Fagverksted 2017: utdanningsveier til arbeid

På IMDis fagverksted kan du som jobber med å kvalifisere flyktninger og innvandrere lære mer om utdanningsrettede kvalifiseringsløp og dele erfaringer med andre. Fagverkstedene er fulltegnet, men du kan sette deg på ventelista.

Sist oppdatert: 27. oktober 2017

Målgruppe for fagverksted er først og fremst programrådgivere i introduksjonsprogram, veiledere i NAV og lærere i voksenopplæringen. Fylkeskommuner, NAV fylke, fylkesmenn og andre relevante aktører er også velkomne.

Tid, sted og påmelding

Fagverkstende 16.–17. november i Trondheim og 28.–29. november på Gardermoen er fulltegnet. Dersom du ønsker å sette deg på ventelista, ta konktat med Silje B. Holte hos Fjell og Fjord: tlf. 63 80 65 10 / 63 80 65 14 eller e-post silje@fjellogfjord-konferanser.no.

Fagverkstedet 11.–12. oktober på Gardermoen er avholdt.

Pris

Deltakelse med overnatting er kr. 2.995,- i enkeltrom og kr. 2.895,- i dobbeltrom (per person). Prisen inkluderer deltakelse på konferansen, lunsj og kaffepauser begge dager, dagens middag samt overnatting med frokost. 

Trenger du overnatting dagen før fagverkstedet, koster det kr. 1.490,- i enkeltrom og dobbeltrom kr. 1.290,- i dobbeltrom (per person). Hvis du skal delta i Trondheim, er prisen for overnatting kr. 1.290,- i enkeltrom og kr. 745,- i dobbeltrom (per person). Prisen kommer i tillegg og inkluderer overnatting med frokost.

Hvis du ikke skal overnatte på hotellet, er prisen for deltakelse kr. 1.845,-, eller kr. 2.440,- om du skal spise middag. 

Program

Kvalifisering gjennom utdanning er sentralt for å oppnå en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet.

På IMDis fagverksted får du lære mer om blant annet grunnskole og videregående opplæring som en del av introduksjonsprogrammet samt yrkesfaglige opplæringsløp. Du får også høre mer om godkjenning av utenlandsk utdanning, karrierveiledning og realkompetansevurdering.

Læringsverksteder

IMDi ønsker å legge til rette for god erfaringsdeling mellom kommuner, og har valgt å bruke læringsverksted som metode for dette også i 2017.

I år vil hvert fagverksted ha 6-8 ulike læringsverksteder. Hver deltaker deltar på 3 Læringsverksteder, ett dag 1 og to dag 2. Oversikten finner du lengre ned på siden. Du må velge hvilke læringsverksted du vil delta på samtidig som du melder deg på fagveksted.

