Ny stortingsmelding: Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

I ei ny melding til Stortinget presenterer regjeringa korleis integreringspolitikk og tiltak bør organiserast for at fleire nykomne innvandrarar med fluktbakgrunn skal komme raskare i jobb eller utdanning.

Sist oppdatert: 11. mai 2016

Meldinga «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» tek utgangspunkt i migrasjonsbiletet i Europa og Noreg i 2015 og 2016. Justis- og beredskapsdepartementet la fram meldinga 11. mai.

Meld. St. 30 (2015–2016) «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» kan du lese på regjeringa si side.

– Meldinga legg opp til raskare kvalifisering, noko som vil bidra til betre integrering. Forvaltinga står klar til å følgje opp tiltaka. IMDi vil ha eit tett samarbeid med kommunar og sektormyndigheiter om oppfølginga, seier Geir Barvik, direktør i IMDi.

Revidert nasjonalbudsjett

Meldinga blei lagd fram samtidig med revidert nasjonalbudsjett 2016. I det reviderte nasjonalbudsjettet foreslår regjeringa å løyve til saman 59 millionar kroner til målretta tiltak på integreringsområdet.

I tillegg varslar regjeringa at dei foreslår å vidareføre ekstratilskota til busetjingskommunar på nesten 320 millionar kroner til 2017.

Fant du det du lette etter?