Forslag til lovendring introduksjonsloven §12 Samordning med andre offentlige ytelser

Penger som utløses på grunn av deltakelse i arbeidsmarkedstiltak som en del av introduksjonsprogrammet, skal ikke lenger tilfalle kommunen. Dette er innholdet i et nytt lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sist oppdatert: 7. oktober 2016

I dagens ordning utløser disse tiltakene midler fra Arbeids- og velferdsetaten som betales ut til kommunen. I endringsforslaget legges det opp til at disse midlene ikke lenger tilfalles kommunen.

Denne endringen skal redusere byråkrati og ressursbruk, og frigjøre midler for Arbeids- og velferdsetaten. Midlene skal Arbeids- og velferdsetaten benytte til målrettede tiltak for målgruppen, og til å følge opp tiltakene i Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. Lovforslaget ble fremmet i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017. 

Den enkelte deltaker skal fortsatt motta introduksjonsstønad fra kommunen i henhold til introduksjonsloven.

Følg lovforslaget og saksgangen i Stortinget.

Fant du det du lette etter?