Nye endringer i introduksjonsloven

Kommunene får plikt til å tilby opplæring i norsk for asylsøkere, og målgruppa for introduksjonsprogram og norskopplæring utvides med medlemmer av barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse.

Sist oppdatert: 18. juni 2018

Stortinget vedtok 4. juni 2018 følgende endringer i introduksjonsloven, som trer i kraft 1. september 2018:

  • Plikt til opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak. Plikten innføres for å sikre at asylsøkere kommer tidlig i gang med opplæringen. Asylsøkere i mottak får plikt til å delta i opplæringen, og kommunene får plikt til å tilby opplæringen. Kommunene mottar tilskudd til dette. Det er mulig å få fritak fra opplæringen dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende grunner tilsier det, eller dersom asylsøkeren deltar i opplæring i norsk etter opplæringslova. Den enkelte må selv søke om dette. Det åpnes også for at Fylkesmannen kan føre tilsyn med ordningen og kommunene får plikt til å føre internkontroll med den. 
  • Arbeids- eller utdanningsrettede tiltak skal alltid inngå i introduksjonsprogrammet, og det skal begrunnes i den individuelle planen hvilke arbeids- eller utdanningsrettede tiltak som er valgt og hvordan disse vil styrke den enkeltes mulighet for deltakelse i yrkeslivet. Formålet med endringen er økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet.
  • Det legges til rette for økt bruk av det tredje året med introduksjonsprogram ved at programmet kan forlenges til inntil tre år dersom det «vil styrke den enkeltes mulighet for overgang til arbeid eller ordinær utdanning, eller vil bidra til å nå målet i den individuelle planen».
  • Individuell plan skal bygge videre på tiltak som personen har gjennomført før bosetting i kommunen. Planen skal alltid tas opp til vurdering ved vesentlige endringer i deltakerens livssituasjon og ved forlengelse av programmet etter § 5. Det lovfestes også at den individuelle planen for introduksjonsprogrammet skal ses i sammenheng med planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
  • Det innføres forskrift om reaksjoner ved fusk under de avsluttende prøvene.
  • Det er gjort endringer i regelen om behandling av personopplysninger, personregistre og om utlevering av opplysninger. Disse endringene er en del av tilpasningen til den nye personvernforordningen, GDPR, som trer i kraft som en del av norsk rett 1. juli 2018. Dette betyr i praksis ingen store endringer, utover at hjemmelen for behandling av personopplysninger er presisert.
  • I det opprinnelige høringsnotatet ble det også foreslått endringer om at deltakerne skulle gis oppfølging og opplæring gjennom et minimumstilbud under permisjon ved fødsel og adopsjon. Dette forslaget vil departementet følge opp i forskrifts form. Departementet vil også utarbeide en forskrift som gjelder personregistre og hvor behandling av personopplysninger reguleres nærmere. Departementet tar sikte på at disse forskriftsendringene skal tre i kraft samtidig som lovendringene. IMDi kommer tilbake med mer informasjon når dette er klart.

Les mer om lovendringene.

Barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse


Stortinget vedtok 11. juni 2018 en utvidelse av målgruppene for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskapDenne endringen trer i kraft 16. juni 2018. 

Deltakelse i introduksjonsprogram

Personer som har begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet som medlem av en barnefamilie eller som enslig mindreårig  kommer inn i målgruppen for introduksjonsprogram når de blir bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen, såfremt de fyller de øvrige vilkårene for rett og plikt til introduksjonsprogram, jf. introduksjonsloven § 2.

Dette gjelder for personer med en oppholdstillatelse som er begrenset ved at den ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse og/eller familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a og/eller bokstav b.

Deltakelse i norskopplæring

Når det gjelder rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, så inntrer denne på ulikt tidspunkt for de to persongruppene:

  • For personer med en begrenset oppholdstillatelse som enslig mindreårige, inntrer retten ved innvilgelse av førstegangs oppholdstillatelse.
  • For personer som har en begrenset tillatelse som medlem av barnefamilie, inntrer retten til opplæring ved førstegangs fornyelse av oppholdstillatelsen.

Forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner

Stortinget vedtok 11. juni 2018 et forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner.

Det er derfor vedtatt en ny bestemmelse i introduksjonsloven § 27 a som regulerer forbudet. Dette forbudet består i at deltakere og lærere og andre som bidrar til kommunenes oppfyllelse av pliktene i loven ikke skal bruke helt eller delvis dekkende ansiktsplagg i forbindelse med opplærings- og vurderingssituasjoner.

Dersom en deltaker gjentatte ganger bryter forbudet, kan det medføre midlertidig stans i programmet. Dersom en lærer bryter dette forbudet gjentatte ganger, kan det være grunnlag for oppsigelse.

Fant du det du lette etter?