Asker kommune

Asker kommune har i alle år vært en av de viktigste og dyktigste bosettingskommunene på Østlandet.

Sist oppdatert: 17. desember 2018

Asker er blant dem som har lengst erfaring med å bosette enslige mindreårige flyktninger. For å gi barna stabilitet, trygghet og omsorg, har de sammen med SOS-barnebyer utviklet familiehjem. I familiehjem er barna i sentrum. Selv om fosterforeldrene av ulike årsaker må gi seg i jobben, er det de som må flytte ut, og barna blir boende. Da beholder barna nettverk, venner, nærmiljø og skole.

Asker har et utstrakt samarbeid med bedrifter i lokalmiljøet, der unge flyktninger jobber på fritiden og får erfaringer og nettverk.
Både NAV og flyktningetjenesten har over flere år engasjert seg stort i integreringen av flyktninger og innvandrere. De har en rekke prosjekter og tiltak i egen regi:

  • Systua på Ikea Slependen: Et prosjekt der innvandrerkvinner som står langt fra arbeidslivet får opplæring i salg og service, søm og norsk.
  • Jobbsjansen del A: kvalifiseringsprosjekter for kvinner med innvandrerbakgrunn.
  • Jobbsjansen del C – et fjerde år i introduksjonsprogram: Målgruppen for prosjektet er deltagere med lite eller ingen skolebakgrunn og med behov for lengre arbeidsrettede løp, deltagere på grunnskole og deltagere som gjennomfører fagbrev.
  • Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier: Hensikten med modellen er å motvirke fattigdom og dets konsekvenser gjennom koordinerte tjenester som understøtter familiens økonomi, forbedrer familiens arbeids- og boligsituasjon og øker barnas sosiale deltakelse.
  • Asker velferdslab: Ny modell for å koordinere tjenester til familier eller ungdommer i en vanskelig livssituasjon. Vi går fra å tenke velferd som en kostnad, til å tenke velferd som en investering. 
  • Kvalifisering av minoritetsspråklige til helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider: Alternative løp for personer som mangler grunnskole, slik at de kan skaffe seg fagbrev. 

Asker kommune har utarbeidet en temaplan for mangfold og integrering. Temaplanen er en helhetlig plan for kommunens arbeid med inkludering og mangfold. 

Opptatt av brukerens behov

Flyktningetjenesten, Folkeuniversitetet og NAV samarbeider, både på saksbehandler- og ledernivå. Individuell tilpasning av introduksjonsprogrammet skjer gjennom tidlig kartlegging, tidlig utplassering i praksis og differensiert norskopplæring på spor og nivå. NAV bidrar med karriereveiledning.

Asker kommune er opptatt av langsiktig kvalifisering og investeringstankegang, og bruker det tredje året i introduksjonsprogrammet hyppig. NAV mottar i 2018 midler til Jobbsjansen del C – et fjerde år i introduksjonsprogram. 

Tall og statistikk om bosetting og integrering i Asker kommune. 

Asker er nominert til Bosettings- og inkluderingsprisen 2018.

Stem på Asker!

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.

Fant du det du lette etter?