Opplæring for veiledere i ICDP

Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogram. Nå kan ansatte i programmet i Hedmark, Oppland og Buskerud få opplæring for å bli veiledere i ICDP.

Sist oppdatert: 8. februar 2018

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som tilbyr opplæringen i samarbeid med IMDi.

Kommunene i region Øst, Sør, Midt-Norge, Nord og Vest fikk dette tilbudet i 2016 og 2017.

Hva er ICDP?

ICDP står for «International Child Development Programme» og er en metode for å veilede foreldre. Det finnes en egen variant av veiledningen som er rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn.

ICDP-veiledning foregår i grupper med to veiledere. Gjennom veiledningen får deltakere hjelp til å reflektere sammen med andre foreldre over egen omsorgspraksis og hvordan denne kan benyttes i et nytt samfunn. Målet er å skape trygge foreldre som kan gi barna en god oppvekst og dermed fremme integrering.

Hvem kan delta?

Tilbud om veilederopplæring går nå ut til ansatte i kommunene i region Indre Øst (Hedmark, Oppland og Buskerud). Dette kan være ansatte som jobber som programrådgiver, helsesøster, lærer mv.

Veilederopplæringen som tilbys er minoritetsversjonen av ICDP. Denne versjonen innebærer at den ene veilederen har minoritetsspråklig bakgrunn, og den andre norsk bakgrunn. Kommuner som ønsker ICDP-kompetanse, må derfor rekruttere to veiledere, med henholdsvis minoritetsspråklig og norsk bakgrunn.

De som søker om å få veilederkompetanse må i utgangspunktet ha høyskoleutdanning, men det kan gjøres unntak etter en nærmere vurdering. Deltakerne må kunne forstå godt norsk.

Dersom det ikke er mulig å rekruttere en minoritetsspråklig veileder i kommunen, kan to norske delta i opplæringen og eventuelt bruke tolk i møtene med foreldrene. De vil da bli sertifisert i standardversjonen av ICDP, ikke minoritetsversjonen. Det anbefales imidlertid at kommunen bruker tid på å rekruttere en minoritetsspråklig veileder. Man kan for eksempel samarbeide på tvers av kommunegrensene for å få dette til.

Hva innebærer opplæringen?

Opplæringen består av undervisning, veiledning, samt gjennomgang og tilbakemeldinger på deltakernes logger. Deltakere får også håndbok for veiledere.

For å bli sertifisert veileder i ICDP må du:

 • Delta på tre obligatoriske samlinger à to dager med undervisning og øvelser
 • Gjennomføre en veiledningsgruppe for foreldre (egentrening) bestående av 12 møter a 1 ½ - 2 timer hver gang. Møtene gjennomføres ca. en gang per uke i 12 uker. I opplæringsfasen må det regnes ca. tre timer til for- og etterarbeid per møte.
 • Delta på tre obligatoriske veiledningsdager mens egentrening pågår (tre enkeltstående dager)
 • Skrive loggbok fra arbeidet som skal godkjennes av trenerne

Kommuner som ønsker å sertifisere veiledere i ICDP forplikter seg til å:

 • forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer
 • rekruttere foreldre til gruppen
 • stille lokaler til disposisjon for gruppen
 • frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte
 • legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring
 • dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter for ansatte

Les mer om sertifisering av veiledere i ICDP hos Bufdir.

Tid, sted og påmelding

Opplæringen vil foregå på Clarion Collection Hotel Astoria på Hamar. Dette er tidspunkter for samlinger:

 • 23. og 24. april 2018
 • 19. og 20. juni 2018
 • 20. og 21. august 2018

De tre veiledningsdagene vil bli gjennomført høsten 2018 etter nærmere avtale med deltakerne.

Merk at det er begrenset antall plasser på opplæringen. Dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, vurderes søknadene etter søkernes kvalifikasjoner og hvor godt forankret planen for å benytte kompetansen er i kommunen. Når påmelding er mottatt og plass tildelt, vil deltakerne få tilsendt praktisk informasjon om hotell, program osv.

Pris

Selve opplæringen er gratis. Bufdir dekker også dagpakke (lunsj og kaffe/te) på opplærings- og veiledningsdagene.

Kommunen må selv dekke eventuelle utgifter knyttet til reise og opphold. Deltakere som har behov for overnatting må booke dette individuelt direkte hos hotellet. 

Pris på overnatting (standard enkeltrom m/ frokost): 1077 kr.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med Carina Lillestøl i Bufdir. 

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Trygge foreldre i Rælingen

Hvordan mestre foreldrerollen i et nytt land? I Rælingen bruker de foreldreveiledningskurs for å gi innvandrerforeldre og barna deres en bedre start i integreringsprosessen. Kurset er obligatorisk del av introduksjonsprogrammet.

Fant du det du lette etter?