Retten til å bestemme over eget liv

Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med en ny fireårig handlingsplan. Handlingsplanen har fem innsatsområder og 28 tiltak.

Sist oppdatert: 8. mars 2017

Den nye handlingsplanen, som ble lansert 8. mars 2017, er en helhetlig satsning over fire år som involverer sju departementer og deres underliggende etaterPlanen har operative grep som kan sette flere unge i Norge fri fra negativ sosial kontroll og tvang i ulike former.

IMDi har fått ansvaret for å koordinere arbeidet med planen.

– Dette er et stort og viktig samfunnsoppdrag. IMDi ser med glede og ydmykhet fram mot fire nye år til å bidra i dette viktige arbeidet, sammen med andre som også har fått et særskilt ansvar, sier direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn.

Satsingsområder

 

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har fem satsingsområder og inneholder til sammen 28 tiltak, blant annet dette. 

Et styrket rettsvern for utsatte personer:

 • Å utrede om dagens rettstilstand er tilstrekkelig for effektiv håndheving av lovverket mot tvangsekteskap.
 • Gå gjennom regelverk og praksis i forbindelse med flergifte og transnasjonale serieekteskap.
 • Bedre oppfølgingen av barn og unge som blir etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk:

 • Innføre mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • Evaluere botilbudet i barnevernet for under 18 år og vurdere nye støttetiltak.
 • Styrke veiledning av voldsutsatte personer som flytter til ny kommune.

Endring av holdninger og praksis i berørte miljøer:

 • Utvikle opplæringstilbud for ressurspersoner fra berørte miljøer.
 • Utrede opplæring for religiøse ledere.
 • Styrke informasjon om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse til ulike målgrupper.

Styrke kunnskapen i tjenestetilbudet:

 • Øke kunnskap i de helse- og sosialfaglige utdanningene.
 • Inkludere planens temaer i kompetanseheving på tvers av sektorer.
 • Forsterke arbeidet hos politi, skole, familievern og utenriksstasjoner.
 • Styrke forskning og øke kunnskapsdeling:
 • Øremerker 6 mill. kroner årlig til forskning om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og flergifte.
 • Styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid for utveksling av kunnskap og erfaringer.
 • Utarbeide en internasjonal strategi mot barne- og tvangsekteskap.

Tiltak særlig rettet mot kjønnslemlestelse:

 • Likeverdig behandlingstilbud til utsatte for kjønnslemlestelse.
 • Videreutvikle behandlingstilbudet til kjønnslemlestede basert på ny kunnskap.
 • Systematisere informasjon om helsekonsekvenser ved kjønnslemlestelse og styrke informasjon om rett til helsehjelp.
Fant du det du lette etter?