å forbedre samarbeidet mellom hjelpetjenestene.

Sekundærbosetting

Bosetting av den voldsutsatte sammen med eventuelt utsatte barn i annen kommune enn voldsutøver, såkalt sekundærbosetting, kan være vanskelig å gjennomføre. Det anbefales at fordelingen av integreringstilskuddet gjennomgås, med tanke på en forbedret tilskuddsordning som tar høyde for behovet for sekundærbosetting.

Fant du det du lette etter?