Program dag 1 (endringer kan forekomme)
TidProgrampost
10.00 Registrering
11.00 Lunsj
12.00 Dørene åpner – velkommen inn i salen. Deltakerne finner sine grupper og presenterer seg for hverandre.
12.10 Åpning av Fagverksted 2017 v/ Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi
12.30 Gruppeaktivitet – forventningsavklaring
12.50 Pause
13.10   Godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning v/ seniorrådgiver Katarina G. Witek/Tina Rønning Lund, NOKUT
Veier til fag-/svennebrev og realkompetansevurdering v/ seniorrådgiver Åge Hanssen, Utdanningsdirektoratet
Forsøk med modulstrukturert forberedende voksenopplæring v/ Yngvild Ziener Nilsen, delprosjektleder Kompetanse Norge
14.40 Innledning til Læringsverkstedene
14.50 Pause og forflytning til Læringsverksted
15.10 Læringsverksteder 1 – eksempler på god praksis
16.35 Pause og forflytning til plenumsal
16.50 Arbeidsglede, fellesskap, ansvar og sunt selvsnakk – et foredrag til inspirasjon og ettertanke ved Marco Elsafadi
17.30 Slutt for i dag
19.00 Middag
Program dag 2 (ENDRINGER KAN FOREKOMME)
TidProgrampost
08.30 Takk for i går!
08.35 Kan karriere læres? Om karrierelæring i introduksjonsprogrammet v/ seniorrådgiver Tonje Foosnæs Gravås, Kompetanse Norge
09.15 Pause og forflytning til Læringsverksted
09.35 Læringsverksteder 2 – eksempler på god praksis
11.00 Lunsj
12.00 Læringsverksteder 3 – eksempler på god praksis
13.25 Pause og forflytning til plenumsal
13.45 Erfaringsdeling
14.50 Avsluttende ord ved IMDi
15.00 Takk for nå, og vel hjem!
Læringsverksteder ( Hver deltaker deltar på 3 Læringsverksteder, ett dag 1 og to dag 2)
AnsvarligTittelBeskrivelse
Fjell kommune Rett i jobb «Rett i jobb» er et metodeutviklingsprosjekt som skal få nyankomne flyktninger med lang arbeidserfaring eller formell kompetanse fra hjemlandet i arbeid fra første dag. Gjennom deltakelse i prosjektet får de blant annet 2-årige prosjektstillinger, norskopplæring på kveldstid, kjennskap til norsk arbeidsliv, egen mentor og nettverk og veiledning knyttet til bygging av videre utdanning. 
Odda kommune FIFfen i Odda: Fra introdeltaker til fagarbeider «Fra introdeltaker til fagarbeider». Odda kommune og Odda vidaregåande skule har samarbeidet om en fireårig prosjektklasse for helsefagarbeidere og kjemiprosessoperatører som er særlig tilrettelagt for flyktninger som bare har grunnskole fra hjemlandet. Deltakerne har praksis og teori parallelt hele skoleløpet. En språkstøttelærer står for språktrening og leksehjelp, og bidrar som ekstralærer i noen fag. Arbeidsmarkedsbehovet i regionen er vektlagt i valg av fagutdanninger som tilbys.
Tromsø kommune og Troms fylkeskommune Klart jeg kan – Innsyn gir utsyn Alle nyankomne flyktninger som blir bosatt i Tromsø får tilbud om karriereveiledning fra Karriere Troms som en del av introduksjonsprogrammet. Veiledningen bygger på et positivt menneskesyn; alle mennesker har iboende ressurser. For å medvirke i enhver prosess og som forutsetning for ethvert valg, mål og tiltak, må deltakeren ha innsyn i det de skal bidra med: ressursene sine. Styrket innsyn er nødvendig for bedre utsyn; evnen til å se mulighetene og gjøre gode karrierevalg. 
Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune Fagbrev – veien til arbeid Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har samarbeidet om tilbud rettet mot delkompetanse og fagbrev for voksne innvandrere uten godkjent fagkompetanse fra hjemlandet. Før innsøking til videregående opplæring er det fokus på karriereveiledning og realkompetansevurdering i en tre-ukers utplasseringsperiode.  Dette gir et godt utgangspunkt for å søke «riktig» utdanningsprogram. Det tilbys opplæring rettet mot fullt fagbrev innen syv utdanningsprogram som startet i 2016, og høsten 2017 er fire nye program på plass. I tillegg starter i høst et tilbud til deltakere i introduksjonsprogram som har liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Deltagerne får kompetansebevis etter endt opplæring som fungerer som en billett inn i arbeidslivet.
Sandefjord kommune Jobb- og skolematch – en metode for rask etablering i jobb og utdanning Sandefjord kommune har utviklet en metode med tidlig karriereveiledning, rask etablering i praksis og bruk av «omvendt undervisning» for å følge opp elevene. Karriereveiledning, god jobbmatch og tett oppfølging er viktige suksessfaktorer for rask språkutvikling og varig etablering i arbeid. Individual placement and support (IPS) brukes for at hver enkelt elev skal få tett oppfølging i jobbpraksisen, og at arbeidsgiver skal være trygg på at deltakeren blir ivaretatt både språklig og praktisk. 
Bærum kommune Forvent det beste!  Voksenopplæringssenteret i Bærum har i lang tid arbeidet med å gjøre deltakere på spor 2 og 3 i introduksjonsprogrammet kvalifiserte for arbeidslivet. Gjennom grundig kartlegging av deltakere utarbeider de CV for hver deltaker og legger et helhetlig løp mot ansettbarhet. Alle har arbeidslivskunnskap og arbeidspraksis på timeplanen. Deltakere med akademisk bakgrunn og med evne til rask progresjon får praksis som er relevant for deres medbrakte kompetanse. For spor 2-deltakerne er det etablert et hurtigspor mot fagbrev med mål om varig fotfeste i arbeidslivet.
Ringsaker kommune Vi gir oss aldri! Voksenpedagogisk senter i Ringsaker kommuner har utviklet et program som skal gi deltakere i introduksjonsprogram opplæring i helsefag på et slikt nivå at de blir attraktive arbeidstakere i kommunens pleie- og omsorgstjenester. Opplæringsløpet forbereder deltakere med lav utdanningsbakgrunn til en eventuell oppstart på en helsefagutdanning. Kurset har tre hovedelementer: helsefagsteori med utgangspunkt i videregående skoles pensum, ordinær norskundervisning og praksis i kommunens pleie- og omsorgsenheter.
Steinkjer kommune Tenke det; ønske det; ville det – Vi gjør det! Steinkjer voksenopplæring tilbyr eksamensrettet grunnskole over tre år til deltakere i introduksjonsprogram. Måler er vitnemål fra grunnskolen for å sikre inngang til videregående opplæring. Karrierevalg er i fokus, og utdanningsvalg blir gitt som eget fag. Om lag halvparten av deltakerne får tilbud om grunnskole som del av introduksjonsprogrammet, og i 2016 gikk samtlige av deltakere som avsluttet utdanningsrettede løp i introduksjonsprogrammet til videre utdanning. 
NAV Hordaland Uslepne diamanter i pleie og omsorg Læringsverkstedet tar for seg hvordan en gjennom god samordning mellom NAV, kommune og fylkeskommune utdanner flyktninger til å bli helsefagarbeidere. Samarbeidet legger til rette for prekvalifisering, skoleplass og lærlingeplass, og har ført til at rundt 50 flyktninger og innvandrere har fått fagbrev, og i tillegg er mange på vei. Helsefaglærer og norsklærer samarbeider tett i løpet av forkurset. Det brukes en metodikk som knytter teori og praksis sammen, og som sikrer at kursdeltakerne deltar i alle aktuelle pleieoppgaver. Når kandidatene etterhvert begynner på videregående trinn 1, har de et godt vokabular og allsidig erfaring fra yrket. Mange av deltakerne jobber som ringehjelp eller vikar mens de går på videregående trinn 1 og trinn 2.
Fant du det du lette etter?