Forsøkshjemmel i introduksjonsloven

Vil din kommune prøve ut nye løsninger i introduksjonsprogram eller norskopplæring for å få bedre resultater? Hvis dagens regelverk hindrer kommunen i dette, kan kommunen søke om unntak fra lov eller forskrift i en tidsavgrenset periode.

Sist oppdatert: 6. mars 2017

Introduksjonsloven er nylig endret med en ny § 27 om forsøksvirksomhet:

"Departementet kan etter søknad fra kommunen godkjenne unntak fra loven og forskriftene etter loven i forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk."

Det betyr at kommunene nå har mulighet til å prøve ut nye pedagogiske og organisatoriske løsninger som krever unntak fra regelverket. Formålet er å legge til rette for utvikling og fleksibilitet i det lokale arbeidet og få bedre resultater i introduksjonsprogram om norskopplæring.

Kommunen kan for eksempel søke om unntak fra regelverket for å kunne:

  • tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap til nyankomne innvandrere sammen grunnskole eller videregående opplæring
  • tilby norskopplæring på et høyere språknivå enn det som er beskrevet i læreplanen
  • tilby introduksjonsprogram til en større gruppe enn de som har rett og plikt etter loven, for eksempel også beboere på asylmottak i kommunen

Dersom din kommune ønsker å vite mer om denne muligheten, kontakt IMDis regionkontor for veiledning.

Hvordan søke?

For å kunne gjennomføre et forsøk som krever unntak fra introduksjonsloven og forskriftene til loven, må kommunen søke Justis- og beredskapsdepartementet om godkjenning. Kommunen kan ikke starte opp forsøk før departementet har gitt godkjenning. 

Det er enkeltkommuner som må fremme søknader, men forsøk kan gjennomføres i interkommunalt samarbeid. 

Departementet kan gi godkjenning for en periode på inntil fire år, og denne perioden kan bli forlenget med inntil to år.

Detaljert informasjon om ordningen finner du i rundskriv G-11/2016: Forsøk i kommunene i forbindelse med gjennomføring av introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Fant du det du lette etter?