Endringene vil ha innvirkning på kommunenes arbeid med introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt deres veiledning av deltakerne i ordningene. Det vil også fordre at nasjonalt introduksjonsregister (NIR) endres og oppdateres slik at det fortsetter å være et effektivt hjelpemiddel for kommunene.

1. Deltakere i introduksjonsprogram kan få permisjon fra programmet dersom de får et konkret tilbud om ordinært arbeid.

Dermed endres introduksjonsloven § 7 slik at det ikke lenger vil være aktuelt å stanse programmet for deltakeren ved tilbud om arbeid. Vedkommende skal ha mulighet til å komme inn i programmet igjen ved endt permisjon dersom hun/han fortsatt har behov for grunnleggende kvalifisering.

Endringen gjelder alle personer som er deltakere i introduksjonsordningen etter 1. januar 2016.

Permisjon bør gis for en avgrenset periode. Kommunen vil fortsatt ha plikt til å følge opp deltakeren som er i permisjon, og individuell plan bør justeres for denne perioden. Deltakeren får ikke introduksjonsstønad under permisjonen da det forutsettes at ordinær lønn skal dekke kostnader til livsopphold.

Det vil derimot ikke gis permisjon for opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom en deltaker fårtilbud om arbeid. Deltakerens frist for å gjennomføre gratis opplæring forlenges altså ikke, og kommunen må påse at opplæringen kan gjennomføres i kombinasjon med at deltakeren er i arbeid.

Utfyllende regler om retten til permisjon ved arbeid skal gis i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning, med utfyllende merknader i rundskriv til introduksjonsloven.

NIR: Det vil legges inn en ny permisjonstype i NIR som heter «Arbeid», som skal brukes til denne type permisjoner. Det vil også legges inn vedtaksmal for permisjon til arbeid. IMDi vil forsøke å oppdatere NIR på dette punktet så fort som mulig, tidligst 29. januar 2016.

 

2. Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap vil ikke lenger få automatisk fritak fra plikt til opplæring i samfunnskunnskap når de får fritak fra plikt til opplæring i norsk.

De må heretter søke om fritak både for norsk og for samfunnskunnskap for at de skal få fritak fra begge deler. Endringen gjelder alle personer som etter 1. januar 2016 får innvilget første oppholdstillatelse som gir rett og plikt eller kun plikt til opplæring.

For å kunne få fritak fra plikten til opplæring i samfunnskunnskap, må deltakeren dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet. Dersom deltakeren har tilstrekkelige kunnskaper i norsk, men ikke i samfunnskunnskap, vil vedkommende fortsatt ha plikt til å gjennomføre 50 timer samfunnskunnskap før plikten anses gjennomført. Dersom opplæring i samfunnskunnskap ikke gjennomføres eller gis fritak fra, vil deltakeren kunne få avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap.

Introduksjonsloven § 17 fjerde ledd vil inneholde bestemmelsen om fritak fra samfunnskunnskap, i tillegg til den eksisterende regelen om fritak fra norsk. Utfyllende regler skal gis i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, med utfyllende merknader i rundskriv til introduksjonsloven.

NIR: Det vil legges inn funksjoner og vedtaksmaler i NIR for fritak fra samfunnskunnskap etter samme lest som fritak fra norskopplæring. IMDi vil komme tilbake med mer informasjon om når dette vil være klart.

 

3. Kommunene skal ta initiativet for å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Endringen gjelder alle personer som får innvilget en oppholdstillatelse etter 1. januar 2016 som medfører rett og plikt til opplæring. Vedkommende kan fortsatt fremsette krav om norskopplæring, men kommunene har overtatt handlingsplikten.

Det betyr at det nå er kommunen som skal ta initiativ til opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig, og senest innen tre måneder fra deltakeren er folkeregistrert i kommunen eller krav er fremsatt. Det omfatter også personer i målgruppa som bor i mottak i kommunen.

Veiledningsplikten for kommunene vil nå også omfatte det å informere personer i målgruppen for opplæring, at de må folkeregistrere seg så fort som mulig etter innvilget vedtak om opphold.

Introduksjonsloven § 18 første ledd vil endres slik at kommunen får handlingsplikt fra og med deltakeren er folkeregistrert i kommunen.

NIR: Kommunen kan ved registreringen «Kontakt med person» i NIR oppgi om de har gitt informasjon om opplæringstilbud. Det kan bli gjort endringer i denne funksjonaliteten når det avklares nærmere i forskrift hvordan kommunens ansvar skal praktiseres.

Rapporten «Personer i kategori rett og/eller plikt til norskopplæring uten vedtak om norskopplæring» gir kommunen mulighet til å finne personer som nylig er tilflyttet eller nylig har fremsatt krav om opplæring. Kommunen kan selv bestemme for hvor lang periode bakover i tid rapporten skal hente personer.

NB. Denne rapporten henter ut personer som har kategorier for norsk, basert på når NIR tildeler disse personene norskkategori. I mange tilfeller vil dette være før de har en tilgjengelig folkeregistrert adresse.