Foreslår endringer i introduksjonsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring endringer i introduksjonsloven og forskrifter til denne. Forslagene skal bidra til at flere går over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogram og norskopplæring.

Sist oppdatert: 20. juli 2017

Høringsfristen er 15. september. 

Departementet foreslår blant annet:

  • At kommunen får en plikt til å tilby opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier til asylsøkere i mottak, og at den enkelte får en plikt til å delta i slik opplæring.

  • At ordningene i introduksjonsloven skal bygge videre på kompetansekartlegging, karriereveiledning og eventuelle andre tiltak som er gjennomført før bosetting.

  • At arbeids- eller utdanningsrettede tiltak alltid skal vurderes i arbeidet med utformingen av den enkeltes individuelle plan. Dersom slike tiltak vil styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet, skal de inngå i programmet som et av minimumselementene. Dette skal nedfelles i den individuelle planen.

  • At kommunene skal gis en plikt til å legge til rette for et individuelt tilpasset tilbud for deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som er i omsorgspermisjon.

Forslagene følger opp tiltak i meldinger til Stortinget Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring og Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

Høringsnotatet omfatter også endringer i bestemmelsen i introduksjonsloven som regulerer behandling av personopplysninger. I tillegg foreslås en helt ny forskrift om behandling av personopplysninger, og at NIR-forskriften oppheves.

Strengere krav for å få norsk statsborgerskap

Justis- og beredskapsdepartementet har også sendt på høring endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. I denne høringen foreslår departementet å stramme inn vilkårene for å få norsk statsborgerskap.

Dette innebærer blant annet at kravet til botid for statsborgerskap heves fra syv til ti år. For grupper som Norge er internasjonalt forpliktet til å lette adgangen til statsborgerskap for – flyktninger, statsløse, norskgifte og personer som ankom Norge før fylte 18 år – heves botidskravet med to år.

Høringsfristen er 16. oktober. Høringsnotatet finner du på regjeringen.no.

Fant du det du lette etter?